Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-SeMgr-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W05, FW2_U02, FW2_U03, FW2_K01

Wymagania wstępne:

Zakres wiedzy właściwy absolwentowi studiów licencjackich na kierunku filologia włoska.

Pełny opis:

Poruszane zagadnienia:

- aktualny stan badań w zakresie tematyki seminarium;

- formułowanie tematu pracy magisterskiej oraz własnych problemów badawczych;

- wymogi formalne, merytoryczne i językowe pracy magisterskiej;

- technika pisania i redakcja pracy magisterskiej;

- zasady doboru i sporządzania bibliografii naukowej.

Przedmiot obejmuje metodologię pisania pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa włoskiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych (FW2_W05); potrafi wyszukiwać, analizować́, selekcjonować informacje, sprawnie posługiwać się̨ narzędziami pomocniczymi (Internet, bazy danych, opracowania naukowe etc.) (FW2_U02); potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych, ekspertów, recenzentów etc.(FW2_U03); jest gotów do prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z przygotowywaniem pracy magisterskiej w obszarze literaturoznawstwa bądź językoznawstwa w języku włoskim (FW2_K01).

4 ECTS

30 h – aktywny udział w zajęciach i prowadzonych dyskusjach

30 h – przygotowanie do zajęć i wykonywanie bieżących zadań

60 h – przygotowywanie tekstów częściowych powstającej pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium są:

- aktywność na zajęciach;

- udział w prowadzonych podczas zajęć dyskusjach;

- zreferowanie co najmniej jednego tematu bezpośrednio związanego z tematyką pracy;

- przeczytanie zaleconych lektur;

- przedstawienie planu pracy oraz bibliografii (na koniec I semestru seminarium).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Joanna Pietrzak-Thebault, Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Raoul Bruni, Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)