Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury łacińskiej - okres republiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-1-HisLitLIR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury łacińskiej - okres republiki
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W02 FK1_U01 FK1_U06

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza nt. języka łacińskiego zdobyta w pierwszym semestrze studiów

Pełny opis:

Ogólny zakres tematów (plus indywidualny wkład wykładowcy):

1. Rozwój polityczno-społeczny Rzymu i rozwój języka łacińskiego. Pojęcie literatury łacińskiej i rzymskiej.

2. Początki twórczości w języku łacińskim (pieśni kultowe, rolnicze, prawo XII tablic, Annales pontifum,commentarii atellana, Appiusz Klaudiusz, Gnejusz Flaviusz.. Wiersz saturnijski.

3 Początki dramatu (Liwiusz Andronikus, Gnejusz Newiusz, ). Pojęcia: fabula praetexta, palliata, togata. Biogramy Plauta i Terencjusza.

4. Plaut - twórczość: treść komedii, kompozycja, artyzm.

5. Terencjusz - twórczość: treść komedii, kompozycja i artyzm

6 Pisarstwo historyczne epoki archaicznej (F. Pictor,L. C. Alimentus,P.C. Scipio Africanus, M.P. Cato). O gospodarstwie rolnym Katona- najstarsze zachowane prozatorskie dzieło w języku łacińskim.

7. Publicystyka, retoryka, gramatyka i filologia w Rzymie do końca II w. p.n.e.

8. Poemat filozoficzny Lukrecjusza - nurt epicki w poezji rzymskiej

9. Poetae Novi: P. V. Cato,C.L. Calvus,C.H.Cinna,G. V. Catullus. Skąd wzięła się nazwa "neoterycy".

10. Poezja Katullusa.

11. Późniejsza twórczość sceniczna. Mim: Laberiusz i Publiusz Syrus..

12. M.T..Warron - największy rzymski uczony

13. Cyceron i epoka cycerońska (oratorstwo i teoria retoryki).

14. Pisarstwo historyczne epoki cycerońskiej: Cezar i Nepos..

15. Koniec republiki - przemiany polityczne i społeczne oraz ich odzwierciedlenie w literaturze rzymskiej (Salustiusz - hellenistyczna monografia w Rzymie)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Posiada uporzadkowaną wiedzę na temat zabytków literatury łacińskiej epoki archaicznej, potrafi omówić początki twórczości w epoce królewskiej i republiki.

Zdaje sobie sprawę z zależności literackich i intelektualnych łączących literaturę rzymską z kulturą etruską oraz z hellenizacji literatury rzymskiej.

Dostrzega uwarunkowania polityczno-społeczne rozwoju publicystyki, retoryki i historiografii.

Poprawnie charakteryzuje twórczość dramatyczną, w tym komediową (zna podstawowe pojęcia dramatu rzymskiego: atellana, fabula praetexta, palliata, togata) oraz rozwój satyry jako swoistego gatunku literatury rzymskiej.

Zdaje sobie sprawe ze znaczenia kształcenia retorycznego, a także filozoficznego dla charakteru literatury okresu republiki.

Wykazuje zrozumienie dla twórczości "poetów nowych" (Katullus), Lukrecjusza, Cycerona Rozumie różnice w zakresie piśmiennictwa historycznego i biografistyki (Cezar,Salustiusz, Nepos)

Wykazuje umiejętności i kompetencje analityczne i syntetyczne, pozwalajace na dokonanie interpretacji utworu z epoki w jego kontekście kulturowym, z uwzglednieniem kwestii warsztatowych.

Dysponuje aparatem pojęciowym pozwalającym na poprawny opiszachodzących w tym okresie zjawisk kulturowych i literackich.

Rozumie znaczenie literatury okresu archaicznego i republiki dla kultury europejskiej.

W dyskusji na temat utworów epoki wykazuje wiedze merytoryczna i umiejetnosci metodologiczne pozwalajace na samodzielny dobór metod, argumentów i rozwiązań umożliwiajacych koherentne przedstawienie własnego stanowiska na dany temat.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach + opcjonalne prace pisemne (30%), egzamin ustny (70 %)

Na ocenę bdb student musi wykazać się wiedzą opisaną we wszystkich efektach kształcenia opisanych dla przedmiotu a zwłaszcza dostrzegać uwarunkowania historyczno-literackie w powiązaniu z historyczno-społecznymi oraz wykazać się umiejętnościami analitycznymi.

na ocenę dobrą student powinien wykazać się wiedzą podobną jak na bdb, jednak bez np. wysokich umiejętności analizy (FK1_U03), może też wykazywać drobne uchybienia w terminologii (F1_W06 ).

na ocenę dostateczną student musi wykazać się realizacją dwóch efektów kształcenia z każdego zakresu: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Mniejszy zakres realizacji przypisanych do przedmiotu EK skutkuje oceną niedostateczną.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład w ramach kontaktu bezpośredniego z wykładowcą - 30 godz, konsultacje 5 godz. Praca własna studenta 20-40 godzin w sumie - 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1,5 ECTS - przyswojenie wykładu metodami aktywizującymi

1,5 ECTS - praca własna studenta, lektury i opracowania

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs literatury łacińskiej okresu republiki z uwzględnieniem dostępnych danych podręcznikowych z zakresu oraz indywidualnego opracowania tematów przez wykładowcę na podstawie materiałów własnych (materiały m.in. z Corpus Christi College Oxford oraz Princeton USA)

Pełny opis:

Kurs literatury łacińskiej epoki republiki uwzględniający zarówno tematykę ogólna przypisaną do epoki, jak i różne próby jej analiz oraz interpretacji m.in za pomocą metod genologicznych. Wykorzystano m.in. prace Susan Morton Braund i Williama Fitzgeralda. Znaczny nacisk położono na analizę i interpretacje komedii (tłumaczenia Ewy Skwary) oraz rozwój retoryki (mowy Cycerona) i historiografii. Do wykładu włączane są fragmenty dzieł w oryginale celem egzemplifikacji.

Literatura:

jak w opisie głównym plus materiały własne wykładowcy, udostępniane studentom w formie skanów streszczeń (dotyczy zwłaszcza opracowań zagranicznych)

Wymagania wstępne:

W tym semestrze zaplanowano całościowe nie tylko omówienie twórczości Cycerona, ale i lekturę wszystkich rodzajów jego twórczości, ponadto zwrócenie uwagi na wyjątkowość okresu życia słynnego mówcy i literata. Jednak, wzorem Kazimierza Kumanieckiego, ważne będzie także ukazanie skutków twórczości Cycerona dla kolejnej epoki - augustowskiej . Postać Cycerona - łącznika między epokami, zostanie zatem także przywołana ponownie na początku kolejnego kursu omawiana literatury łacińskiej i z wprowadzeniem pojęcia cyceronianizmu , które aktualne jest aż po wiek XX.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1,5 ECTS - przyswojenie wykładu metodami aktywizującymi

1,5 ECTS - praca własna studenta, lektury i opracowania

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs literatury łacińskiej okresu republiki z uwzględnieniem dostępnych danych podręcznikowych z zakresu oraz indywidualnego opracowania tematów przez wykładowcę na podstawie materiałów własnych (materiały m.in. z Corpus Christi College Oxford oraz Princeton USA)

Literatura:

jak w opisie głównym plus materiały własne wykładowcy, udostępniane studentom w formie skanów streszczeń (dotyczy zwłaszcza opracowań zagranicznych)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)