Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura starożytnego Rzymu - źródła literackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-1-KulStaRzy
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura starożytnego Rzymu - źródła literackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W04

FK1_U05

Wymagania wstępne:

ukończone zajęcia w semestrze I: Kultura starożytnej Gracji - źródła literackie

Pełny opis:

Celem kursu jest przybliżenie kontekstu kulturowo-społecznego starożytnego Rzymu w kontekście zjawisk literackich: twórczość rodzima np. annales, satyra, rzymska elegia subiektywna oraz łacińska recepcja literatury greckiej. Odpowiednio przyswojony kontekst kulturowy pozwala na poprawna interpretację zachowanej literatury starożytnego Rzymu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student w zaawansowanym stopniu zna wybrane zagadnienia kontekstu

historycznego i kulturowego starożytnego Rzymu. Rozumie znaczenie kontekstu kulturowego i historycznego Starożytnego Rzymu w dziejach i recepcji literatury.

Potrafi wykorzystać w pracy znajomość kontekstu kulturowego Rzymu w starożytności oraz wyciągać wnioski odnośnie jego konsekwencji dla późniejszej kultury europejskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą: student objaśnia wszystkie wprowadzone terminy z zakresu kultury starożytnego Rzymu i podaje przykłady je ilustrujące,

Na ocenę dobrą: student objaśnia większość wprowadzonych terminów z zakresu kultury starożytnego Rzymu i podaje odpowiednie przykłady

Na ocenę dostateczną: student objaśnia podstawowe wprowadzone terminy z zakresu kultury starożytnego Rzymu i podaje przynajmniej kilka przykładów,

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aFAXmz5xQV4DkOoZWsNKNlpbCsOV99iKgSPyjT1xkkj41%40thread.tacv2/conversations?groupId=2d946f0e-2c48-46ef-9894-78cc517c0dbe&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach: 15 godz.

Konsultacje z wykładowcą 5 godz.

Przygotowanie prezentacji w wyniku samodzielnej analizy materiałów źródłowych: 20 godz.

Przygotowanie do zajęć i zaliczenia 10

w sumie: 50 godzin = 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Zajęcia mogą być prowadzone online. Zespół MSTeams posłuży także do gromadzenia materiałów przydatnych do zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)