Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka greckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-2-GramOpGr-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka greckiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W06, F1_W13

F1_U01, F1_U07

F1_K01, F1_K03Wymagania wstępne:

Zaliczony 1 rok Praktycznej Nauki Języka Greckiego.

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studenta z podstawami gramatyki opisowej języka greckiegUtrwalenie i poszerzenie znajomości gramatyki greckiej w zakresie fleksji i składni.

Pełny opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studenta z podstawami gramatyki opisowej języka greckiego;

I semestr fonetyka i fonologia, morfologia, w tym

fleksja nominalna

fleksja werbalna

podstawy słowotwórstwa

II semestr: syntaksa

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1954 (lub inne wydanie)

Słownik grecko-polski (Z. Abramowiczówny lub O. Jurewicza)

Literatura uzupełniająca:

H. G. Liddell, R. Scott, An Intermediate Greek-English Lexicon, Oxford 1889

J. Morwood, Oxford Grammar of Classical Greek, Oxford 2001 H. W. Smyth, Greek Grammar, Harvard 1956

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna odpowiednią terminologię gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka greckiego. Rozumie, czym jest gramatyka opisowa, zna jej cele i ograniczenia.

Opis ECTS - przewidziany nakład pracy studenta

- udział w zajęciach – 30 godzin (1 pkt ECTS)

- przygotowanie do zajęć – 30 godzin (1 pkt ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

Pierwszy semestr kończy się zaliczeniem na ocenę - na podstawie kolokwium zaliczeniowego. Egzamin na ocenę końcową odbywa się po drugim semestrze.

NB: Dotyczy formy zaliczenia po drugim semestrze zajęć.

Na 5: Student doskonale zna i biegle posługuje się odpowiednią terminologią gramatyczną oraz posiada dobrze ugruntowaną, uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka greckiego. Bezbłędnie rozpoznaje formy fleksyjne i struktury składniowe.wskazuje elementy struktury morfologicznej, konstruuje wskazane formy i konstrukcje składniowe..

Na 4,5: Studentdobrze zna i swobodnie posługuje się odpowiednią terminologią gramatyczną, posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka greckiego. Poprawnie rozpoznaje formy fleksyjne i struktury składniowe. wskazuje elementy struktury morfologicznej, konstruuje wskazane formy i konstrukcje składniowe

Na 4: Student dobrze zna i biegle posługuje się odpowiednią terminologią gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka greckiego. poprawnie rozpoznaje formy fleksyjne i struktury składniowe.wskazuje elementy struktury morfologicznej, konstruuje wskazane formy i konstrukcje składniowe.

Na 3,5: Student zna terminologię gramatyczną i z reguły dobrze się nią posługuje. Poprawnie rozpoznaje formy fleksyjne oraz podstawowe struktury składniowe.potrafi tworzyć wskazane formy gramatyczne i wskazuje niektóre elementy ich struktury.

Na 3: Student zna podstawową terminologię gramatyczną i potrafi się nią posługiwać. Poprawnie rozpoznaje formy fleksyjne oraz podstawowe struktury składniowe.potrafi tworzyć wskazane formy gramatyczne i wskazuje niektóre elementy ich struktury .

Praktyki zawodowe:

nd

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Spieralska-Kasprzyk
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aeW0g-0i4zKeYzTjJlxyBh-s61kF8ID8mosjCXEeQJD41%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b20a478d-e3a8-49a3-aef1-0d1ec20c9c43&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Utrwalenie i poszerzenie znajomości gramatyki greckiej w zakresie fleksji i składni.

Pełny opis:

Utrwalenie i poszerzenie wiedzy z zakresu gramatyki greckiej - fleksja (odmiana rzeczowników, czasowników, zaimków, przymiotników, stopniowanie przymiotników), składnia (funkcje przypadków, rodzaje i budowa zdań podrzędnie złożonych).

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu gramatyki języka greckiego (znajomość fleksji po rocznym kursie języka greckiego), znajomość podstawowego słownictwa umożliwiająca tłumaczenie prostych zdań.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1954 (lub inne wydanie)

Słownik grecko-polski (Z. Abramowiczówny lub O. Jurewicza)

Literatura uzupełniająca:

H. G. Liddell, R. Scott, An Intermediate Greek-English Lexicon, Oxford 1889

J. Morwood, Oxford Grammar of Classical Greek, Oxford 2001 H. W. Smyth, Greek Grammar, Harvard 1956

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu gramatyki języka greckiego (znajomość fleksji po rocznym kursie języka greckiego), znajomość podstawowego słownictwa umożliwiająca tłumaczenie prostych zdań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie: 15 godzin

praca indywidualna z dostarczonymi przez prowadzącego materiałami: 15 godzin


przygotowanie do egzaminu: 20 godzin


konsultacje: 5 godzin


w sumie: 55 godzin = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Utrwalenie i poszerzenie znajomości gramatyki greckiej w zakresie fleksji i składni.

Pełny opis:

Utrwalenie i poszerzenie wiedzy z zakresu gramatyki greckiej - fleksja (odmiana rzeczowników, czasowników, zaimków, przymiotników, stopniowanie przymiotników), składnia (funkcje przypadków, rodzaje i budowa zdań podrzędnie złożonych).

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu gramatyki języka greckiego (znajomość fleksji po rocznym kursie języka greckiego), znajomość podstawowego słownictwa umożliwiająca tłumaczenie prostych zdań.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1954 (lub inne wydanie)

Słownik grecko-polski (Z. Abramowiczówny lub O. Jurewicza)

Literatura uzupełniająca:

H. G. Liddell, R. Scott, An Intermediate Greek-English Lexicon, Oxford 1889

J. Morwood, Oxford Grammar of Classical Greek, Oxford 2001 H. W. Smyth, Greek Grammar, Harvard 1956

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu gramatyki języka greckiego (znajomość fleksji po rocznym kursie języka greckiego), znajomość podstawowego słownictwa umożliwiająca tłumaczenie prostych zdań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS - przewidziany nakład pracy studenta

- udział w zajęciach – 30 godzin (1 pkt ECTS)

- przygotowanie do zajęć – 30 godzin (1 pkt ECTS)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawy systemu gramatycznego języka greckiego

Pełny opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studenta z podstawami gramatyki opisowej języka greckiego;

I semestr fonetyka i fonologia, morfologia, w tym

fleksja nominalna

fleksja werbalna

podstawy słowotwórstwa

II semestr: syntaksa

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1954 (lub inne wydanie)

Słownik grecko-polski (Z. Abramowiczówny lub O. Jurewicza)

H. Smythe Greek grammar, Cambridge Ma. (dowolne wydanie)

Literatura uzupełniająca:

H. G. Liddell, R. Scott, An Intermediate Greek-English Lexicon, Oxford 1889

J. Morwood, Oxford Grammar of Classical Greek, Oxford 2001 H. W. Smyth, Greek Grammar, Harvard 1956

Wymagania wstępne:

nd

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)