Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-2-GramOpL-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30092
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W06,

FK1_U03,

FK1_K01,

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość języka łacińskiego, zaliczony pierwszy rok Praktycznej Nauki Języka Łacińskiego.

Skrócony opis:

Nauka gramatyki opisowej j. łacińskiego – kontynuacja.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z łacińskimi strukturami językowymi, tak by umieli je rozpoznawać w tekstach łacińskich i poddawać analizie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada na poziomie podstawowym uporządkowaną wiedzę na temat języka łacińskiego w ujęciu synchronicznym oraz zna stosowną terminologię gramatyczną;

ma świadomość zmienności języka, w szczególności jego warstwy semantycznej, jak również ewolucji systemów gramatycznych;

posiada znajomość języka łacińskiego pozwalającą na przekład tekstu o umiarkowanym poziomie trudności;

posługuje się poprawną terminologią gramatyczną;

rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy;

prawidłowo identyfikuje priorytety związane z wykonywaniem aktualnego zadania

ECTS - 2

40 godzin kontaktowych, w tym 30 godzin wykładu i 10 godzin konsultacji;

20 godzin indywidualnej pracy studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na koniec roku

Na ocenę 5:

Student bardzo dobrze zna odpowiednią terminologię gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka łacińskiego.

Ma bardzo dobrą świadomość zmienności i różnorodności języka łacińskiego (słownictwo, fleksja).

Bardzo dobrze posługuje się poprawną terminologią gramatyczną.

na ocenę 4:

Student zna dość dobrze odpowiednią terminologię gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka łacińskiego.

Ma dość dobrą świadomość zmienności i różnorodności języka łacińskiego (słownictwo, fleksja).

Posługuje się dość dobrze poprawną terminologią gramatyczną.

na ocenę 3:

Student zna w stopniu podstawowym odpowiednią terminologię gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka łacińskiego.

Ma powierzchowną świadomość zmienności i różnorodności języka łacińskiego (słownictwo, fleksja).

Posługuje się w stopniu dostatecznym słownikiem oraz innymi pomocami dydaktycznymi.

Praktyki zawodowe:

Nd

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30092
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w zajęciach: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 10 godz.

konsultacje: 5 godz

w sumie: 55 godzin = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zaznajomienie studentów z łacińskimi strukturami językowymi. Nauka gramatyki opisowej j. łacińskiego – kontynuacja.

Pełny opis:

Verba anomala, defectiva, impersonalia

Funkcje przypadków w zdaniu.

Consecutio temporum.

Rodzaje zdań podrzędnych.

Oratio obliqua.

Assimilatio modi.

Literatura:

J. Wikarjak, Gramatyka łacińska (wydanie dowolne).

Słowniki łac.-pol. (np. red. J. Korpanty; red. M. Plezia)

Wymagania wstępne:

Na mocy Decyzji Prorektora 28/2021 liczba godzin kontaktowych z tego przedmiotu została zmniejszona o połowę. Zajęcia

odbywają się w formie e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30092
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w zajęciach: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 10 godz.

konsultacje: 5 godz

w sumie: 50 godzin = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zaznajomienie studentów z łacińskimi strukturami językowymi. Nauka gramatyki opisowej j. łacińskiego – kontynuacja.

Pełny opis:

Verba anomala, defectiva, impersonalia

Funkcje przypadków w zdaniu.

Consecutio temporum.

Rodzaje zdań podrzędnych.

Oratio obliqua.

Assimilatio modi.

Literatura:

J. Wikarjak, Gramatyka łacińska (wydanie dowolne).

Słowniki łac.-pol. (np. red. J. Korpanty; red. M. Plezia)

Wymagania wstępne:

Na mocy Decyzji Prorektora 28/2021 liczba godzin kontaktowych z tego przedmiotu została zmniejszona o połowę. Zajęcia

odbywają się w formie e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aXggvO_Xq8S-DGyeeGIA-kmM1swPFqaq_qW8Ze-uQxOE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=eabb9fc8-13e3-49b4-884c-83c6eacd40df&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w zajęciach: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 10 godz.

konsultacje: 5 godz

w sumie: 50 godzin = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zaznajomienie studentów z łacińskimi strukturami językowymi. Nauka gramatyki opisowej j. łacińskiego – kontynuacja.

Pełny opis:

Funkcje przypadków w zdaniu.

Consecutio temporum.

Rodzaje zdań podrzędnych.

Oratio obliqua.

Assimilatio modi.

Literatura:

J. Wikarjak, Gramatyka łacińska (wydanie dowolne).

Słowniki łac.-pol. (np. red. J. Korpanty; red. M. Plezia)

Wymagania wstępne:

zajęcia prowadzone w tutoringu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)