Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-2-GramOpL-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W06,

F1_W13,

F1_U01,

F1_U07,

F1_K01

F1_K03

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość języka łacińskiego nabyta w ramach pierwszego roku Praktycznej Nauki Języka Łacińskiego.

Skrócony opis:

Dogłębne poznanie łacińskich struktur językowych.

Pełny opis:

Studenci zyskują narzędzie teoretyczne pozwalające na analizę i opis łacińskich struktur językowych, oraz uczą się stosować kategorie tradycyjnego opisu gramatycznego do zjawisk charakterystycznych dla języka łacińskiego, zarówno w zakresie fonetyki, jak i fleksji, składni i leksyki.

Literatura:

J. Wikarjak, Gramatyka łacińska (wydanie dowolne).

H. Wolanin, Gramatyka języka łacińskiego w ujęciu strukturalnym

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna odpowiednią terminologię gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka łacińskiego.

Ma świadomość zmienności i różnorodności języka łacińskiego (słownictwo, fleksja, składnia).

Posiada znajomość języka łacińskiego pozwalającą na przekład tekstu o umiarkowanym poziomie trudności;

Posługuje się poprawną terminologią gramatyczną.

Rozumie potrzebę pogłębiania swojej wiedzy o gramatyce w ogóle, a o gramatyce języka łacińskiego w szczególności.

Poprawnie identyfikuje priorytety związane z wykonywanym zadaniem, przy czym biegle posługuje się słownikiem oraz literaturą językoznawczą.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda wykładowa z elementami warsztatowej.

Egzamin pisemny podzielony na dwie części. każda z nich na koniec semestru.

Na ocenę dostateczną student poprawnie interpretuje łacińskie struktury językowe, co pozwala mu na dokonanie roboczego przekładu tekstów o umiarkowanym stopniu trudności.

Na ocenę dobrą student poprawnie interpretuje łacińskie struktury językowe, dokonuje poprawnego przekładu tekstu o umiarkowanym stopniu trudności i przyporządkowuje większość wskazanych struktur do odpowiednich kategorii.

Na ocenę bardzo dobrą student poprawnie interpretuje, identyfikuje i przyporządkowuje wszystkie wskazane w tekście struktury językowe oraz dokonuje poprawnego przekładu tekstu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Spieralska-Kasprzyk
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aeW0g-0i4zKeYzTjJlxyBh-s61kF8ID8mosjCXEeQJD41%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b20a478d-e3a8-49a3-aef1-0d1ec20c9c43&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Dogłębne poznanie łacińskich struktur językowych.

Pełny opis:

Studenci zyskują narzędzie teoretyczne pozwalające na analizę i opis łacińskich struktur językowych, oraz uczą się stosować kategorie tradycyjnego opisu gramatycznego do zjawisk charakterystycznych dla języka łacińskiego, zarówno w zakresie fonetyki, jak i fleksji, składni i leksyki.

Literatura:

J. Wikarjak, Gramatyka łacińska (wydanie dowolne).

H. Wolanin, Gramatyka języka łacińskiego w ujęciu strukturalnym

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość języka łacińskiego nabyta w ramach pierwszego roku Praktycznej Nauki Języka.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie: 15 godzin (tutoring)

praca indywidualna z dostarczonymi przez prowadzącego materiałami: 15 godzin


przygotowanie do egzaminu: 20 godzin


konsultacje: 5 godzin


w sumie: 55 godzin = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Dogłębne poznanie łacińskich struktur językowych.

Pełny opis:

Studenci zyskują narzędzie teoretyczne pozwalające na analizę i opis łacińskich struktur językowych, oraz uczą się stosować kategorie tradycyjnego opisu gramatycznego do zjawisk charakterystycznych dla języka łacińskiego, zarówno w zakresie fonetyki, jak i fleksji, składni i leksyki.

Literatura:

J. Wikarjak, Gramatyka łacińska (wydanie dowolne).

H. Wolanin, Gramatyka języka łacińskiego w ujęciu strukturalnym

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość języka łacińskiego nabyta w ramach pierwszego roku Praktycznej Nauki Języka.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie: 15 godzin (tutoring)

praca indywidualna z dostarczonymi przez prowadzącego materiałami: 15 godzin


przygotowanie do egzaminu: 20 godzin


konsultacje: 5 godzin


w sumie: 55 godzin = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Dogłębne poznanie łacińskich struktur językowych.

Pełny opis:

Studenci pozyskują narzędzie teoretyczne pozwalające na analizę i opis łacińskich struktur językowych oraz uczą się stosować kategorie tradycyjnego opisu gramatycznego do zjawisk charakterystycznych dla języka łacińskiego, zarówno w zakresie fonetyki, jak i fleksji, składni i leksyki.

Literatura:

J. Wikarjak, Gramatyka łacińska (wydanie dowolne) lub inne gramatyki j. łacińskiego.

H. Wolanin, Gramatyka języka łacińskiego w ujęciu strukturalnym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)