Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii starożytnej 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-2-HisFilozSt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii starożytnej 2
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W04

FK1_U05

FK1_K01


Skrócony opis:

Wykłady z historii filozofii starożytnej w tym semestrze są kontynuacją wykładów z poprzedniego semestru. Mają one na celu pokazać w oparciu o dostępne teksty i świadectwa literatury filozoficznej najważniejsze idee filozoficzne wypracowane przez filozofów greckich, a także to, jak owe idee rodziły się, funkcjonowały i czym były w życiu samych filozofów i w kulturze antycznej w ogóle. Podstawą jest lektura tekstów źródłowych, w tym semestrze, oprócz "Żywotów i poglądów słynnych filozofów" Diogenesa Laertiosa także wybranych dzieł Platona, Arystotelesa, niektórych stoików, Epikura, Cycerona.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Platon: egzystencjalny aspekt filozofii Platona; orfickie dziedzictwo w filozofii Platona; mistycyzm platoński; Platońska teoria idei; idealizm platoński; inspiracje platońskie w filozofii i duchowości chrześcijańskiej.

Arystoteles: metafizyka formy i materii; arystotelesowska koncepcja boga jako przyczyny celowej; kosmologia i psychologia; teoria poznania; etyka; filozofia polityczna.

Filozofia hellenistyczna – transformacja cywilizacyjna, kulturowa i moralna w Grecji. Filozoficzne szkoły hellenistyczne i ich rola w transformacji kulturowej i moralnej. Wspólne cechy filozofii hellenistycznej; filozofia jako formacja moralna i intelektualna. Inne aspekty kultury duchowej epoki hellenistycznej (renesans misteriów greckich, napływ misteriów wschodnich).

Pirron z Elidy i sceptycyzm: przewodnie rysy sceptycyzmu Pirrona. Sceptycyzm Akademii Platońskiej.

Zenon z Kition i stoicyzm; etyczno-praktyczny wymiar filozofii stoickiej; stoicka filozofia Logosu i prawa naturalnego; etyka stoicka i najważniejsze ideały moralne.

Epikur i jego filozoficzne posłannictwo, atomizm epikurejski jako perspektywa widzenia i rozwiązywania wszystkich problemów fizycznych, ontologicznych i moralnych.

Szkoły filozoficzne w okresie cesarstwa rzymskiego: cynizm, stoicyzm, pitagoreizm, średni platonizm, gnostycyzm, hermetyzm, „Wyrocznie Chaldejskie”.

Plotyn i neoplatonizm; wspólne cechy filozofii tego okresu.

Nurty z pogranicza filozofii i religii: hermetyzm, wyrocznie chaldejskie, gnostycyzm.

Literatura:

Literatura:

Lektury:

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów"

Platon, wybrane dialogi

Arystoteles, Etyka nikomachejska (wybrane rozdziały)

Epikur, List do Menojkeusa,

Seneka, Listy (wybrane)

Cyceron, O naturze bogów,

Cyceron, O najwyższym stopniu dobra i zła

Podręczniki (zalecane):

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, Lublin 1993 – 2002.

K.Pawłowski, Skrypt do wykładów, w wersji elektronicznej - wykłady zamieszczane sukcesywnie na platformie MS Teams UKSW.

Literatura dodatkowa (wyłącznie dla zainteresowanych):

K. Albert, O platońskim pojęciu filozofii, Warszawa 1991

P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, Warszawa1992.

P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna, Warszawa 2000.

P. Hadot, Plotyn albo prostota spojrzenia, Kęty 2002.

W. Jaeger, Paidea, Warszaw 2001.

L. Joachimowicz, Sceptycyzm grecki, Warszawa 1972.

H. Jonas, Religia gnozy, Kraków 1994.

A. Krokiewicz, Sceptycyzm grecki, Warszawa 1964.

A. Krokiewicz, Arystoteles, Pirron, Plotyn, Warszawa 1974.

A. Krokiewicz, Hedonizm Epikura, Warszawa 1961.

A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej. Od Talesa do Platona, Warszawa 1971.

K. Leśniak, Arystoteles, Warszawa 1975.

K. Leśniak, Platon, Warszawa 1968.

K. Pawłowski, Alkinous i średni platonizm, Warszawa 2019.

K. Pawłowski, Starozytne życiorysy Platona, Warszawa 2020.

K. Pawłowski, Medytacje platońskie, Warszawa 2015.

K. Pawłowski, Epikur. Listy oraz wybór świadectw, Warszawa 2015.

K. Pawłowski, Lathe biosas. Filozoficzne posłannictwo Epikura z Samos, Lublin 2007

G. Quispel, Gnoza, Warszawa 1988.

T. Szlezák, Czytanie Platona, Warszawa 1997;

T. Szlezak, O nowej interpretacji platońskich dialogów, Kęty 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przedmiotowe efekty uczenia się w dostosowaniu do literatury filozoficznej

FK1_W04

Zna wybrane zagadnienia kontekstu historycznego i kulturowego fenomenów literackich w okresie starożytnym. Rozumie znaczenie kontekstu kulturowego i historycznego w dziejach i recepcji literatury.

FK1_U05

Potrafi wykorzystać w pracy znajomość kontekstu kulturowego, teorii recepcji, nauk pomocniczych.

FK1_K01:

Zdaje sobie sprawę z ograniczeń i niepełności posiadanej wiedzy, konieczności jej stałego pogłębiania; zdaje sobie sprawę ze stałej ewolucji tak nauk o literaturze jak i wiedzy o literaturze okresu starożytnego.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają charakter wykładów Część zajęć ma charakter analizy wybranych tekstów filozoficznych. Przed egzaminem przeprowadza się zajęcia w formie ogólnego powtórzenia najważniejszych tematów, wymaganych do opanowania na egzamin. Efekty kształcenia, zwłaszcza w zakresie wiedzy i umiejętności, ale również w zakresie kompetencji społecznych weryfikuje się w trakcie zajęć mających charakter tzw. powtórzeń, a ostatecznie – w trakcie egzaminu ustnego. Przed bezpośrednim egzaminem można przygotować się do odpowiedzi pisemnie z wykorzystaniem notatek z wykładów oraz wybranych tekstów źródłowych (np. celem zacytowania).

Na ocenę bardzo dobra trzeba wykazać się na egzaminie znajomością i rozumieniem problematyki z materiału z całego semestru, a dodatkowo co najmniej dwoma przeczytanymi lekturami, w tym jednym dialogiem Platona), znajomością tekstów źródłowych. Na ocenę dobrą trzeba wykazać się znajomością wszystkich nurtów filozoficznych omawianego okresu,i rozumieniem problematyki filozoficznej tego okresu, znajomością tekstów źródłowych i przeczytaną co najmniej jedną lekturą. Na ocenę dostateczną wystarczy ogólna znajomość nurtów filozoficznych przerabianego okresu i ich najważniejszych przedstawicieli i ich najważniejszych dzieł .

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Pawłowski
Prowadzący grup: Kazimierz Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykłady z historii filozofii starożytnej w tym semestrze są kontynuacją wykładów z poprzedniego semestru. Mają one na celu pokazać w oparciu o dostępne teksty i świadectwa literatury filozoficznej najważniejsze idee filozoficzne wypracowane przez filozofów greckich, a także to, jak owe idee rodziły się, funkcjonowały i czym były w życiu samych filozofów i w kulturze antycznej w ogóle. Podstawą jest lektura tekstów źródłowych, w tym semestrze, oprócz "Żywotów i poglądów słynnych filozofów" Diogenesa Laertiosa także wybranych dzieł Platona, Arystotelesa, niektórych stoików, Epikura, Cycerona.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Platon: egzystencjalny aspekt filozofii Platona; orfickie dziedzictwo w filozofii Platona; mistycyzm platoński; Platońska teoria idei; idealizm platoński; inspiracje platońskie w filozofii i duchowości chrześcijańskiej.

Arystoteles: metafizyka formy i materii; arystotelesowska koncepcja boga jako przyczyny celowej; kosmologia i psychologia; teoria poznania; etyka; filozofia polityczna.

Filozofia hellenistyczna – transformacja cywilizacyjna, kulturowa i moralna w Grecji. Filozoficzne szkoły hellenistyczne i ich rola w transformacji kulturowej i moralnej. Wspólne cechy filozofii hellenistycznej; filozofia jako formacja moralna i intelektualna. Inne aspekty kultury duchowej epoki hellenistycznej (renesans misteriów greckich, napływ misteriów wschodnich).

Pirron z Elidy i sceptycyzm: przewodnie rysy sceptycyzmu Pirrona. Sceptycyzm Akademii Platońskiej.

Zenon z Kition i stoicyzm; etyczno-praktyczny wymiar filozofii stoickiej; stoicka filozofia Logosu i prawa naturalnego; etyka stoicka i najważniejsze ideały moralne.

Epikur i jego filozoficzne posłannictwo, atomizm epikurejski jako perspektywa widzenia i rozwiązywania wszystkich problemów fizycznych, ontologicznych i moralnych.

Szkoły filozoficzne w okresie cesarstwa rzymskiego: cynizm, stoicyzm, pitagoreizm, średni platonizm, gnostycyzm, hermetyzm, „Wyrocznie Chaldejskie”.

Plotyn i neoplatonizm; wspólne cechy filozofii tego okresu.

Literatura:

Literatura:

Lektury:

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów"

Platon, wybrane dialogi

Arystoteles, Etyka nikomachejska (wybrane rozdziały)

Epikur, List do Menojkeusa,

Seneka, Listy (wybrane)

Cyceron, O naturze bogów,

Cyceron, O najwyższym stopniu dobra i zła

Podręczniki (zalecane):

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, Lublin 1993 – 2002.

K.Pawłowski, Skrypt do wykładów, w wersji elektronicznej - wykłady zamieszczane sukcesywnie na platformie Moodle UKSW

Literatura dodatkowa (wyłącznie dla zainteresowanych):

K. Albert, O platońskim pojęciu filozofii, Warszawa 1991

P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, Warszawa1992.

P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna, Warszawa 2000.

P. Hadot, Plotyn albo prostota spojrzenia, Kęty 2002.

W. Jaeger, Paidea, Warszaw 2001.

L. Joachimowicz, Sceptycyzm grecki, Warszawa 1972.

H. Jonas, Religia gnozy, Kraków 1994.

A. Krokiewicz, Sceptycyzm grecki, Warszawa 1964.

A. Krokiewicz, Arystoteles, Pirron, Plotyn, Warszawa 1974.

A. Krokiewicz, Hedonizm Epikura, Warszawa 1961.

A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej. Od Talesa do Platona, Warszawa 1971.

K. Leśniak, Arystoteles, Warszawa 1975.

K. Leśniak, Platon, Warszawa 1968.

G. Quispel, Gnoza, Warszawa 1988.

T. Szlezák, Czytanie Platona, Warszawa 1997;

T. Szlezak, O nowej interpretacji platońskich dialogów, Kęty 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Kazimierz Pawłowski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Kazimierz Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS:

15 godz. - wykłady - 1 punkt

15 godz. - przygotowanie do egzaminu - 1 punkt

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykłady z historii filozofii starożytnej w tym semestrze są kontynuacją wykładów z poprzedniego semestru. Mają one na celu pokazać w oparciu o dostępne teksty i świadectwa literatury filozoficznej najważniejsze idee filozoficzne wypracowane przez filozofów greckich, a także to, jak owe idee rodziły się, funkcjonowały i czym były w życiu samych filozofów i w kulturze antycznej w ogóle. Podstawą jest lektura tekstów źródłowych, w tym semestrze, oprócz "Żywotów i poglądów słynnych filozofów" Diogenesa Laertiosa także wybranych dzieł Platona, Arystotelesa, niektórych stoików, Epikura, Cycerona.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Platon: egzystencjalny aspekt filozofii Platona; orfickie dziedzictwo w filozofii Platona; mistycyzm platoński; Platońska teoria idei; idealizm platoński; inspiracje platońskie w filozofii i duchowości chrześcijańskiej.

Arystoteles: metafizyka formy i materii; arystotelesowska koncepcja boga jako przyczyny celowej; kosmologia i psychologia; teoria poznania; etyka; filozofia polityczna.

Filozofia hellenistyczna – transformacja cywilizacyjna, kulturowa i moralna w Grecji. Filozoficzne szkoły hellenistyczne i ich rola w transformacji kulturowej i moralnej. Wspólne cechy filozofii hellenistycznej; filozofia jako formacja moralna i intelektualna. Inne aspekty kultury duchowej epoki hellenistycznej (renesans misteriów greckich, napływ misteriów wschodnich).

Pirron z Elidy i sceptycyzm: przewodnie rysy sceptycyzmu Pirrona. Sceptycyzm Akademii Platońskiej.

Zenon z Kition i stoicyzm; etyczno-praktyczny wymiar filozofii stoickiej; stoicka filozofia Logosu i prawa naturalnego; etyka stoicka i najważniejsze ideały moralne.

Epikur i jego filozoficzne posłannictwo, atomizm epikurejski jako perspektywa widzenia i rozwiązywania wszystkich problemów fizycznych, ontologicznych i moralnych.

Szkoły filozoficzne w okresie cesarstwa rzymskiego: cynizm, stoicyzm, pitagoreizm, średni platonizm, gnostycyzm, hermetyzm, „Wyrocznie Chaldejskie”.

Plotyn i neoplatonizm; wspólne cechy filozofii tego okresu.

Literatura:

Literatura:

Lektury:

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów"

Platon, wybrane dialogi

Arystoteles, Etyka nikomachejska (wybrane rozdziały)

Epikur, List do Menojkeusa,

Seneka, Listy (wybrane)

Cyceron, O naturze bogów,

Cyceron, O najwyższym stopniu dobra i zła

Podręczniki (zalecane):

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, Lublin 1993 – 2002.

K.Pawłowski, Skrypt do wykładów, w wersji elektronicznej - wykłady zamieszczane sukcesywnie na platformie Moodle UKSW

Literatura dodatkowa (wyłącznie dla zainteresowanych):

K. Albert, O platońskim pojęciu filozofii, Warszawa 1991

P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, Warszawa1992.

P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna, Warszawa 2000.

P. Hadot, Plotyn albo prostota spojrzenia, Kęty 2002.

W. Jaeger, Paidea, Warszaw 2001.

L. Joachimowicz, Sceptycyzm grecki, Warszawa 1972.

H. Jonas, Religia gnozy, Kraków 1994.

A. Krokiewicz, Sceptycyzm grecki, Warszawa 1964.

A. Krokiewicz, Arystoteles, Pirron, Plotyn, Warszawa 1974.

A. Krokiewicz, Hedonizm Epikura, Warszawa 1961.

A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej. Od Talesa do Platona, Warszawa 1971.

K. Leśniak, Arystoteles, Warszawa 1975.

K. Leśniak, Platon, Warszawa 1968.

G. Quispel, Gnoza, Warszawa 1988.

T. Szlezák, Czytanie Platona, Warszawa 1997;

T. Szlezak, O nowej interpretacji platońskich dialogów, Kęty 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Kazimierz Pawłowski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Kazimierz Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS:

15 godz. - wykłady - 1 punkt

15 godz. - przygotowanie do egzaminu - 1 punkt

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykłady z historii filozofii starożytnej w tym semestrze są kontynuacją wykładów z poprzedniego semestru. Mają one na celu pokazać w oparciu o dostępne teksty i świadectwa literatury filozoficznej najważniejsze idee filozoficzne wypracowane przez filozofów greckich, a także to, jak owe idee rodziły się, funkcjonowały i czym były w życiu samych filozofów i w kulturze antycznej w ogóle. Podstawą jest lektura tekstów źródłowych, w tym semestrze, oprócz "Żywotów i poglądów słynnych filozofów" Diogenesa Laertiosa także wybranych dzieł Platona, Arystotelesa, niektórych stoików, Epikura, Cycerona.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Platon: egzystencjalny aspekt filozofii Platona; orfickie dziedzictwo w filozofii Platona; mistycyzm platoński; Platońska teoria idei; idealizm platoński; inspiracje platońskie w filozofii i duchowości chrześcijańskiej.

Arystoteles: metafizyka formy i materii; arystotelesowska koncepcja boga jako przyczyny celowej; kosmologia i psychologia; teoria poznania; etyka; filozofia polityczna.

Filozofia hellenistyczna – transformacja cywilizacyjna, kulturowa i moralna w Grecji. Filozoficzne szkoły hellenistyczne i ich rola w transformacji kulturowej i moralnej. Wspólne cechy filozofii hellenistycznej; filozofia jako formacja moralna i intelektualna. Inne aspekty kultury duchowej epoki hellenistycznej (renesans misteriów greckich, napływ misteriów wschodnich).

Pirron z Elidy i sceptycyzm: przewodnie rysy sceptycyzmu Pirrona. Sceptycyzm Akademii Platońskiej.

Zenon z Kition i stoicyzm; etyczno-praktyczny wymiar filozofii stoickiej; stoicka filozofia Logosu i prawa naturalnego; etyka stoicka i najważniejsze ideały moralne.

Epikur i jego filozoficzne posłannictwo, atomizm epikurejski jako perspektywa widzenia i rozwiązywania wszystkich problemów fizycznych, ontologicznych i moralnych.

Szkoły filozoficzne w okresie cesarstwa rzymskiego: cynizm, stoicyzm, pitagoreizm, średni platonizm, gnostycyzm, hermetyzm, „Wyrocznie Chaldejskie”.

Plotyn i neoplatonizm; wspólne cechy filozofii tego okresu.

Literatura:

Literatura:

Lektury:

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów"

Platon, wybrane dialogi

Arystoteles, Etyka nikomachejska (wybrane rozdziały)

Epikur, List do Menojkeusa,

Seneka, Listy (wybrane)

Cyceron, O naturze bogów,

Cyceron, O najwyższym stopniu dobra i zła

Podręczniki (zalecane):

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, Lublin 1993 – 2002.

K.Pawłowski, Skrypt do wykładów, w wersji elektronicznej - wykłady zamieszczane sukcesywnie na platformie Moodle UKSW

Literatura dodatkowa (wyłącznie dla zainteresowanych):

K. Albert, O platońskim pojęciu filozofii, Warszawa 1991

P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, Warszawa1992.

P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna, Warszawa 2000.

P. Hadot, Plotyn albo prostota spojrzenia, Kęty 2002.

W. Jaeger, Paidea, Warszaw 2001.

L. Joachimowicz, Sceptycyzm grecki, Warszawa 1972.

H. Jonas, Religia gnozy, Kraków 1994.

A. Krokiewicz, Sceptycyzm grecki, Warszawa 1964.

A. Krokiewicz, Arystoteles, Pirron, Plotyn, Warszawa 1974.

A. Krokiewicz, Hedonizm Epikura, Warszawa 1961.

A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej. Od Talesa do Platona, Warszawa 1971.

K. Leśniak, Arystoteles, Warszawa 1975.

K. Leśniak, Platon, Warszawa 1968.

G. Quispel, Gnoza, Warszawa 1988.

T. Szlezák, Czytanie Platona, Warszawa 1997;

T. Szlezak, O nowej interpretacji platońskich dialogów, Kęty 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)