Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury greckiej - okres cesarstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-2-HisLitGr-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury greckiej - okres cesarstwa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W01, F1_W02, F1_W03, F1_W04, F1_W05, F1_W12

F1_W07, F1_W09, F1_W10, F1_W11, F1_W13, F1_W16

F1_U01, F1_U02, F1_U04, F1_U05, F1_U06, F1_U09, F1_U10

F1_K05, F1_K06, F1_K07

Skrócony opis:

Wykład dotyczy literatury greckiej okresu cesarstwa rzymskiego (I-IV w. n.e.), natomiast nie uwzględnia literatury chrześcijańskiej tego okresu. Zajęcia służą też pogłębieniu wiedzy o całej kulturze tego okresu.

Pełny opis:

Wykład ma charakter konwersatoryjny - jego częścią jest wspólna, krytyczna analiza wybranych pism autorów tego okresu. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metod dydaktycznych. Obejmuje twórczość poszczególnych pisarzy ( Plutarcha z Cheronei, a także różne działy tej literatury: romans grecki, retoryka, historiografia, poezja, literatura filozoficzna, pisma geograficzne, astronomiczne czy inne dotyczące poszczególnych dziedzin ówczesnej nauki.

Ocena końcowa na podstawie pracy studenta przez cały semestr (udział we wspólnej analizie wybranych pism) oraz końcowego egzaminu ustnego.

Literatura:

Podręczniki:

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski I i II, Lublin 2005

K. Korus, Grecka proza poklasyczna, Kraków 2003

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: w zakresie wiedzy - zna dzieje literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczość reprezentatywnych autorów tego okresu

EK 2: w zakresie umiejętności - analizuje poszczególne utwory oraz dokonuje ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych

EK 3: w zakresie kompetencji społecznych - docenia dziedzictwo kulturowe okresu Cesarstwa, podejmuje publiczną dyskusję, współdziałając w grupie podczas analizy tekstów

30 godz. – aktywne uczestnictwo w wykładzie

1 godz. – konsultacje z prowadzącym wykład

9 godz. – bezpośrednie przygotowanie studenta do wykładu

20 godz. – przygotowanie do egzaminu osobiste lektury

60 godz. – razem

Metody i kryteria oceniania:

EK 1: w zakresie wiedzy - zna dzieje literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczość reprezentatywnych autorów tego okresu

Na ocenę:

5- wyrożnia się wiedzą na temat dziejow literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczości reprezentatywnych autorów tego okresu

4- dobrze zna dzieje literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczość reprezentatywnych autorów tego okresu

3- dostaecznie zna dzieje literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczość reprezentatywnych autorów tego okresu

2- nie zna dziejow literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczości reprezentatywnych autorów tego okresu

EK 2: w zakresie umiejętności - analizuje poszczególne utwory oraz dokonuje ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych

Na ocenę:

5- wyrożnia się umiejętnością analizy poszczególnych utworow oraz dokonuje ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych

4- dobrze analizuje poszczególne utwory oraz dokonuje ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych

3- dostatecznie analizuje poszczególne utwory oraz dokonuje ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych

2- nie potrafi analizować poszczególnych utworow oraz dokonać ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych

EK 3: w zakresie kompetencji społecznych - docenia dziedzictwo kulturowe okresu Cesarstwa, podejmuje publiczną dyskusję, współdziałając w grupie podczas analizy tekstów

Na ocenę

5- bardzo dobrze rozumie potrzebę doceniania dziedzictwa kulturowego okresu Cesarstwa, podejmuje publiczną dyskusję, współdziałając w grupie podczas analizy tekstów

4- dobrze bardzo dobrze rozumie potrzebę doceniania dziedzictwa kulturowego okresu Cesarstwa, podejmuje publiczną dyskusję, współdziałając w grupie podczas analizy tekstów

3- dostaecznie bardzo dobrze rozumie potrzebę doceniania dziedzictwa kulturowego okresu Cesarstwa, podejmuje publiczną dyskusję, współdziałając w grupie podczas analizy tekstów

2- nie rozumie potrzeby doceniania dziedzictwa kulturowego okresu Cesarstwa, nie umie publicznie dyskutować, współdziałając w grupie podczas analizy tekstów.

Praktyki zawodowe:

ND

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Katarzyna Jażdżewska
Prowadzący grup: Katarzyna Jażdżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z literaturą grecką okresu cesarstwa rzymskiego (I-IV w. n.e.). Kurs nie uwzględnia literatury chrześcijańskiej tego okresu.

Pełny opis:

1) Wprowadzenie. Charakterystyka literatury greckiej okresu cesarstwa. Pojęcie drugiej sofistyki. Attycyzm. Szkoły filozoficzne w okresie cesarstwa.

2) Twórczość Plutarcha z Cheronei

3) Średnio platonizm: Filon Aleksandryjski, Plutarch, Albinus i Alkinoos. Sceptycyzm okresu cesarstwa: Sekstus Empiryk.

4) Stoicyzm: Muzoniusz Rufus, Epiktet, Marek Aureliusz

5) Druga sofistyka I: Dion Chryzostom, Eliusz Arystydes, Maksymus z Tyru

6) Druga sofistyka II: Lukian, Atenajos, Elian, Artemidor, Filostrat

7) Historiografia: Józef Flawiusz, Arrian z Nikomedii, Appian, Kasjusz Dion.

8) Nauka, geografia, periegeza: Pauzaniasz, Klaudiusz Ptolemeusz, Galen

9) Romans grecki

10) Poezja w okresie cesarstwa

11) Doksografia: Arejos, Diogenes Laertios

12) Neoplatonizm: Plotyn, Porfiriusz, Jamblich, Proklos

13) Literatura późnej starożytności: Julian Apostata, Temistiusz, Libaniusz. Literatura egzegetyczna

Literatura:

Podręczniki:

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski I i II, Lublin 2005

K. Korus, Grecka proza poklasyczna, Kraków 2003

Literatura uzupełniająca:

A. Dihle, Die griechische und lateinische Literatur der Kaiserzeit, Munchen 1989

Teksty źródłowe:

Alkinoos, Wykład nauki platońskiej (fragm.)

Arejos, Podręcznik etyki (fragm.)

Arrian, Wyprawa Aleksandra Wielkiego, ks. 1

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów (fragm.)

Dion Chryzostom, Or. 4: Czwarta mowa o królestwie, Or. 18: O ćwiczeniu się w wymowie

Epiktet, Encheiridion

Filostrat, Żywoty sofistów (fragm.), Żywot Apolloniosa z Tyany (fragm.)

Galen, Zachęta do nauk

Józef Flawiusz, Wojna żydowska, ks. 6; ks. 7, rozdz. 8-9

Ksenofont z Efezu, Opowieści efeskie lub Longos, Dafnis i Chloe

Lukian, Prawdziwa historia, Sen, Licytacja żywotów filozoficznych

Marek Aureliusz, Rozmyślania

Pauzaniasz, Wędrówki po Helladzie, ks. 1

Plutarch, O powściąganiu gniewu, oraz 1) Dialog o miłości lub 2) Uczta siedmiu mędrców

Plutarch, Żywoty sławnych mężów: Solon, Aleksander Wielki

Pseudo-Plutarch, O wychowaniu dzieci

Porfiriusz, Grota nimf, Żywot Pitagorasa

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs historii literatury greckiej: okres archaiczny, klasyczny, hellenistyczny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Józef Naumowicz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z dziejami literatury greckiej okresu Cesarstwa Rzymskiego. Elementem zajęć jest wspólna analiza wybranych pism lub ich fragmentów, która ma służyć doskonaleniu umiejętności interpretowania twórczości najbardziej reprezentatywnych autorów.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się na literaturze greckiej okresu Cesarstwa. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metodą dydaktycznych, połączony z prezentacją multimedialną. Jego częścią jest wspólna krytyczna analiza wybranych fragmentów tekstów źródłowych reprezentatywnych dla omawianych tematów. Ocena końcowa – na podstawie pracy studenta przez cały semestr końcowego (zaangażowanie we wspólnej krytycznej analizie wybranych fragmentów tekstów źródłowych) oraz końcowego egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Józef Naumowicz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)