Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia starożytna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-2-HisStaro-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia starożytna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W04, FK1_U05, FK1_K02

Wymagania wstępne:

wiedza z historii starożytnej na poziomie szkoły średniej oraz wiedza zdobyta na I roku studiów filologii klasycznej

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są dziejów starożytnej Grecji od epoki minojskiej do czasów monarchii hellenistycznych. Dotyczy on dziejów politycznych, ale także społecznych, kulturowych oraz religijnych tego okresu. Obejmuje także wspólną krytyczną analizę wybranych fragmentów tekstów źródłowych ilustrujących omawiane zagadnienie.

Pełny opis:

Wykład obejmuje dzieje starożytnej Grecji od epoki minojskiej do czasów Aleksandra Wielkiego i jego następców. Ma on dostarczyć wiedzy nie tylko na temat poszczególnych wydarzeń, ale umieścić je w szerszym kontekście kulturowym, religijnym, społecznym, wskazując na procesy historyczne je warunkujące. Ważnym elementem kursu będzie również uwrażliwienie słuchaczy na wielość możliwych interpretacji przekazów źródłowych i nauczenie ich krytycznej lektury źródeł historycznych. Zajęcia mają także ułatwić studentom umieszczenie analizowanych na innych kursach wytworów kultury antycznej w szerszym kontekście historycznym. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metodą dydaktycznych, połączony z prezentacją multimedialną. Jego częścią jest wspólna krytyczna lektura wybranych fragmentów tekstów źródłowych ilustrujących omawiane zagadnienie. Ocena końcowa – na podstawie pracy studenta przez cały semestr końcowego (zaangażowanie we wspólnej krytycznej lekturze wybranych fragmentów tekstów źródłowych) oraz końcowego egzaminu ustnego.

Literatura:

M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia Starożytna (wiele wydań)

A. Ziółkowski, Historia Starożytna, Warszawa 2010.

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. I-III , Warszawa 2009-2010.

O. Murray, Narodziny Grecji, Warszawa 1993.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii starożytnej Grecji; rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych dotyczących starożytnej Grecji oraz do wyciągnięcia z nich wniosków dotyczących procesów historycznych i kulturowych.

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Opis ECTS, nakład pracy studenta/studentki:

30 godz. – aktywne uczestnictwo w wykładzie

2 godz. – konsultacje z prowadzącym wykład

3 godz. – bezpośrednie przygotowanie studenta do wykładu

25 godz. – przygotowanie do egzaminu osobiste lektury

60 godz. – razem

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student doskonale zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii starożytnej Grecji; rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje. Bez problemu potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych dotyczących okresu cesarstwa oraz do wyciągnięcia z nich wniosków dotyczących procesów historycznych i kulturowych.

Na ocenę dobrą student zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii starożytnej Grecji; rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych dotyczących okresu cesarstwa oraz do wyciągnięcia z nich wniosków dotyczących procesów historycznych i kulturowych.

Na ocenę dostateczną student zna część kluczowych wydarzeń z zakresu historii starożytnej Grecji; w miarę rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje. Stara się wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych dotyczących okresu cesarstwa oraz do wyciągnięcia z nich wniosków dotyczących procesów historycznych i kulturowych.

Na ocenę niedostateczną student nie zna kluczowych wydarzeń z zakresu historii starożytnej Grecji; nie rozumie ich uwarunkowania (politycznego, ekonomicznego, społecznego) oraz konsekwencji. Nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy do krytycznej analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych dotyczących okresu cesarstwa oraz do wyciągnięcia z nich wniosków dotyczących procesów historycznych i kulturowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Józef Naumowicz
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są dziejów starożytnej Grecji od epoki minojskiej do czasów monarchii hellenistycznych. Dotyczy on dziejów politycznych, ale także społecznych, kulturowych oraz religijnych tego okresu. Obejmuje także wspólną krytyczną analizę wybranych fragmentów tekstów źródłowych ilustrujących omawiane zagadnienie.

Pełny opis:

Wykład obejmuje dzieje starożytnej Grecji od epoki minojskiej do czasów Aleksandra Wielkiego i jego następców. Ma on dostarczyć wiedzy nie tylko na temat poszczególnych wydarzeń, ale umieścić je w szerszym kontekście kulturowym, religijnym, społecznym, wskazując na procesy historyczne je warunkujące. Ważnym elementem kursu będzie również uwrażliwienie słuchaczy na wielość możliwych interpretacji przekazów źródłowych i nauczenie ich krytycznej lektury źródeł historycznych. Zajęcia mają także ułatwić studentom umieszczenie analizowanych na innych kursach wytworów kultury antycznej w szerszym kontekście historycznym. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metodą dydaktycznych, połączony z prezentacją multimedialną. Jego częścią jest wspólna krytyczna lektura wybranych fragmentów tekstów źródłowych ilustrujących omawiane zagadnienie. Ocena końcowa – na podstawie pracy studenta przez cały semestr końcowego (zaangażowanie we wspólnej krytycznej lekturze wybranych fragmentów tekstów źródłowych) oraz końcowego egzaminu ustnego.

Literatura:

M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia Starożytna (wiele wydań)

A. Ziółkowski, Historia Starożytna, Warszawa 2010.

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. I-III , Warszawa 2009-2010.

O. Murray, Narodziny Grecji, Warszawa 1993.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Anna Zajchowska-Bołtromiuk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są dziejów starożytnej Grecji od epoki minojskiej do czasów monarchii hellenistycznych. Dotyczy on dziejów politycznych, ale także społecznych, kulturowych oraz religijnych tego okresu. Obejmuje także wspólną krytyczną analizę wybranych fragmentów tekstów źródłowych ilustrujących omawiane zagadnienie.

Pełny opis:

Wykład obejmuje dzieje starożytnej Grecji od epoki minojskiej do czasów Aleksandra Wielkiego i jego następców. Ma on dostarczyć wiedzy nie tylko na temat poszczególnych wydarzeń, ale umieścić je w szerszym kontekście kulturowym, religijnym, społecznym, wskazując na procesy historyczne je warunkujące. Ważnym elementem kursu będzie również uwrażliwienie słuchaczy na wielość możliwych interpretacji przekazów źródłowych i nauczenie ich krytycznej lektury źródeł historycznych. Zajęcia mają także ułatwić studentom umieszczenie analizowanych na innych kursach wytworów kultury antycznej w szerszym kontekście historycznym. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metodą dydaktycznych, połączony z prezentacją multimedialną. Jego częścią jest wspólna krytyczna lektura wybranych fragmentów tekstów źródłowych ilustrujących omawiane zagadnienie.

Literatura:

M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia Starożytna (wiele wydań)

A. Ziółkowski, Historia Starożytna, Warszawa 2010.

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. I-III , Warszawa 2009-2010.

O. Murray, Narodziny Grecji, Warszawa 1993.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Józef Naumowicz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)