Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia mediewistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-3-FiloMediew
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filologia mediewistyczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Kierunkowe efekty uczenia się, podstawowe:

FK1_W01, FK1_U04, FK1_K01


Uszczegółowione:

Wiedza:

FK1_W02

FK1_W03

FK1_W14

FK1- W15

Umiejętności:

FK1_U01

FK1_U03

FK1 _U12

Kompetencji

FK1_K01

FK1_ K05

FK1_K07


Wymagania wstępne:

znajomość języka łacińskiego umożliwiająca translacje tekstów średniowiecznych

Pełny opis:

Podczas zajęć student poznaje wybrane reprezentatywne utwory różnych gatunków literackich. Od późnoantycznej chrześcijańskiej poezji (hymn), utworów używanych w liturgii (sekwencja, responsorium, tropus), aż po dzieła świeckie (satyra, liryka miłosna). Także w miarę wolnego czasu przedstawione będą próbki prozy literatury hagiograficznej i historycznej.

Studenci poznają różne systemy metryki średniowiecznej, poezję rymowaną, system cursus w prozie.

Literatura:

-

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1.Zna terminologię podstawową tak dla dyscypliny studiów, jak dla całego obszaru studiów humanistycznych.

2.Posiada wiedzę na temat metodologii, terminologii i teorii wykorzystywanych w naukach filologicznych, zwłaszcza w badaniach literaturoznawczych.

3.Ma świadomość zmian języka w jego różnych warstwach.

4.Zna różne podejścia stosowane w praktyce translatologicznej.

Umiejętności:

1.Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje i je opracowywać.

oraz zna zasady kwerendy bibliograficznej.

2..Wykorzystuje umiejętnie wskazówki prowadzącego zajęcia.

3.Potrafi tłumaczyć poprawnie łatwiejsze teksty różnych epok literackich.

Kompetencje:

1.Ma świadomość konieczności pogłębiania i poszerzania zasobu wiedzy.

2.Ma świadomość wartości i długiego trwania dziedzictwa kultury starożytnej,

3. Ma świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie ćwiczeń translacyjnych (samodzielne tłumaczenie ze słownikiem tekstu oryginalnego) oraz prezentacji określonego tematu szczegółowego

Student samodzielnie przygotowuje przekład wybranych tekstów z zakresu łacińskiej literatury średniowiecza oraz prezentację na wybrany temat. Ocena dotyczy umiejętności translacji tekstu: zrozumienia tekstu oryginalnego i doboru odpowiednich znaczeń w j. polskim. Ocena jest uzależniona także od stopnia trudności tekstu oryginalnego.

Standardowa skala ocen (5,0-2,0). Na ocenę bardzo dobrą - student przedstawia bardzo dobre i bezbłędne tłumaczenie tekstów oraz bezbłędną prezentację, na ocenę dobrą - dobre tłumaczenie i sporadyczne błędy i takaż prezentacja, na ocenę dostateczną - poprawna translacja, dopuszcza się kilka błędów, podobnie odnośnie prezentacji.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Na przedmiot przewidziano 3 punkty ECTS, w związku z wprowadzeniem tutoringu na filologii klasycznej w grudniu 2021 (zarządzenie Rektora) ilość nakładu pracy studenta wzrasta o 50 %

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 32 godz.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 32 godz.

Konsultacje: 1 godz.

-

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jak w opisie głównym

Pełny opis:

jak w opisie głównym, z uwagi na charakter prac licencjackich pisanych równolegle nieco większa uwaga poświęcona zostanie - IV- VI w. n.e. oraz recepcja Owidiusza

Literatura:

jak w opisie głównym

M. Mejor, Antologia literatury łacińskiej średniowiecza. Cz. 1: Poezja. (skrypt)

- The Oxford Book of Medieval Latin Verse, ed. F.J. Raby, Oxford 1959.

- Klopsch P., Lateinische Lyrik des Mittelalters, Stuttgart 1985.

- idem, Lateinische Prosa des Mittelalters, Stuttgart 1985.

- Liman K., Antologia poezji łacińskiej w Polsce (Średniowiecze), Poznań 2004.

Wymagania wstępne:

Zajęcia prowadzone będą stacjonarnie według planu (dwa spotkanie w lutym online), materiały do ćwiczeń i kontakt poprzez zespół MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a93OAnjjtf5oUSSO2TM4xzxUPo6BAO6NkAsAYTdQWi-Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3837d949-beb8-4ea5-aec6-1ccf9cef3060&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15 godzin kontaktowych- tutoring plus konsultacje - 1 ECTS

Przygotowanie się do zajęć i praca własna studenta 50 godzin - 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

ćwiczenia w zakresie łacińskiej literatury średniowiecznej

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

jak w opisie głównym

Wymagania wstępne:

Treści zajęć w korelacji z przedmiotem Paleografia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15 godzin kontaktowych w tutoringu w tym zajęcia terenowe także realizowane online- plus konsultacje - 1 ECTS

Przygotowanie się do zajęć i praca własna studenta 50 godzin - 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

jak w opisie głównym

Wymagania wstępne:

Treści zajęć w korelacji z przedmiotem Paleografia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)