Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Paleografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-3-Paleog-C-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Paleografia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W10

FK1_U05

FK1_K02

Wymagania wstępne:

znajomość łaciny

Skrócony opis:

Zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny. Ich uczestnicy mają się nauczyć nie tylko rozpoznawać, ale i czytać dukty, pochodzące z różnych epok, począwszy od starożytności po wczesne czasy nowożytne.

Pełny opis:

Zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny. Ich celem jest nauczenie studentów rozpoznawania, datowania oraz przede wszystkim czytania różnych duktów pisma łacińskiego od starożytności po wczesne czasy nowożytne. Kazde zajęcia będą składały sie z częsci teoretycznej (omówienie kolejnego typu pisma) i praktycznej (wspólna lektura tekstów). Po każdych zajęciach studenci otrzymają tekst zapisany omawianym na zajęciach duktem do samodzielnej transkrypcji.

Literatura:

E. M. Thompson Greek and Latin Paleography

R. Clemens Introduction to Manuscript Studies

Internetowe bazy danych, w tym digitalizowane zasoby rękopiśmienne BNF, UBasel, etc.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student potrafi odczytać i dokonać trankrypcji czytelnego tekstu łacińskiego zapisanego uncjałą, w tym iroszkocką uncjałą insularną, minuskułą karolińską, protogothiką, gothiką (rotunda et quadrata).

Student orientuje się w podstawowych zagadnieniach paleografii, zna materiały i instrumenty piśmiennicze,

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną: student dysponuje elementarną wiedzą o specyfice metodologicznej paleografii jako nauki pomocniczej filologii klasycznej, posiada podstawową wiedzę na temat terminologii paleograficznej oraz historii pisma, potrafi rozwiązać podstawowe skróty paleograficzne. Dostrzega na bardzo ogólnym poziomie wpływ rozwoju pisma na dzisiejsza kulturę.

Na ocenę dobrą: student dysponuje ogólną wiedzą o specyfice metodologicznej paleografii jako nauki pomocniczej filologii klasycznej, posiada ogólną wiedzę na temat terminologii paleograficznej oraz historii pisma, potrafi rozwiązać podstawowe skróty paleograficzne, przeczytać i poprawnie zadatować prosty tekst rękopiśmienny. Dostrzega wpływ rozwoju pisma na dzisiejsza kulturę.

Na ocenę bardzo dobrą dobrą: student dysponuje podstawową wiedzą o specyfice metodologicznej paleografii jako nauki pomocniczej filologii klasycznej, posiada wiedzę na temat terminologii paleograficznej oraz historii pisma, potrafi przeczytać i poprawnie zadatować tekst rękopiśmienny. Dostrzega wpływ rozwoju pisma na dzisiejsza kulturę, potrafi podać przykłady.

Praktyki zawodowe:

nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jw

Pełny opis:

jw

Literatura:

W.Semkowicz, Paleografia łacińska, wyd. 2, Kraków 2002.

A.Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973.

J.Szymański, Pismo łacińskie i jego rola w kulturze, Wrocław 1975.

Adriano Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano, 1995

R. Clemens, T. Graham, Manuscript Studies, Ithaca 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Anna Zajchowska-Bołtromiuk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

- praca na zajęciech 1 pkt ECTS

- przygotowanie zajęć: 1 pkt ECTS

- przygotowanie do kolokwium końcowego: 1 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)