Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka greckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-3-PrakNauG-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka greckiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W07, FK1_U07, FK1_K02
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu gramatyki języka greckiego na poziomie II roku filologii klasycznej UKSW.

Skrócony opis:

Intensywny kurs języka starogreckiego na poziomie średniozaawansowanym

Pełny opis:

Intensywny kurs języka starogreckiego na poziomie średniozaawansowanym ma na celu ugruntowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów w zakresie analizy gramatycznej i semantycznej, rozumienia i przekładu języka starogreckiego na przykładzie wybranych tekstów w oryginale.

Literatura:

Wybór tekstów oryginalnych do analizy dokonany przez prowadzącego.

Literatura pomocnicza:

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, wyd. dowolne.

Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski (T. I-IV)

O. Jurewicz, Słownik grecko-polski (t.I-II).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawowe pojęcia oraz narzędzia i metody z

zakresu literaturoznawstwa i historii literatury.

Rozumie znaczenie literatury dla rozwoju cywilizacji

europejskiej.

Student potrafi opracować wyniki własnych prac

translatorskich w formie pisemnej w sposób

dowodzący opanowania leksyki i systemu

gramatycznego języków łacińskiego i starogreckiego.

Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy

podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i

praktycznych problemów związanych z pracą

zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, przygotowywania się do zajęć oraz zaliczania kartkówek (z materiału gramatycznego oraz z tłumaczenia tekstu, przekładanego w ramach zajęć) i kolokwiów.

Kryteria oceny:

Ocena dostateczna: student prawidłowo rozpoznaje i opisuje formy czasownikowe i rzeczownikowe w tekście ciągłym, potrafi wskazać podmiot i orzeczenie zdania. Posiada podstawową znajomość składni greckiej

Ocena dobra: student: rozpoznaje i opisuje wszystkie formy gramatyczne w tekście ciągłym, wykazuje się również wiedzą gramatyczną w postaci umiejętności stopniowania. buduje proste zdania greckie. Posiada rozszerzoną znajomość składni greckiej (zdania podrzędne)

Ocena bardzo dobra: student prawidłowo rozpoznaje i identyfikuje formy gramatyczne, potrafi objaśnić zachodzące w zdaniu zjawiska składniowe, znajomość gramatyki przekłada się na umiejętności translatorskie.

Oceny pośrednie: student legitymuje się wiedzą wymaganą dla stopnia niższego ale z okazjonalnym wskazaniem na wyższy.

Praktyki zawodowe:

ND

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS 4

Udział w zajęciach = 2 ECTS

Przygotowanie prac domowych, przygotowywanie się do kolokwiów = 2ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin w kontakcie bezpośrednim, 60 godzin pracy indywidualnej

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Średnio zaawansowany kurs greki starożytnej

Pełny opis:

Średnio zaawansowany kurs greki starożytnej. Jego celem pozostaje pogłębienie i utrwalenie wiedzy gramatycznej, leksykii umiejętności ich wykorzystania w pracy z tekstem.

Literatura:

H. Hansen, G. M. Quinn Greek: An Intensive Course

DJ. Mastronarde Inroduction to Attic Greek

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)