Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-3-PrakNauL-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W06, F1_U03, F1_U05, F1_U13, F1_K01, F1 K03

od roku akadem. 2021/22:

FK1_W07

FK1_U07

FK1_K02


Wymagania wstępne:

student zna materiał z poprzednich semestrów PNJŁ

Skrócony opis:

Lektura tekstów oryginalnych (proza i poezja łacińska)

Pełny opis:

Przekładanie i objaśnianie (gramatyczne, stylistyczne, kulturowe, historyczne) oryginalnych tekstów (z aparatem krytycznym) z języka łacińskiego na język polski

Literatura:

Wydania krytyczne omawianych tekstów łacińskich

Słowniki łacińsko-polskie (np. red. J. Korpanty; red. M. Plezia)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Rozpoznaje zjawiska charakterystyczne dla poezji rzymskiej, np. zjawiska metryczne;

2. Tłumaczy i objaśnia znaczenie tekstu łacińskiego, identyfikując formy językowe w kontekście diachronicznym;

3. Opisuje zjawiska kulturowe, do których kluczem są starożytne teksty łacińskie;

4. Rozpoznaje i charakteryzuje przejawy religijności starorzymskiej oraz jej miejsce w życiu politycznym;

5.Ocenia i poddaje krytyce decyzje wydawcy tekstu starożytnego, przedstawiając rzeczowe argumenty;

6.Tworzy poprawny przekład z języka łacińskiego;

7. Pracuje w zespole;

8. Ma świadomość klasycznych korzeni kultury europejskiej i docenia ich wartość;

9, Troszcząc się o kultywowanie pamięci kulturowej, ma świadomość potrzeby pogłębiania własnych umiejętności;

ECTS - 3

40 godzin kontaktowych, w tym 30 godzin ćwiczeń i 10 godzin konsultacji;

35 godzin pracy indywidualnej studenta.

Metody i kryteria oceniania:

ocena końcowa na podstawie egzaminacyjnego testu końcowego

ocena 5:

Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię dyscypliny filologia klasyczna i na poziomie podstawowym terminologię całego obszaru studiów humanistycznych

Student posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnej

Student posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat łaciny

Student posiada pogłębioną wiedzę o historii Imperium Rzymskiego

Student posługuje się poprawną terminologią naukową z zakresu filologii klasycznej i z obszaru nauk humanistycznych

Student bardzo dobrze wykorzystuje dorobek filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

Student dysponuje bardzo dobrą znajomością języka łacińskiego pozwalającą na poprawny przekład tekstów łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzje translatorskie potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języka łacińskiego

Student posiada bardzo dobre umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie bardzo dobrze specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi zawsze w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych, zwłaszcza rzymskiej

Student zawsze potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole

Student ma dogłębną świadomość klasycznych korzeni kultury europejskiej i potrafi ją zilustrować przykładami oraz uargumentować, na czym polega ich wysoka wartość.

ocena 4.5:

Poza wymogami sformułowanymi dla oceny 4,0 student posługuje się poprawnym językowo, logicznie spójnym wywodem, i w jednym przynajmniej zakresie wiedza jego wykracza poza zakreślone dla oceny 4.0 normy

ocena 4:

Student dość dobrze zna na poziomie rozszerzonym terminologię dyscypliny filologia klasyczna i na poziomie podstawowym terminologię całego obszaru studiów humanistycznych

Student posiada dość dobrze uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnej

Student posiada dość dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat łaciny

Student posiada dość dobrą wiedzę o historii Imperium Rzymskiego

Student zazwyczaj posługuje się poprawną terminologią naukową z zakresu filologii klasycznej i z obszaru nauk humanistycznych

Student dobrze wykorzystuje dorobek filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

Student dysponuje dobrą znajomością języka łacińskiego pozwalającą na poprawny przekład tekstów łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzje translatorskie często potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języka łacińskiego

Student posiada dobre umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie dobrze specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi zazwyczaj w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych, zwłaszcza rzymskiej

Student często potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole

Student ma dobrą świadomość klasycznych korzeni kultury europejskiej i potrafi ją zilustrować przykładami

ocena 3.5:

Poza wymogami sformułowanymi dla oceny 3.0 student posługuje się poprawnym językowo, logicznie spójnym wywodem, i w jednym przynajmniej zakresie wiedza jego wykracza poza zakreślone dla oceny 3.0 normy

ocena 3:

Student powierzchownie zna terminologię dyscypliny filologia klasyczna i terminologię całego obszaru studiów humanistycznych

Student posiada powierzchownie uporządkowaną wiedzę z zakresu historii literatury starożytnej

Student posiada powierzchownie uporządkowaną wiedzę na temat łaciny

Student posiada powierzchowną wiedzę o historii Imperium Rzymskiego

Student czasem posługuje się poprawną terminologią naukową z zakresu filologii klasycznej i z obszaru nauk humanistycznych

Student powierzchownie wykorzystuje dorobek filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

Student dysponuje słabą znajomością języka łacińskiego pozwalającą na poprawny przekład tekstów łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzje translatorskie czasami potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języka łacińskiego

Student posiada niewielkie umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie powierzchownie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi czasami w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych, zwłaszcza rzymskiej

Student czasem potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole

Student ma powierzchowną świadomość klasycznych korzeni kultury europejskiej

ocena 2:

Student nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3.0.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5uGpWoOS6wmOwM6ZUR82vJbF31_ELTWgR-OxiamQ8xY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c2de1b2c-8c44-4d4a-b8c0-49c715798587&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Tłumaczenie tekstów oryginalnych (proza i poezja łacińska)

Pełny opis:

Przekładanie i objaśnianie (gramatyczne, stylistyczne, kulturowe, historyczne) oryginalnych tekstów (z aparatem krytycznym) z języka łacińskiego na język polski

Literatura:

Słowniki do j. łacińskiego, także łaciny kościelnej.

Wydania krytyczne omawianych tekstów łacińskich.

Wymagania wstępne:

kod zespołu:

r70786t

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ay0S3y4b9rMHJt23bdNzVJFzmE7iOFDM4e9AsGNQNd2c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5e258528-08eb-4f70-843a-e640e398245d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1/3 praca własna studenta

2/3 praca w kontakcie z nauczycielem

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

kod zespołu:

sdnubxm

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3anB3wQGeob6Id0QBK3qsNY4Daortatlgw6D-YUduz38A1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c947f37e-5445-4d4c-a3d9-2bd8074be26e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1/3 praca własna studenta

2/3 praca w kontakcie z nauczycielem

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Wydania krytyczne omawianych tekstów łacińskich (zwłaszcza Metamorfoz Owidiusza, Gawęd Horacego)

Słowniki łacińsko-polskie (np. red. J. Korpanty; red. M. Plezia)

Wymagania wstępne:

kod zespołu:

6auxm8x

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)