Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-3-SemLic-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W01

FK1_U01

FK1_U06

FK1_K04

Wymagania wstępne:

zaliczenie poprzedniego semestru

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze praktycznym, zorientowane na faktyczne problemy kwerendy a następnie przygotowania pracy o charakterze naukowym. Koncentracja na umiejętnościach, aktualnym wykorzystaniu wiedzy teoretycznej.

Pełny opis:

Zajęcia seminarium mają charakter praktyczny. Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodologią pracy naukowej w określonym wspólnie obszarze filologii klasycznej, wspieranie i korygowanie w trakcie przygotowania przez studenta pracy licencjackiej, doskonalenie umiejętności badawczych, translatorskich i edytorskich.

W trackie zajęć przewidziane są dyskusje (w gronie seminaryjnym i indywidualne) merytoryczne w zakresie obranych tematów, jak i dotyczące rozplanowania materiału w pracach dyplomowych. Poruszone zostają zagadnienia natury praktycznej, od kwestii translacyjnych, przez metody interpretacyjne, do problematyki związanej z kompozycją argumentacji w pracy naukowej.

Literatura:

Wybrane teksty naukowe wraz z dobraną przez prowadzącego literaturą sekundarną.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FK1_W01 zna kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze z zakresu filologii. Rozumie najważniejsze teorie wypracowane w ramach filologii; zna historię i kontekst ich powstania oraz wzajemne relacje między nimi.

FK1_U01 potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz

krytycznej oceny ich źródła.

FK1_U06 potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący opanowania specjalistycznej terminologii.

FK1_K04 jest gotów do kierowania się zasadami etycznymi oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi podczas swojej aktywności badawczej i praktycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie samodzielnie napisanej dysertacji, omawiającej w sposób syntetyczny metody i wyniki przeprowadzonych badań.

Na ocenę dostateczną student przedstawia konspekt z bibliografią, zatwierdzonym tematem i zarysem przeprowadzonego postępowania badawczego.

Na ocenę dobrą student przedstawia konspekt z bibliografią, zatwierdzonym tematem i udokumentowanym tokiem przeprowadzonego postępowania badawczego.

Na ocenę bardzo dobrą student przedstawia konspekt z bibliografią, zatwierdzonym tematem i udokumentowanym tokiem zaawansowanego postępowania badawczego.

.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jak w opisie głównym

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

jak w opisie głównym

Wymagania wstępne:

Seminarium licencjackie gr I w semestrze zimowym 2021/22 będzie odbywać się w formie online (plus spotkania w formie stacjonarnej w ramach dyżurów)

MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abeJqkdpRL2DaH5Mq5gflx-aIAw8w9AK1YpROGYMPSa41%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e4e3ac61-fd0e-4669-857e-379b529351f9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aGpAptXWcceTKweFbUq2pBggwDO1eeIVJI7Jyo6AO-ew1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7180782b-1bb2-443c-81ea-72108f5c68e5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS - praca na zajęciach

3 ECTS - napisanie pracy dyplomowej

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze praktycznym, zorientowane na faktyczne problemy kwerendy a następnie przygotowania pracy o

charakterze naukowym. Koncentracja na umiejętnościach, aktualnym wykorzystaniu wiedzy teoretycznej.

Pełny opis:

Dyskusja nad powstającymi dyplomowymi, tak w gronie seminaryjnym jak i w systemie konsultacji o charakterze bardziej

indywidualnym.

Dyskusja nad rzeczywistymi problemami natury praktycznej, od kwestii translacyjnych, przez zagadnienia i metody

interpretacyjne, do problemów związanych z kompozycją argumentacji w pracy naukowej.

Literatura:

dostosowana do tematu prac dyplomantów

Wymagania wstępne:

zajęcia przyznane w tutoringu w trybie zdalnym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15 godz - spotkania w formie zajęć

10 godz. konsultacje

75 godz. praca własna studenta, przygotowanie pracy dyplomowej

100 godz.= 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)