Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium greckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-3-TransGrec
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium greckie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W09

FK1_U07

FK1_U10

Wymagania wstępne:

Znajomość gramatyki greckiej, historii Grecji starożytnej, historii literatury greckiej.

Skrócony opis:

Zajęcia z przekładu wybranych antycznych tekstów greckich na poziomie średniozaawansowanym.

Pełny opis:

Zajęcia ćwiczeniowe mają na celu nabywanie umiejętności przekładu literackich tekstów starogreckich na język polski.

Przekład odbywa się na drodze analizy językowej (semantyka, gramatyka, stylistyka) i literackiej (gatunek literacki, szerszy kontekst literacki kulturowy) wybranych do lektury tekstów.

Literatura:

TEKSTY ORYGINALNE: wg. wyboru na dany rok.

Literatura sekundarna:

Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski t. 1-4, Warszawa 1958-65.

O. Jurewicz, Słownik grecko-polski, t.1-2, Warszawa 2000.

M. Golias, M. Auerbach, Gramatyka grecka, Warszawa 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii przekładu, rozumie miejsce traduktologii w obszarze nauk humanistycznych.

Student potrafi opracować wyniki własnych prac translatorskich w formie pisemnej w sposób dowodzący opanowania leksyki i systemu gramatycznego języków łacińskiego i starogreckiego.

Student potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie ze standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Uaktualnione zasady oceny:

Przy zaliczaniu zajęć i wystawianiu oceny bierze się pod uwagę

- regularną pracę nad przekładem tekstu

- pracę zaliczeniową w postaci całkowicie samodzielnego tłumaczenia literackiego z komentarzem

- zaliczenie lektur greckich III roku studiów licencjackich

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5nC9NX7i4hCc-JzXLtWif3-lLMhj2uQTJ_tg1YQZ9I81%40thread.tacv2/conversations?groupId=fd047217-1b0b-4eb0-a041-36a79649df27&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Tłumaczenie i interpretacja tekstów oryginalnych.

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

TEKSTY ORYGINALNE:

Tragedie

Platon i inni filozofowie

Herodot i inni historiografowie

POMOCE NAUKOWE:

Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski t. 1-4, Warszawa 1958-65.

O. Jurewicz, Słownik grecko-polski, t.1-2, Warszawa 2000.

M. Golias, M. Auerbach, Gramatyka grecka, Warszawa 2000.

Wymagania wstępne:

nazwa zespołu na MS Teams: Translatorium greckie 3

kod zespołu:

11mht4u

przedmiot w tutoringu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin pracy w kontakcie bezpośrednim

45 godzin pracy samodzielnej (przekład, analiza gramatyczna)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia ćwiczeniowe, oparte na przekładzie tekstów oryginalnych.

Pełny opis:

Zajęcia ćwiczeniowe mają na celu nabywanie umiejętności translatorskich literackich tekstów starogreckich na język polski.

Translacja odbywa się na drodze analizy językowej (semantyka, gramatyka, stylistyka) i literackiej (gatunek literacki, szerszy kontekst literacki kulturowy) wybranych do lektury tekstów.

Literatura:

Tragedie Ajschylosa ("Siedmiu"), Eurypidesa ("phoenissae")

Herodot, Hist., księga II

Thucydides ks. I, II (wybrane fragmenty)

Platon, "Protagoras", "Phaedrus"

Wymagania wstępne:

nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)