Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium łacińskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-3-TransLac
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium łacińskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W05, F1_W13, F1_U06, F1_U11, F1_U12, F1_K05


Wymagania wstępne:

Odbyty podstawowy, lecz kompletny kurs gramatyki łacińskiej ( np. PNJŁ I)

Skrócony opis:

Lektura tekstów oryginalnych (proza i poezja łacińska)

Pełny opis:

Lektura tekstów oryginalnych, tj dłuższych fragmentów prozy i/lub poezji łacińskiej z uwzględnieniem aparatu krytycznego, realiów kulturowych, historycznych, intertekstualnych, specyfiki języka (gramatyki, stylu) danego autora.

Literatura:

Słowniki do j. łacińskiego.

Wydania krytyczne omawianych tekstów łacińskich.

Opracowania monograficzne relewantnych tekstów - w zależności od dokonanego wyboru.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna terminologię gramatyczną z zakresu j. łacińskiego.

Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka łacińskiego na poziomie średnio-zaawansowanym (fleksja, zagadnienia składniowe).

Student potrafi przetłumaczyć tekst łaciński, wykorzystując wskazówki prowadzącego.

Student potrafi posługiwać się poprawną terminologią gramatyczną.

Student dysponuje znajomością słownictwa łacińskiego na poziomie średnio-zaawansowanym.

Student posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnego Rzymu, od okresu archaicznego do późnego Cesarstwa.

Student posiada pogłębioną wiedzę o historii Imperium Rzymskiego w wymiarze politycznym, ekonomicznym, społecznym, kulturowym.

Student posiada umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultury starożytnych Rzymian.

Student potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole.

Student ma pogłębioną świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia: test końcowy pisemny, obecność (można opuścić 2 jednostki na 30 godzin zajęć) i przygotowanie do zajęć, średnia ocen z lektur łacińskich

EK 1) Zna na poziomie rozszerzonym terminologię samej dyscypliny studiów, na poziomie podstawowym terminologię całego obszaru studiów humanistycznych

na ocenę 3 (dst) - powierzchownie zna na poziomie rozszerzonym terminologię dyscypliny filologia klasyczna i na poziomie podstawowym terminologię całego obszaru studiów humanistycznych

na ocenę 4 (db) - dość dobrze zna na poziomie rozszerzonym terminologię dyscypliny filologia klasyczna i na poziomie podstawowym terminologię całego obszaru studiów humanistycznych

na ocenę 5 (bdb) - zna na poziomie rozszerzonym terminologię dyscypliny filologia klasyczna i na poziomie podstawowym terminologię całego obszaru studiów humanistycznych

EK 2) Posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnej Grecji i Rzymu, od okresu archaicznego do późnego Cesarstwa, a także podstawową wiedzę o dziejach literatury chrześcijańskiej, bizantyjskiej i neołacińskiej.

na ocenę 3 (dst) - posiada powierzchownie uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnej

na ocenę 4 (db) - posiada dość dobrze uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnej

na ocenę 5 (bdb) - posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnej

EK 3) Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat języków klasycznych: łaciny i greki, tak w ujęciu diachronicznym jak i synchronicznym, zna stosowną terminologię i metodologię badawczą

na ocenę 3 (dst) - posiada powierzchownie uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat łaciny

na ocenę 4 (db) - posiada dość dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat łaciny

na ocenę 5 (bdb) - posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat łaciny

EK 4) Posiada pogłębioną wiedzę o historii badanego obszaru, tak w wymiarze politycznym, jak ekonomicznym, społecznym, czy kulturowym.

na ocenę 3 (dst) - posiada powierzchowną wiedzę o historii Imperium Rzymskiego

na ocenę 4 (db) - posiada dość dobrą wiedzę o historii Imperium Rzymskiego

na ocenę 5 (bdb) - posiada pogłębioną wiedzę o historii Imperium Rzymskiego

EK 5) Posługuje się poprawną terminologią naukową tak z zakresu samej filologii klasycznej, jak i z obszaru nauk humanistycznych

na ocenę 3 (dst) - czasem posługuje się poprawną terminologią naukową z zakresu filologii klasycznej i z obszaru nauk humanistycznych

na ocenę 4 (db) - zazwyczaj posługuje się poprawną terminologią naukową z zakresu filologii klasycznej i z obszaru nauk humanistycznych

na ocenę 5 (bdb) - posługuje się poprawną terminologią naukową z zakresu filologii klasycznej i z obszaru nauk humanistycznych

EK 6) W swojej pracy wykorzystuje, również odnosząc się doń krytycznie, dotychczasowy dorobek filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

na ocenę 3 (dst) - powierzchownie wykorzystuje dorobek filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

na ocenę 4 (db) - dobrze wykorzystuje dorobek filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

na ocenę 5 (bdb) - bardzo dobrze wykorzystuje dorobek filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

EK 7) Dysponuje znajomością języków klasycznych pozwalającą na poprawny przekład tekstów greckich i łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzje translatorskie potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języków klasycznych

na ocenę 3 (dst) - dysponuje słabą znajomością języka łacińskiego pozwalającą na poprawny przekład tekstów łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzje translatorskie czasami potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języka łacińskiego

na ocenę 4 (db) - dysponuje dobrą znajomością języka łacińskiego pozwalającą na poprawny przekład tekstów łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzje translatorskie często potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języka łacińskiego

na ocenę 5 (bdb) - dysponuje bardzo dobrą znajomością języka łacińskiego pozwalającą na poprawny przekład tekstów łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzje translatorskie potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języka łacińskiego

EK 8) Posiada umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych

na ocenę 3 (dst) - posiada niewielkie umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie powierzchownie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi czasami w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych, zwłaszcza rzymskiej

na ocenę 4 (db) - posiada dobre umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie dobrze specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi zazwyczaj w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych, zwłaszcza rzymskiej

na ocenę 5 (bdb) - posiada bardzo dobre umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie bardzo dobrze specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi zawsze w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych, zwłaszcza rzymskiej

EK 9) Potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole.

na ocenę 3 (dst) - czasem potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole

na ocenę 4 (db) - często potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole

na ocenę 5 (bdb) - zawsze potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole

EK 10) Ma pogłębioną świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego

na ocenę 3 (dst) - ma powierzchowną świadomość klasycznych korzeni kultury europejskiej;

na ocenę 4 (db) - ma dobrą świadomość klasycznych korzeni kultury europejskiej i potrafi ją zilustrować przykładami;

na ocenę 5 (bdb) - ma dogłębną świadomość klasycznych korzeni kultury europejskiej i potrafi ją zilustrować przykładami oraz uargumentować, na czym polega ich wysoka wartość.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

jw.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS - aktywna obecność na zajęciach

2 ECTS - samodzielna praca translacyjna i krytyczna studenta

(w semestrze zimowym 2022/23 zajęcia odbywają się w tutoringu)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Tłumaczenia wybranych tekstów łacińskich z aparatem krytycznym

Pełny opis:

Tłumaczenia wybranych tekstów łacińskich z aparatem krytycznym. Wybór dokonany z uwzględnieniem tematyki prac dyplomowych studentów

Literatura:

wg wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Jan Kurowicki, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jan Kurowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS - aktywna obecność na zajęciach

2 ECTS - samodzielna praca translacyjna i krytyczna studenta

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przekład łacińskiego tekstu zaproponowanego przez prowadzącego zajęcia oraz samodzielna interpretacja dzieła.

Pełny opis:

Wspólne i samodzielne tłumaczenie poematu "De ave phoenice" przypisywanego Laktancjuszowi napisanego dystychem elegijnym na przełomie III i IV wieku po Chrystusie. Na zajęciach zostaną omówione najważniejsze kwestie dotyczące zasad przekładu z języków starożytnych wraz z elementami teorii translatologii.

Literatura:

J. Sawicka, Feniks, chrześcijańska interpretacja mitu u Laktancjusza, Warszawa 2000.

M. Kardis, D.Tlučková, The Symbol of the Phoenix in the Catacombs of Priscilla in Rome and Its Transformation in Early Christianity, "THE BIBLICAL ANNALS" 12/1 (2022) 65–88.

R. Van den Broek, The Myth of the Phoenix According to Classical and Early Christian Traditions, Leiden 1972.

B. Kielar, Zarys translatoryki, Warszawa 2003.

Przekłady poematu "De ave phoenice" dostarczone przez prowadzącego zajęcia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)