Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do metryki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-3-WstdoMet
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do metryki
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W07

FK1_U04

FK1_K02


Wymagania wstępne:

Poziom podstawowy.

Wskazana znajomość greki i łaciny pozwalająca na swobodną lekturę i ogólne rozumienie sensu tekstu oryginalnego, orientacja w kwestiach fonologii języków klasycznych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi systemami prozodycznymi literatury łacińskiej i greckiej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną najważniejsze zjawiska prozodyczne, przede wszystkim na przykładzie literatury łacińskiej, ale z odwołaniami do greki.

Systemy:

heksametr daktyliczny

dystych elegijny

senar jambiczny

hendekasyllabus

wybrane systemy stroficzne (s. saficka mniejsza, alcejska)

problem cezury

Literatura:

Quintus Horatius Flakkus Dzieła wszystkie (wstęp)

M. Dłuska, W. Strzelecki Metryka grecka i łacińska

J. Halporn, M. Ostwald. Th. Rosenmeyer The meters of Greek and Latin Poetry

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Znajoimość najważniejszych systemów metrycznych. Umiejętność czytania w metrum (poezja łacińska, epika grecka)

Metody i kryteria oceniania:

odpowiedź ustna.

Ocena będzie średnią umiejętności teoretycznej (oznaczenie akcentów prozodycznych, wyróżnienie jednostek prozodycznych) i praktycznych (lektura)

Na 5: student zna terminolgię z zakresu prozodii i metryki, bezbłędnie identyfikuje miary metryczne z zakresu zajęć, płynnie czyta w/w metra

Na 4: student zna terminolgię z zakresu prozodii i metryki, poprawnie identyfikuje miary metryczne z zakresu zajęć, płynnie czyta w/w metra

Na 3: student zna podstawową terminolgię z zakresu prozodii i metryki, poprawnie identyfikuje miary omówione na zajęciach i czyta je bez większych błędów

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

jw.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15 godzin w kontakcie bezpośrednim , 35 ćwiczeń praktycznych w formie pracy indywidualnej (przygotowanie analizy prozodycznej)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia opierają się na analizie prozodycznej szeregu fragmentów klasycznych dzieł poezji greckiej i łacińskiej

Pełny opis:

Podstawowe metra antyczne

Systemy metryczne:

heksametr daktyliczny

dystych elegijny

senar jambiczny

hendekasyllabus

wybrane systemy stroficzne (s. saficka mniejsza, alcejska)

problem cezury

Literatura:

Quintus Horatius Flakkus Dzieła wszystkie (wstęp)

M. Dłuska, W. Strzelecki Metryka grecka i łacińska

J. Halporn, M. Ostwald. Th. Rosenmeyer The meters of Greek and Latin Poetry

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)