Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dzieła literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-1-AnDzLiter
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła literackiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK2_W02, FK2_U03, FK2_K06

Wymagania wstępne:

Ukończenie pełnego kursu PNJG i PNJŁ na studiach pierwszego stopnia.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany.

Analiza wybranych utworów lub grup tematycznych utworów literatury antycznej i średniowiecznej szczególnie ważnych dla literatury europejskiej.

Pełny opis:

Analiza wybranych utworów i wątków literackich, uwzględniająca utwory ważne dla kultury i literatury europejskiej. Zajęcia obejmują lekturę tekstów w językach oryginalnych (język grecki i łaciński) oraz lekturę literatury sekundarnej.

Literatura:

Teksty teoretyczne:

Wykaz literatury podstawowej:

- M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1972 lub wyd. następne.

- S. Sawicki, Uwagi o analizie utworu literackiego, w tomie: Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa 1981.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FK2_W02 Zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu

literaturoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych.

Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w

stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla

kilku dyscyplin naukowych.

FK2_U03 Potrafi opracować wyniki własnych badań w zakresie

literaturoznawstwa oraz zaproponować oryginalne rozwiązania

złożonych i nietypowych problemów badawczych.

FK2_K06 Jest gotów do wykorzystania swej wiedzy o literaturze oraz języku i

jego ewolucji w pracy zawodowej oraz działalności społecznej.

Opis ECTS - przewidziany nakład pracy studenta

- udział w zajęciach – 30 godzin (1 pkt ECTS)

- przygotowanie do zajęć i przygotowanie pracy semestralnej – 30 godzin (1 pkt ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest praca semestralna, będąca analizą formalną i treściową wybranego tekstu literackiego. Kryteria oceny pracy.

Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą student powinien: analizując wybrany tekst, opierać się na tekście oryginalnym, dowodząc jego bardzo dobrego zrozumienia na poziomie językowym, zastosować metodologię i bardzo sprawnie posługiwać się terminologią literaturoznawczą poznaną na zajęciach; wykazać się gruntowną wiedzą na temat gatunku literackiego, które reprezentuje analizowane dzieło oraz znajomością związanych z nim konwencji formalnych; wykorzystać wiedzę z zakresu historii literatury niezbędną do umieszczenia analizowanego działa w kontekście rozwoju gatunku.

Na ocenę dobrą student powinien: analizując wybrany tekst, opierać się na tekście oryginalnym, dowodząc jego poprawnego zrozumienia na poziomie językowym, poprawnie zastosować metodologię i w miarę sprawnie posługiwać się terminologią literaturoznawczą poznaną na zajęciach; wykazać się wiedzą na temat gatunku literackiego, które reprezentuje analizowane dzieło oraz znajomością związanych z nim konwencji formalnych; odwołać się do wiedzy z zakresu historii literatury niezbędną do umieszczenia analizowanego działa w kontekście rozwoju gatunku.

Na ocenę dostateczną student powinien: analizując wybrany tekst, opierać się na tekście oryginalnym, posiłkując się przy tym istniejącym przekładem polskim, wykazać się znajomością podstawowej terminologii i zasad metodologii poznanej na zajęciach; wykazać się ogólną wiedzą na temat gatunku literackiego, które reprezentuje analizowane dzieło oraz podstawową znajomością związanych z nim konwencji formalnych; wykazać się elementarną wiedzą z zakresu historii literatury niezbędną do umieszczenia analizowanego działa w kontekście rozwoju gatunku.

Na ocenę niedostateczną student: analizując wybrany tekst nie odnosi się do jego wersji łacińskiej, nie zna podstawowej terminologii i zasad metodologii prezentowanej na zajęciach; nie wykazał się wiedzy na temat gatunku literackiego, które reprezentuje analizowane dzieło oraz znajomości związanych z nim konwencji formalnych; nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu historii literatury niezbędnej do umieszczenia analizowanego działa w kontekście rozwoju gatunku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Beata Gaj
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest analiza literacka Homeryckiego hymnu do Demeter.

Pełny opis:

Analiza Homeryckiego hymnu do Demeter jako arcydzieła stojącego u początków formowania się literackiego obrazu Misteriów w Eleuzis a także, pośrednio, literackiej tradycji metafory misteriów.

Literatura:

"YMNOI OMHRIKOI czyli hymny homeryckie”, tekst, przekład, wstęp i oprac. Włodzimierz Appel, Toruń 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)