Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-1-DNJLiKAnL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

brak w programie

Wymagania wstępne:

znajomość łaciny i kultury antycznej

Skrócony opis:

zapoznanie z podstawami dydaktyki nauczania j. łacińskiego i kultury antycznej w szkole średniej

Pełny opis:

Student pozna cele, zakres, strukturę kształcenia klasycznego zawartą w Podstawie programowej, podręcznikowe modele kształcenia językowego, odpowiednie metody kształcenia sprawności językowej ucznia, cel i rodzaje ćwiczeń słownikowo-frazeologicznych, gramatyczno-stylistycznych, kompozycyjnych, redakcyjnych i ortograficznych, analizy tekstu literackiego i tekstu kultury, podstawowe modele lekcji, formę scenariusza lekcji, kryteria oceniania wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów różnych etapów edukacyjnych, ewaluację pracy nauczyciela łacinnika, nauczyciela kultury antycznej, możliwości wykorzystania komputera na lekcji języka łacińskiego oraz kultury antycznej.

Literatura:

1. G.D. Fenstermacher, J.F. Soltis, Style nauczania, przeł. K. Kruszewski, Warszawa 2000.

2. L.Cohen, L. Manion, K. Morrison, Wprowadzenie do nauczania, Poznań 1996.

3. Z. A. Kłakówna, Przymus i wolnosc. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej kompetencji, Kraków 2003.

4. G. Mietzel, Psychologia kształcenia, Gdańsk 2002.

5. M. Nagajowa, Nauka o języku dla nauki języka, Kielce 1994.

6. K. Ochman, Nauczanie łaciny – immersja czy gramatyka?, „Języki Obce w szkole” 3/2014, s. 54-58.

7. W. Stroh, Łacina umarła, niech żyje łacina, tłum. A. Arndt, Poznań 2013.

8. J. Polakowski, Badania odbioru prozy artystycznej w aspekcie dydaktycznym, Kraków 1980.

9. J. Puzynina, A. Mikołajczuk (red.), Nauka o języku w zreformowanej szkole, Warszawa 2000.

10. B. Way, Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, przeł. K. Pankowska, E. Nerwińska, Warszawa 1997.

11. P. Zbróg, Wojna o kształcenie językowe, Kielce 2005.

12. B. Gaj, Linguam Latinam Cognosco. Poznaję język łaciński, Warszawa 2016.

Ponadto: różne podręczniki szkolne do j. łacińskiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

systematyczna praca na zajęciach - 66%

napisanie scenariusza lekcji lub przeprowadzenie lekcji symulowanej - 33%

Metody i kryteria oceniania:

warunkiem zaliczenia każdego semestru zajęć jest także obecność na zajęciach (można opuścić 2 jednostki na 30 godzin zajęć), udział w dyskusji, tworzenie samodzielnych konspektów/scenariuszy lekcji i/lub przeprowadzenie lekcji symulowanej

Praktyki zawodowe:

w tym semestrze - nie dotyczy

90 h po 2 semestrze

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3avPuuS9hYIcwVpKDEpc-sdEWr_D9wd4uYdaNLoooL1VA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=524d9c88-208a-4f7c-966f-10367f44729a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jak w opisie głównym

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

jak w opisie głównym

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień gramatyki opisowej łacińskiej, zagadnień z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kultury antycznej

zajęcia objęte tutoringiem

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)