Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krytyka tekstu i problemy edytorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-1-KrytykaTe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krytyka tekstu i problemy edytorstwa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK2_W01, FK2_U01, FK2_K01

Wymagania wstępne:

znajomość j. greckiego i j. łacińskiego oraz podstaw paleografii i kodykologii

Skrócony opis:

podstawy teoretyczne krytyki tekstu i edytorstwa naukowego oraz praktyczne ćwiczenia z nad edycją tekstu

Pełny opis:

Zajęcia zawierają omówienie podstaw teoretycznych krytyki tekstu i edytorstwa naukowego oraz przedstawienie poszczególnych etapów przygotowania wydania krytycznego, różnych problemów pracy nad edycją, sposobów zapisu aparatu krytycznego. Obszerną część zajęć stanowią analizy aparatów krytycznych z wybranych edycji autorów starożytnych i średniowiecznych, połączone z omawianiem emendacji, objaśnianiem niezrozumiałych miejsc i interpretacją danego tekstu. Zajęcia są też ćwiczeniem kolacjonowania rękopisów i konstruowania aparatów krytycznych.

Literatura:

A. Stussi, Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii, Gdańsk 2012

M.L. West, Textual Criticism and Editorial Technique applicable to Greek and Latin Texts, Stuttgart 1973

“Krytyka tekstu” w: L.D. Reynolds, N.G. Wilson, Skrybowie i uczeni, Warszawa 2008, s. 273–313

„Krytyka tekstu” w: B. Bravo, Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2001, s. 512-541

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą filologii

oraz pokrewnym dyscyplinom humanistycznym. Rozumie znaczenie

logicznego, rzetelnego i opartego na standardach etycznych

zorganizowania i przeprowadzenia procesu badawczego dla uzyskania

wiarygodnej wiedzy o charakterze naukowym

potrafi w sposób samodzielny pozyskiwać informacje z różnorodnych

źródeł zastanych i wywołanych, a także dokonywać krytycznej ich

oceny i wykorzystywać w odpowiednim kontekście w zakresie

odpowiadającym postępowaniu badawczemu w obszarze filologii

jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty

posiadanej wiedzy pod kątem jej adekwatności względem

najnowszych osiągnięć teoretycznych z zakresu literaturoznawstwa

oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych, uwzględniając przy

tym aktualne przemiany i zjawiska społeczno-kulturowe.

praca na zajęciach 2 ECTS

praca zaliczeniowa 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze.

Bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność – 66 %

Zaliczenie końcowe pisemne (praca pisemna - np. przygotowanie fragmentu tekstu z aparatem krytycznym) – 33%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMC6cPT3SUC3JssRDa0zhwy-ThqopEMiXVaJWvTD1xnM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=07b71303-3bca-44f5-80ff-cb594aac9259&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

podstawy teoretyczne krytyki tekstu i edytorstwa naukowego oraz praktyczne ćwiczenia z nad edycją tekstu

Pełny opis:

Zajęcia zawierają omówienie podstaw teoretycznych krytyki tekstu i edytorstwa naukowego oraz przedstawienie poszczególnych etapów przygotowania wydania krytycznego, różnych problemów pracy nad edycją, sposobów zapisu aparatu krytycznego. Obszerną część zajęć stanowią analizy aparatów krytycznych z wybranych edycji autorów starożytnych i średniowiecznych, połączone z omawianiem emendacji, objaśnianiem niezrozumiałych miejsc i interpretacją danego tekstu. Zajęcia są też ćwiczeniem kolacjonowania rękopisów i konstruowania aparatów krytycznych.

Literatura:

jak w opisie głównym

Wymagania wstępne:

nazwa zespołu na MS Teams: Krytyka tekstu i problemy edytorstwa

kod zespołu:

sdq6yx7

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)