Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura późnoantyczna grecka i łacińska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-1-LiterPozA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura późnoantyczna grecka i łacińska
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W01

FK1_W07

FK1_U03

FK1_U04

FK1_K01

Wymagania wstępne:

znajomość starożytnej literatury greckiej i łacińskiej, zdobyta na studiach licencjackich filologii klasycznej

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest grecka i łacińska literatura późnoantyczna, ze szczególnym uwzględnieniem literatury wczesnochrześcijańskiej.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się na literaturze późnego antyku, jaka rozwijała się na terenach Cesarstwa Rzymskiego, z szerszym uwzględnieniem literatury wczesnochrześcijańskiej. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metod dydaktycznych, połączony z prezentacją multimedialną. Jego częścią jest wspólna krytyczna analiza wybranych fragmentów tekstów źródłowych reprezentatywnych dla omawianych tematów. Ocena końcowa – na podstawie pracy studenta przez cały semestr końcowego (zaangażowanie we wspólnej krytycznej analizie wybranych fragmentów tekstów źródłowych) oraz końcowego egzaminu ustnego.

Literatura:

Historia literatury greckiej, red. H. Podbielski, t. 2. Proza historyczna - krasomówstwo - filozofia i nauka - literatura chrześcijańska, Lublin 2018.

O. Jurewicz, Historia literatury bizantyńskiej, wyd. 2, Seria: Historie Literatur, Ossolineum, Wrocław 2007.

Cytowska M., Szelest H., Literatura rzymska. Okres cesarstwa, autorzy chrześcijańscy, Warszawa 1994.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt FK1_W01- student wymienia pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze z zakresu literatury późnoantycznej greckiej i łacińskiej

Efekt FK1_W07 - student ma uporządkowana wiedzę o periodyzacji literatury późnoantycznej greckiej i łacińskiej, dominujących w niej nurtach literackich i kulturowych

Efekt FK1_U03 - student posiada umiejętność analizowania oraz interpretacji późnoantycznych dzieł literackich

Efekt FK1_U04 - student umie zastosować wiedzę z literatury późnoantycznej w kontekście różnych epok literackich

Efekt FK1_K01 -student umie odnieść posiadaną wiedzę do aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Efekt FK1_W01

- na ocenę bardzo dobrą student wymienia wszystkie omawiane pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze z zakresu literatury późnoantycznej greckiej i łacińskiej

- na ocenę dobrą student wymienia większość omawianychpojęć, koncepcje oraz metody badawcze z zakresu literatury późnoantycznej greckiej i łacińskiej

- na ocenę dostateczną student wymienia niektóre omawiane pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze z zakresu literatury późnoantycznej greckiej i łacińskiej

Efekt FK1_W07

- na ocenę bardzo dobrą student ma uporządkowana wiedzę o periodyzacji literatury późnoantycznej greckiej i łacińskiej i wszystkich dominujących w niej nurtach literackich i kulturowych

- na ocenę dobrą student ma uporządkowana wiedzę o periodyzacji literatury późnoantycznej greckiej i łacińskiej i o większości dominujących w niej nurtów literackich i kulturowych

- na ocenę dostateczną student ma uporządkowana wiedzę o periodyzacji literatury późnoantycznej greckiej i łacińskiejj i o niektórych dominujących w niej nurtach literackich i kulturowych

Efekt FK1_U03

- na ocenę bardzo dobrą student posiada umiejętność analizowania oraz interpretacji wszystkich omawianych późnoantycznych dzieł literackich

- na ocenę dobrą student posiada umiejętność analizowania oraz interpretacji większości omawianych późnoantycznych dzieł literackich

- na ocenę dostateczną student posiada umiejętność analizowania oraz interpretacji niektórych omawianych późnoantycznych dzieł literackich

Efekt FK1_U04

- na ocenę bardzo dobrą student wszystkie omawiane dzieła z literatury późnoantycznej potrafi umieści w kontekście różnych epok literackich

- na ocenę dobrą student większość omawianych dzieł z literatury późnoantycznej potrafi umieścić w kontekście różnych epok literackich

- na ocenę dostateczną student niektóre omawiane dzieła z literatury późnoantycznej potrafi umieści w kontekście różnych epok literackich

Efekt FK1_K01

- na ocenę bardzo dobrą student umie odnieść wszystkie analizowane dzieła do aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych

- na ocenę dobrą student umie odnieść większość analizowanych dzieł do aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych

- na ocenę dostateczną student umie odnieść niektóre analizowane dzieła do aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Józef Naumowicz
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest grecka i łacińska literatura późnoantyczna, ze szczególnym uwzględnieniem literatury wczesnochrześcijańskiej. Elementem zajęć jest wspólna analiza wybranych pism lub ich fragmentów, która ma służyć doskonaleniu umiejętności interpretowania twórczości najbardziej reprezentatywnych autorów.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się na literaturze późnego antyku, jaka rozwijała się na terenach Cesarstwa Rzymskiego, z szerszym uwzględnieniem literatury wczesnochrześcijańskiej. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metodą dydaktycznych, połączony z prezentacją multimedialną. Jego częścią jest wspólna krytyczna analiza wybranych tekstów źródłowych reprezentatywnych dla omawianych tematów. Ocena końcowa – na podstawie pracy studenta przez cały semestr końcowego (zaangażowanie we wspólnej krytycznej analizie wybranych fragmentów tekstów źródłowych) oraz końcowego egzaminu ustnego.

Literatura:

Historia literatury greckiej, red. H. Podbielski, t. 2. Proza historyczna - krasomówstwo - filozofia i nauka - literatura chrześcijańska, Lublin 2018.

O. Jurewicz, Historia literatury bizantyńskiej, wyd. 2, Seria: Historie Literatur, Ossolineum, Wrocław 2007.

Cytowska M., Szelest H., Literatura rzymska. Okres cesarstwa, autorzy chrześcijańscy, Warszawa 1994.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin - uczestnictwo w kowersatorium

20 godzin - przygotowanie do zajęć

20 godzin - samodzielna analiza materiałów źródłowych

5 godzin - konsultacje

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)