Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metryka grecka i łacińska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-1-MetGriLac
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metryka grecka i łacińska
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK2_W03, FK2_U02,

FK2_K02

Wymagania wstępne:

znajomość greki i łaciny na poziomie pozwalającym na lekturę (ze zrozumieniem) tekstów antycznych, znajonmość fonologii języków klasyczbych.

Skrócony opis:

W trakcie zajęć pogłębiona zostanie wiedza o istotnych zagadnieniach z zakresu prozodii języka łacińskiego i greckiego, w tym zaawansowane problemy związane z formami stychicznymi i systemy stroficzne.

Pełny opis:

Zajęcia praktyczne, oparte na pracy na tekście oryginalnym (poezja grecka i łacińska).

Pośród omawianych zagadnień znajdą się:

metra epickie

metra tragiczne (jamby, trocheje)

anapesty

jamby liryczne

daktyle liryczne

metryka eolska (glikonej i jego derywaty)

daktylo-epitryty

Systemy stroficzne, w szczególności strofy oparte na metrach eolskich

Pogłębione analizy systemów stychicznych obejmą m.in. kwestię ewolucji heksametru daktylicznego, ewolucję tetrametru jambicznego, etc.

Literatura:

M.L. West Wprowadzenie do metryki greckiej

AM Dale The Lyric Metres of Greek Drama

M.Dłuska, W. Strzelecki Metryka grecka i łacińska

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada pogłębioną wiedzę o najważniejszych systemach metrycznych świata klasycznego. Posiada również orientację w metrach lirycznych szczególnie tych opartych na tradycji eolskiej. jest świadomy nośności semantycznej i emotywnej metrum. Rozpoznaje podstawowe i bardziej zaawansowane formy metryczne.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie samodzielnego opracowania tekstów oryginalnych: tragedia jamb (50 wersów), melika (30 wersów), epinikion lub pieśń chóralna tragedii (strofa) + poezja łacińska: Horacy (3 pieśni)

Na 5: student zna terminolgię z zakresu prozodii i metryki, bezbłędnie identyfikuje miary metryczne z zakresu zajęć, płynnie czyta w/w metra

Na 4: student zna terminolgię z zakresu prozodii i metryki, poprawnie identyfikuje miary metryczne z zakresu zajęć, płynnie czyta w/w metra

Na 3: student zna podstawową terminolgię z zakresu prozodii i metryki, poprawnie identyfikuje miary omówione na zajęciach i czyta je bez większych błędów

Praktyki zawodowe:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

jw.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin pracy w kontackie bezpośrednim, 45 godzin pracy samodzielnej, tj. analiz prozodycznych wskazanych utworów poetyckich.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W trakcie zajęć pogłębiona zostanie wiedza o istotnych zagadnieniach z zakresu prozodii języka łacińskiego i greckiego, w tym zaawansowane problemy związane z formami stychicznymi i systemy stroficzne.

Pełny opis:

Pośród omawianych zagadnień znajdą się:

metra epickie

metra tragiczne (jamby, trocheje)

anapesty

jamby liryczne

daktyle liryczne

metryka eolska (glikonej i jego derywaty)

daktylo-epitryty

Systemy stroficzne, w szczególności strofy oparte na metrach eolskich

Literatura:

M.L. West Wprowadzenie do metryki greckiej

AM Dale The Lyric Metres of Greek Drama

M.Dłuska, W. Strzelecki Metryka grecka i łacińska

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)