Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie (dyplomowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-1-SeMgr-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (dyplomowe)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK2_W01

FK2_U01

FK2_U02

FK2_U03

FK2_K01


Wymagania wstępne:

Ukończone studia I stopnia , znajomość j. łacińskie go i greckiego na poziomie licencjatu

Pełny opis:

Seminarium poświęcone ukierunkowaniu poszukiwań badawczych dyplomantów.Celem jest przede wszystkim wybór tematu, opracowanie konspektu prac, poszukiwanie bibliografii, zaplanowanie badań i przedstawienie ich rezultatów. Analizy i syntezy z przeprowadzonych badań.

Literatura:

Dostosowana do wybieranych tematów prac dyplomowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

student w pogłębionym stopniu zapoznaje się z metodologią badań właściwą filologii klasycznej oraz pokrewnym dyscyplinom humanistycznym. Rozumie znaczenie logicznego, rzetelnego i opartego na standardach etycznych zorganizowania i przeprowadzenia procesu badawczego dla uzyskania wiarygodnej wiedzy o charakterze naukowym.

Potrafi w sposób samodzielny pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł zastanych i wywołanych, a także dokonywać krytycznej ich oceny i wykorzystywać w odpowiednim kontekście w zakresie odpowiadającym postępowaniu badawczemu w obszarze filologii.

Potrafi odpowiednio dobrać metody, a także samodzielnie skonstruować narzędzia badawcze i zastosować je w celu rozwiązania złożonych i nietypowych problemów poznawczych z zakresu filologii klasycznej i jej recepcji. Potrafi opracować wyniki własnych badań w zakresie literaturoznawstwa oraz zaproponować oryginalne rozwiązania złożonych i nietypowych problemów badawczych.

Jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej adekwatności względem najnowszych osiągnięć teoretycznych z zakresu literaturoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych, uwzględniając przy tym aktualne przemiany i zjawiska społeczno-kulturowe.

Metody i kryteria oceniania:

Do końca I semestru wybór tematyki przyszłej pracy wraz z opracowaną bibliografią oraz wstępnym konspektem i tzw. rozdziałem próbnym (opracowania w formie pliku pojęć do wybranej tematyki, pierwsze analizy i syntezy badawcze)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie, wybór tematyki pracy dyplomowej, ukierunkowanie pracy badawczej, asysta translacyjna oraz w zakresie źródeł i opracowań

Literatura:

dostosowana do tematyki prac

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)