Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium łacińskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-1-TraLac-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium łacińskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

F2_W05, F2_W13, F2_U06, F2_U11, F2_U12, F2_K05, F2_K07


Skrócony opis:

Lektura tekstów oryginalnych (proza i poezja łacińska)

Pełny opis:

Lektura tekstów oryginalnych, tj dłuższych fragmentów prozy i/lub poezji łacińskiej z uwzględnieniem aparatu krytycznego, realiów kulturowych, historycznych, intertekstualnych, specyfiki języka (gramatyki, stylu) danego autora.

Literatura:

Słowniki do j. łacińskiego, także łaciny kościelnej

Wydania krytyczne omawianych tekstów łacińskich

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna terminologię gramatyczną z zakresu j. łacińskiego.

Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka łacińskiego na poziomie średnio-zaawansowanym (fleksja, zagadnienia składniowe).

Student potrafi przetłumaczyć tekst łaciński, wykorzystując wskazówki prowadzącego.

Student potrafi posługiwać się poprawną terminologią gramatyczną.

Student dysponuje znajomością słownictwa łacińskiego na poziomie średnio-zaawansowanym.

Student posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnego Rzymu, od okresu archaicznego do późnego Cesarstwa.

Student posiada pogłębioną wiedzę o historii Imperium Rzymskiego w wymiarze politycznym, ekonomicznym, społecznym, kulturowym.

Student posiada umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultury starożytnych Rzymian.

Student potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole.

Student ma pogłębioną świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia: test końcowy pisemny, obecność i przygotowanie do zajęć

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię samej dyscypliny studiów, na poziomie podstawowym terminologię całego obszaru studiów humanistycznych

na ocenę 2 (ndst) - nie zna na poziomie rozszerzonym terminologii dyscypliny filologia klasyczna ani na poziomie podstawowym terminologii całego obszaru studiów humanistycznych

na ocenę 3 (dst) - powierzchownie zna na poziomie rozszerzonym terminologię dyscypliny filologia klasyczna i na poziomie podstawowym terminologię całego obszaru studiów humanistycznych

na ocenę 4 (db) - dość dobrze zna na poziomie rozszerzonym terminologię dyscypliny filologia klasyczna i na poziomie podstawowym terminologię całego obszaru studiów humanistycznych

na ocenę 5 (bdb) - zna na poziomie rozszerzonym terminologię dyscypliny filologia klasyczna i na poziomie podstawowym terminologię całego obszaru studiów humanistycznych

Posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnej Grecji i Rzymu, od okresu archaicznego do późnego Cesarstwa, a także podstawową wiedzę o dziejach literatury chrześcijańskiej, bizantyjskiej i neołacińskiej.

na ocenę 2 (ndst) - nie posiada uporządkowanej wiedzy szczegółowej z zakresu historii literatury starożytnej

na ocenę 3 (dst) - posiada powierzchownie uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnej

na ocenę 4 (db) - posiada dość dobrze uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnej

na ocenę 5 (bdb) - posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnej

Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat języków klasycznych: łaciny i greki, tak w ujęciu diachronicznym jak i synchronicznym, zna stosowną terminologię i metodologię badawczą

na ocenę 2 (ndst) - nie posiada uporządkowanej i pogłębionej wiedzy na temat łaciny

na ocenę 3 (dst) - posiada powierzchownie uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat łaciny

na ocenę 4 (db) - posiada dość dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat łaciny

na ocenę 5 (bdb) - posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat łaciny)

Posiada pogłębioną wiedzę o historii badanego obszaru, tak w wymiarze politycznym, jak ekonomicznym, społecznym, czy kulturowym.

na ocenę 2 (ndst) - nie posiada pogłębionej wiedzy o historii Imperium Rzymskiego

na ocenę 3 (dst) - posiada powierzchowną wiedzę o historii Imperium Rzymskiego

na ocenę 4 (db) - posiada dość dobrą wiedzę o historii Imperium Rzymskiego

na ocenę 5 (bdb) - posiada pogłębioną wiedzę o historii Imperium Rzymskiego Posługuje się poprawną terminologią naukową tak z zakresu samej filologii klasycznej, jak i z obszaru nauk humanistycznych

na ocenę 2 (ndst) - nie posługuje się poprawną terminologią naukową z zakresu filologii klasycznej i z obszaru nauk humanistycznych

na ocenę 3 (dst) - czasem posługuje się poprawną terminologią naukową z zakresu filologii klasycznej i z obszaru nauk humanistycznych

na ocenę 4 (db) - zazwyczaj posługuje się poprawną terminologią naukową z zakresu filologii klasycznej i z obszaru nauk humanistycznych

na ocenę 5 (bdb) - posługuje się poprawną terminologią naukową z zakresu filologii klasycznej i z obszaru nauk humanistycznych

W swojej pracy wykorzystuje, również odnosząc się doń krytycznie, dotychczasowy dorobek filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

na ocenę 2 (ndst) - nie wykorzystuje dorobku filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

na ocenę 3 (dst) - powierzchownie wykorzystuje dorobek filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

na ocenę 4 (db) - dobrze wykorzystuje dorobek filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

na ocenę 5 (bdb) - bardzo dobrze wykorzystuje dorobek filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

Dysponuje znajomością języków klasycznych pozwalającą na poprawny przekład tekstów greckich i łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzje translatorskie potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języków klasycznych

na ocenę 2 (ndst) - nie dysponuje znajomością języka łacińskiego pozwalającą na poprawny przekład tekstów łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzji translatorskich nie potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języka łacińskiego

na ocenę 3 (dst) - dysponuje słabą znajomością języka łacińskiego pozwalającą na poprawny przekład tekstów łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzje translatorskie czasami potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języka łacińskiego

na ocenę 4 (db) - dysponuje dobrą znajomością języka łacińskiego pozwalającą na poprawny przekład tekstów łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzje translatorskie często potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języka łacińskiego

na ocenę 5 (bdb) - dysponuje bardzo dobrą znajomością języka łacińskiego pozwalającą na poprawny przekład tekstów łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzje translatorskie potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języka łacińskiego

Posiada umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych

na ocenę 2 (ndst) - nie posiada umiejętności translatorskich pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, nie rozumie specyfiki pracy tłumacza i spoczywających na nim powinności; nie potrafi w pracy translatorskiej wykorzystać zasobów związanych z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych, zwłaszcza rzymskiej

na ocenę 3 (dst) - posiada niewielkie umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie powierzchownie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi czasami w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych, zwłaszcza rzymskiej

na ocenę 4 (db) - posiada dobre umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie dobrze specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi zazwyczaj w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych, zwłaszcza rzymskiej

na ocenę 5 (bdb) - posiada bardzo dobre umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie bardzo dobrze specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi zawsze w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych, zwłaszcza rzymskiej

Potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole.

na ocenę 2 (ndst) - nie potrafi inicjować pracy zespołowej ani pracować w zespole

na ocenę 3 (dst) - czasem potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole

na ocenę 4 (db) - często potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole

na ocenę 5 (bdb) - zawsze potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole

Ma pogłębioną świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego

na ocenę 2 (ndst) - nie jest świadomy klasycznych korzeni kultury europejskiej;

na ocenę 3 (dst) - ma powierzchowną świadomość klasycznych korzeni kultury europejskiej;

na ocenę 4 (db) - ma dobrą świadomość klasycznych korzeni kultury europejskiej i potrafi ją zilustrować przykładami;

na ocenę 5 (bdb) - ma dogłębną świadomość klasycznych korzeni kultury europejskiej i potrafi ją zilustrować przykładami oraz uargumentować, na czym polega ich wysoka wartość.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)