Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja i recepcja: kultura antyczna w świecie nowożytnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-1-TradRecep
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycja i recepcja: kultura antyczna w świecie nowożytnym
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK2_W05


FK2_K03


FK2_U01

Wymagania wstępne:

Wiedza na temat kultury antycznej zdobyta w trakcie kształcenia I stopnia, znajomość języka łacińskiego i greckiego na poziomie licencjatu.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy pogłębionej analizy i interpretacji pojęć z zakresu kultury antycznej oraz ich funkcjonowania w kulturze współczesnej. Tradycja antyczna rozumiana jest jako czynnik kreatywny, o dużym znaczeniu dla rozwoju cywilizacji.

Wiedza na temat tradycji antycznej różnych epok może przyczynić się do

rozwoju zainteresowań współczesnych oraz być inspiracją do podejmowania praktycznych działań wspierających rozwój kulturalny danego środowiska, jego kulturotwórczej aktywności i przedsiębiorczości, zastosowania w różnorakich formach edukacyjnych.

Zapoznanie się z różnymi modelami tradycji antycznej, sposobami jej wykorzystania staje się ważną propozycją badawczą dla współczesnego filologa klasycznego

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student poznaje w stopniu pogłębionym zjawiska z zakresu kultury antycznej oraz ich funkcjonowanie w kulturze współczesnej. Rozumie znaczenie i rolę tradycji antycznej w tworzeniu i rozwijaniu cywilizacji.

Jest gotów do wykorzystania swej wiedzy, rozwoju zainteresowań oraz pasji oraz do podejmowania praktycznych działań wspierających rozwój kulturalny swojego środowiska, z uwzględnieniem wymogu przedsiębiorczości.

Potrafi w sposób samodzielny pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł zastanych i wywołanych, a także dokonywać krytycznej ich oceny i wykorzystywać w odpowiednim kontekście w zakresie odpowiadającym postępowaniu badawczemu w obszarze filologii.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bdb student przygotowuje poprawną i inspirującą prezentację na zadany temat, a jego wynik na teście zaliczeniowym wynosi pond 80 %.

Na ocenę dobrą student przygotowuje poprawną prezentację, a wynik z testu końcowego na poziomie ponad 65 %

Na ocenę dostateczną student przedstawia prezentację na zadany temat, zaś jego wynik testu to co najmniej 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj
Prowadzący grup: Beata Gaj
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adf2FCGWxNcri1li4otEjxdvUxHHUSbK6mmKIQizE_441%40thread.tacv2/conversations?groupId=67385ead-49ef-4654-b9e9-f603082a0925&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą tradycji antycznej i recepcji w świecie nowożytnym. Wskazują na główne nurty recepcji oraz na dydaktykę przekazu wiedzy o antyku

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

Jednymi z ważniejszych propozycji źródeł i opracowań w tym semestrze stanie się literatur związana z retoryką antyczną i jej recepcją.

Wymagania wstępne:

Zajęcia w bieżącym semestrze odbywają się we-learningu pod adresem:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adf2FCGWxNcri1li4otEjxdvUxHHUSbK6mmKIQizE_441%40thread.tacv2/conversations?groupId=67385ead-49ef-4654-b9e9-f603082a0925&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)