Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie (dyplomowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-1SemMgrL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (dyplomowe)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F2_ W07, F2_W11, F2_ W15, F2_ U05, F2_U07, F2_U08, F2_U09, F2_U10, F2_U15, F2_K04, F2_K08

Wymagania wstępne:

Ukończone studia licencjackie, znajomość języka łacińskiego i greckiego na poziomie średniozaawansowanym

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie - samodzielna praca badawcza z zakresu literatury i kultury antycznej poddana ocenie prowadzącego.

Pełny opis:

Celem seminarium jest towarzyszenie studentowi w poszukiwaniach badawczych oraz kreacji własnej pracy naukowej na poziomie magisterium.

A zatem przedmiot poza wprowadzeniem w technikę badań i konstruowania pracy naukowej uwzględnia różnorodność tematyki z zakresu języków greckiego i łacińskiego, literatury i kultury antycznej. Przedmiot zakłada przedstawienie różnych propozycji badawczych, zakresów tematycznych, aktualności badawczych z zakresu filologii klasycznej, jednak decyzja o wyborze proponowanego zagadnienia lub tematu zgłoszonego przez studenta (po weryfikacji wykładowcy) jest decyzją własna studenta.

Zgodnie z sugestiami prodziekana ds. studenckich wykładowca może zaproponować również tematy do przepracowania w formie pracy magisterskiej, które nie zakładają intensywnej pracy badawczej, a stanowią poprawnie przygotowane opracowanie z danego zakresu z pełną bibliografią.

Literatura:

według zapotrzebowania. Aktualności filologiczne, bibliografia międzynarodowa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna metody pracy badawczej, specyfikę pracy z tekstami w języku greckim i łacińskim, w tym aspekty neolatynistyczne, neohelleńskie oraz recepcyjne. Student umie planować pracę badawczą, opisać ją w formie konspektu z harmonogramem. Samodzielnie po konsultacji prowadzi poszukiwania bibliograficzne oraz przygotowuje kolejne rozdziały, fragmenty pracy, które poddaje ocenie prowadzącego seminarium. W ciągu pierwszego roku realizuje 8 ECTS, w drugim roku - 12 ECTS. W przypadku prowadzen zajęć w tutoringu większość ECTS realizowana jest jako nakład pracy własnej studenta

Metody i kryteria oceniania:

Po pierwszym semestrze ocena na podstawie indywidualnych poszukiwań tematycznych zakończonych przedłożeniem konspektu z harmonogramem w ogólnym zarysie. Drugi semestr - precyzowanie tematu, opracowanie jednego rozdziału/zagadnienia. Seminarium w semestrach 3 i 4 według indywidualnego postępu .

Bdb - wykonanie zadań na co najmniej 85 %

db - 70/75%

dost - minimum 55 %

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3Rxn3oeM1jDw7OO9Hf_9gvp63KqwsFF8sMQSUdp-0JM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b83de1ee-03d3-4dab-8d9c-b5e35261f7e0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

w związku z tutoringiem od roku 2021 - 15 godzin kontaktowych oraz 50-60 pracy własnej studenta

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jak w opisie głównym - semestr 2 seminarium - opracowanie zagadnienia/rozdziału

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

jak w opisie głównym

Wymagania wstępne:

W semestrze letnim 2021/22 zajęcia prowadzone są stacjonarnie według planu usos począwszy do marca 2022. w celu spotkań także poza grupą i konsultacji indywidualnych oraz udostępniania materiałów w jednym miejscu utworzono zespół na MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3Rxn3oeM1jDw7OO9Hf_9gvp63KqwsFF8sMQSUdp-0JM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b83de1ee-03d3-4dab-8d9c-b5e35261f7e0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)