Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dzieła literackiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-2-AnDzLi-II
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła literackiego II
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6GDNYr0BZtj5lqTvYABbvXvpQi46KWIdzJB71BZ8HVw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=abe8533a-5831-4fed-8905-f439e11df3c6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK2_W02,

FK2_W03

FK2_U01

FK2_K01

Wymagania wstępne:

zaawansowana znajomość języka łacińskiego i greckiego oraz podstaw teorii i historii literatury

Skrócony opis:

Kurs analizy literatury antycznej

Pełny opis:

Zaawansowany kurs z zakresu literaturoznawstwa z naciskiem na analizę w kontekście historycznoliterackim i śledzenie przemian z zakresu teorii literatury oraz genologii

Literatura:

Wykaz tekstów, spośród których zostaną wybrane teksty do analizy:

Liryka archaiczna, 50 wersów

Plutarch, Żywoty lub Moralia – 10 stron w wydaniu Teubnera

Arystofanes, 100 wersów z wybranej komedii

poezja hellenistyczna – 80 wersów

Horacy, Pieśni, 100 wersów

Plaut lub Terencjusz – 100 wersów z wybranej komedii (opcjonalnie)

Tacyt – 10 rozdziałów z wybranego dzieła

Katullus, 100 wersów

Lukrecjusz, De rerum natura, 100 wersów

Pliniusz Starszy, Historia Naturalis, 10 stron

Witruwiusz, De architectura, 10 stron

św. Augustyn – 10 stron wybranego dzieła, w wydaniu z Corpus Christianorum

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu literaturoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i wykorzystuje je w analizie dziel literackich. Student rozumie kluczowe koncepcje i teorie historycznoliterackie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych.

Student zna w pogłębionym stopniu kluczowe koncepcje teoretyczne z zakresu literaturoznawstwa. Zna główne trendy rozwojowe współczesnego literaturoznawstwa wraz z kluczowymi zagadnieniami podejmowanymi na ich gruncie.

ECTS - 4

15 godzin kontaktowych (zajęcia w tutoringu) plus dyżur oraz praca indywidualna studenta.

Potrafi w sposób samodzielny pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł zastanych i wywołanych, a także dokonywać krytycznej ich oceny i wykorzystywać w odpowiednim kontekście w zakresie odpowiadającym postępowaniu badawczemu w obszarze filologii.

Jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej adekwatności względem najnowszych osiągnięć teoretycznych z zakresu literaturoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych, uwzględniając przy tym aktualne przemiany i zjawiska społeczno-kulturowe.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną student umie samodzielnie dokonać analizy literackiej oryginalnego tekstu łacińskiego lub greckiego o podstawowym stopniu

trudności, opierając się m.in. na samodzielnym przekładzie tekstu;

Na ocenę dobrą student umie samodzielnie dokonać analizy literackiej oryginalnego tekstu łacińskiego lub greckiego o umiarkowanym stopniu

trudności, oraz zaproponować roboczy przekład całości tekstu;

Na ocenę bardzo dobrą student umie samodzielnie dokonać analizy literackiej tekstu łacińskiego lub greckiego o znacznym stopniu trudności,

oraz zaproponować prawidłowy jego przekład.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6GDNYr0BZtj5lqTvYABbvXvpQi46KWIdzJB71BZ8HVw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=abe8533a-5831-4fed-8905-f439e11df3c6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w ćwiczeniach: 15 godz. (tutoring) + konsultacje: 5 godz = 1 ECTS

samodzielna analiza i przygotowanie przekładu oryginalnych tekstów łacińskich i greckich :60 godz. - 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

kurs analizy literackiej dla zaawansowanych

Pełny opis:

Zaawansowany kurs analizy historycznoliterackiej i teoretycznoliterackiej dzieł antyku grecko-rzymskiego

Literatura:

Dobierana indywidualnie, skorelowana z wykazem lektur dla studentów FK II stopnia

Wymagania wstępne:

Dla grupy utworzono zespół MS teams dla prowadzenia zajęć lub pomocniczo:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6GDNYr0BZtj5lqTvYABbvXvpQi46KWIdzJB71BZ8HVw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=abe8533a-5831-4fed-8905-f439e11df3c6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)