Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dzieła literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-2-AnaDzlitL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła literackiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F2_W02, F2_ W03, F2_ W04, F2_ W05, F2_ W07, F2_F2_W12, F2_ W16, F2_ W18, F2_U06, F2_ U11, F2_ U13, F2_K03

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany.

Analiza wybranych utworów lub grup tematycznych utworów literatury antycznej i średniowiecznej szczególnie ważnych dla literatury europejskiej.

Pełny opis:

Analiza wybranych utworów i wątków literackich, uwzględniająca utwory ważne dla kultury i literatury europejskiej. Zajęcia obejmują lekturę tekstów w językach oryginalnych (język grecki i łaciński) oraz lekturę literatury sekundarnej. W cyklu rocznym jeden semestr poświęcony jest literaturze greckiej, drugi łacińskiej.

Literatura:

Teksty teoretyczne:

Wykaz literatury podstawowej:

- M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1972 lub wyd. następne.

- S. Sawicki, Uwagi o analizie utworu literackiego, w tomie: Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa 1981.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: FK2_W03, FK2_W05, FK2_W07

Umiejętności: FK2_U01, FK2_U05, FK2_U06, FK2_U11

Kompetencje: FK2_K03

Student posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii i terminologii stosowanych w badaniach literaturoznawczych; rozpoznaje i charakteryzuje gatunki i formy literackie, posługując się właściwymi pojęciami; nakreśla ich przemiany i rozwój.

Student potrafi wyszukiwać i analizować informacje niezbędne do przetłumaczenia oraz zrozumienia omawianego tekstu. Potrafi dobrać właściwe narzędzia pomocnicze (słowniki, monografie tematyczne, bazy danych, encyklopedie). Posługuje się poprawną terminologią literaturoznawczą. Dokonuje literaturoznawczej analizy tekstu źródłowego, rozpoznając właściwe dla danego gatunku motywy i konwencje. Posługuje się językami klasycznymi na poziomie pozwalającym dokonać poprawnego przekładu tekstów greckich i łacińskich omawianych na zajęciach.

Student prawidłowo identyfikuje problemy i zadania, pojawiające się w trakcie analizy literaturoznawczej tekstu źródłowego.

Opis ECTS - przewidziany nakład pracy studenta

- udział w zajęciach – 30 godzin (1 pkt ECTS)

- przygotowanie do zajęć i przygotowanie pracy semestralnej – 30 godzin (1 pkt ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest praca semestralna, będąca analizą formalną i treściową wybranego tekstu literackiego. Kryteria oceny pracy.

Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą student powinien: analizując wybrany tekst, opierać się na tekście łacińskim, dowodząc jego bardzo dobrego zrozumienia na poziomie językowym, zastosować metodologię i bardzo sprawnie posługiwać się terminologią literaturoznawczą poznaną na zajęciach; wykazać się gruntowną wiedzą na temat gatunku literackiego, które reprezentuje analizowane dzieło oraz znajomością związanych z nim konwencji formalnych; wykorzystać wiedzę z zakresu historii literatury niezbędną do umieszczenia analizowanego działa w kontekście rozwoju gatunku.

Na ocenę dobrą student powinien: analizując wybrany tekst, opierać się na tekście łacińskim, dowodząc jego poprawnego zrozumienia na poziomie językowym, poprawnie zastosować metodologię i w miarę sprawnie posługiwać się terminologią literaturoznawczą poznaną na zajęciach; wykazać się wiedzą na temat gatunku literackiego, które reprezentuje analizowane dzieło oraz znajomością związanych z nim konwencji formalnych; odwołać się do wiedzy z zakresu historii literatury niezbędną do umieszczenia analizowanego działa w kontekście rozwoju gatunku.

Na ocenę dostateczną student powinien: analizując wybrany tekst, opierać się na tekście łacińskim, posiłkując się przy tym istniejącym przekładem polskim, wykazać się znajomością podstawowej terminologii i zasad metodologii poznanej na zajęciach; wykazać się ogólną wiedzą na temat gatunku literackiego, które reprezentuje analizowane dzieło oraz podstawową znajomością związanych z nim konwencji formalnych; wykazać się elementarną wiedzą z zakresu historii literatury niezbędną do umieszczenia analizowanego działa w kontekście rozwoju gatunku.

Na ocenę niedostateczną student: analizując wybrany tekst nie odnosi się do jego wersji łacińskiej,nie zna podstawowej terminologii i zasad metodologii prezentowanej na zajęciach; nie wykazał się wiedzy na temat gatunku literackiego, które reprezentuje analizowane dzieło oraz znajomości związanych z nim konwencji formalnych; nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu historii literatury niezbędnej do umieszczenia analizowanego działa w kontekście rozwoju gatunku.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)