Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-2-SemMgr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F2_ W07, F2_W11, F2_ W15, F2_ U05, F2_U07, F2_U08, F2_U09, F2_U10, F2_U15, F2_K04, F2_K08


Skrócony opis:

Seminarium magisterskie dostarcza wskazówek metodologicznych i merytorycznych, a także daje okazję do fachowej dyskusji niezbędnych do wypracowania i wyćwiczenia prawidłowych nawyków badawczych. Praca magisterska traktowana jest jako dowód kompetencji badawczych jej autora i świadectwo jego inwencji twórczej.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie jest kontynuacją zajęć z poprzedniego roku i poświęcone jest szeroko pojętej kulturze starożytnej Grecji i Rzymu oraz jej oddziaływaniu na późniejszą kulturę europejską, zwłaszcza renesansu.

Seminarium adresowane jest do studentów drugiego stopnia Filologii Klasycznej.

Tematyka seminarium obejmuje różne aspekty kultury duchowej starożytnej Grecji i Rzymu, wyrażone w literaturze greckiej i łacińskiej, a także w mitologii, religii i filozofii. Głównym celem seminarium jest przygotowanie prac magisterskich. Na kolejnych zajęciach studenci będą przedstawiać kolejne etapy swoich prac magisterskich. Część zajęć w I semestrze będzie polegała na lekturze i omawianiu wybranych tekstów. W tym roku proponujemy De deo Socratis Apulejusza lub Metamorfozy tego samego autora. W drugim semestrze skupiamy się wyłącznie na pracach magisterskich studentów.

Literatura:

Literatura:

Apulei Madaurensis, Metamorphoseon libri, vol. I, Milano 1926 (lub inne edycje).

Apulejusz, Metamorfozy albo złoty osioł, Przełożył Edwin Jędrkiewicz, Warszawa 1976.

Apuleius, De deo Socratis, w: Apulei Platonici Madaurensis Opera quae supersunt, Stutgardiae in Aerdibus B.G. Teubneri MCMLXX.

Apulejusz z Madaury, O bogu Sokratesa i inne pisma, Przełożył K. Pawłowski, Warszawa 2002.

Plutarch, Moralia, Warszawa 1977.

Plutarch, Moralia II, Warszawa 1988.

Plutarch, Moralia, Wrocław 1954.

Literatura metodologiczna:

S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobra pracę magisterską, Wrocław 2003

K. Woźniak, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych, Warszawa- Łódź 1998

W.P. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995

L. Grzebień, Metody pracy naukowej, Kraków 1997

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Warszawa 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Seminarium magisterskie dostarcza wskazówek metodologicznych i możliwości do fachowej dyskusji niezbędnych do wypracowania i wyćwiczenia prawidłowych nawyków badawczych; praca magisterska traktowana jest jako dowód kompetencji badawczych jej autora.

Metody i kryteria oceniania:

Na zajęciach seminarium studenci będą prezentować swoje prace magisterskie., które następnie będą omawiane pod względem merytorycznym, metodologicznym oraz redakcyjnym.

Będzie czytane i omawiane wybrane teksty. Studenci będą mogli przygotowywać również swoje wystąpienia w związku z tymi lekturami. Semestr pierwszy oraz drugi będą zaliczane na podstawie aktywności na zajęciach. Drugi rok seminarium powinien zakończyć się przygotowaniem tematu pracy magisterskiej i prezentacji zamysłu badawczego, w tym wstępnej literatury przedmiotu. Zaliczenie końcowe, to jest po czwartym semestrze będzie uzależnione od napisania pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, zwłaszcza dotyczącej tematu pracy magisterskiej, w trakcie seminarium weryfikowane podczas prezentowania kolejnych etapów pracy nad przygotowaniem rozprawy magisterskiej i jej kolejnych rozdziałów, a ostatecznie w końcowej wersji pracy magisterskiej. Podobnie efekty w zakresie umiejętności w odniesieniu do prowadzonych badań związanych z pracą magisterską, weryfikowane są na podstawie sprawdzania kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej i jej wersji ostatecznej.

Efekty w zakresie społecznym weryfikowane są przede wszystkim w trakcie seminarium, głównie podczas dyskusji nad przedstawianymi przez studentów wynikami badań i rozdziałami prac magisterskich.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)