Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie (dyplomowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-2-Semgr-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (dyplomowe)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK2_W0 1 do FK2_W07

FK2_U0 1 do FK2_U07

FK2_K0 1 do FK2_K06Wymagania wstępne:

Zaliczenie poprzednich etapów seminarium

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie - ostatni semestr kończący studia

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci przygotowują, cyzelują i uzupełniają prace magisterskie, których tematy zostały już zatwierdzone.

Literatura:

Dostosowana do indywidualnych tematów prac magisterskich

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna w pogłębionym stopniu na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię i metodologię z zakresu

literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych.

Student rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w

stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla

kilku dyscyplin naukowych i na tej podstawie potrafi przedstawić wyniki własnych badań

Jest gotów do krytycznej oceny, analizy i wykorzystania dla społeczeństwa posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu filologii klasycznej .

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na podstawie złożonej w terminie pracy - bardzo dobrej, dobrej lub dostatecznej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Józef Naumowicz, Kazimierz Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)