Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie (dyplomowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-2-Semmgr-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (dyplomowe)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOufo7IpXshLtbeYKBMeB_JNPoCEJLKjW-2CXLXRSyK81%40thread.tacv2/conversations?groupId=4ce4e018-7ba4-423f-851b-234b7a979b14&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK2_W01

FK2_W02

FK2_W03


FK2_U01

FK2_U03


FK2_K01

Wymagania wstępne:

zaliczenie wstępnych etapów działań nad pracą dyplomową w I roku studiów

Skrócony opis:

Opracowanie pracy dyplomowej na poziomie magisterium zgodnie z obrana tematyką

Pełny opis:

Seminarium magisterskie stanowi inspirowanie, towarzyszenie i korygowanie samodzielnych badań studenckich podczas opracowywania wybranego problemu badawczego. Temat pracy zgodnie z wymogami uczelni musi być ostatecznie zatwierdzony do końca semestru zimowego przez Radę Dyscypliny.

Literatura:

według obranej tematyki

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą filologii

oraz pokrewnym dyscyplinom humanistycznym zwłaszcza w zakresie tematyki podejmowanej pracy dyplomowej. Rozumie znaczenie logicznego, rzetelnego i opartego na standardach etycznych zorganizowania i przeprowadzenia procesu badawczego dla uzyskania wiarygodnej wiedzy o charakterze naukowym w prowadzonym postępowaniu badawczym. Zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu literaturoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych, a wiedze tę dobrze wykorzystuje podczas redagowania wyników własnego postępowania badawczego.

Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w

stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla

kilku dyscyplin naukowych - zważywszy na interdyscyplinarność kierunku filologi klasycznej i prawie każdej podejmowanej w tym zakresie pracy badawczej. Zna w pogłębionym stopniu kluczowe koncepcje teoretyczne z

zakresu literaturoznawstwa. Zna główne trendy rozwojowe

współczesnego literaturoznawstwa wraz z kluczowymi zagadnieniami

podejmowanymi na ich gruncie

Potrafi w sposób samodzielny pozyskiwać informacje z różnorodnych

źródeł zastanych i wywołanych, a także dokonywać krytycznej ich

oceny i wykorzystywać w odpowiednim kontekście w zakresie

odpowiadającym postępowaniu badawczemu w obszarze filologii

Potrafi opracować wyniki własnych badań w zakresie

literaturoznawstwa oraz zaproponować oryginalne rozwiązania

złożonych i nietypowych problemów badawczych

Jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty

posiadanej wiedzy pod kątem jej adekwatności względem

najnowszych osiągnięć teoretycznych z zakresu literaturoznawstwa

oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych, uwzględniając przy

tym aktualne przemiany i zjawiska społeczno-kulturowe.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę bardzo dobrą realizuje w pełni opisane efekty uczenia się i przedstawia do zatwierdzenia temat zaawansowanej już badawczo pracy najpóźniej miesiąc przed końcem semestru;

na ocenę db osiąga większość opisanych efektów uczenia się, temat zaawansowanej pracy przedstawia do zatwierdzenia najpóźniej miesiąc przed przed końcem semestru;

na ocenę dostateczną osiąga podstawowy zakres opisanych efektów uczenia się i przedstawia do zatwierdzenia temat rozpoczętej (co najmniej z konspektem i bibliografią) pracy magisterskiej najpóźniej przed ostatnią Radą Dyscypliny w semestrze.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Józef Naumowicz, Kazimierz Pawłowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOufo7IpXshLtbeYKBMeB_JNPoCEJLKjW-2CXLXRSyK81%40thread.tacv2/conversations?groupId=4ce4e018-7ba4-423f-851b-234b7a979b14&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

W związku z prowadzeniem zajęć w tutoringu - większość ECTS po stronie studenta (zakłada się m.in samodzielne opracowanie i opisanie zagadnienia badawczego poddane inspiracji i kontroli ze strony wykładowcy)

7 ECTS w semestrze osiągane:

2 ECTS - aktywna obecność na zajęciach i konsultacje

5 ECTS - samodzielna praca translacyjna, badawcza i krytyczna studenta

(w semestrze zimowym 2022/23 zajęcia odbywają się w tutoringu)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Praca nad wybranym zagadnieniem badawczym

Pełny opis:

Praca nad wybranym zagadnieniem badawczym z zakresu literaturoznawstwa z asystą promotora

Literatura:

według tematów i potrzeb

Wymagania wstępne:

W semestrze zimowym 2022/23 zajęcia odbywają się online:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOufo7IpXshLtbeYKBMeB_JNPoCEJLKjW-2CXLXRSyK81%40thread.tacv2/conversations?groupId=4ce4e018-7ba4-423f-851b-234b7a979b14&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)