Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium greckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-I-TrGreckie
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium greckie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK2_W01

FK2_W08

FK2_W09

FK1_U03

FK1_U07

Wymagania wstępne:

Znajomość języka greckiego na poziomie średniozaawansowanym, także historii Grecji starożytnej, historii literatury greckiej.

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest pogłębienie znajomości języka greckiego, nabywanie umiejętności translatorskich literackich tekstów starogreckich na język polski; doskonalenie kompetencji w szczegółowej analizie językowej.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest pogłębienie znajomości języka greckiego, nabywanie umiejętności translatorskich literackich tekstów starogreckich na język polski.

Translacja odbywa się w drodze szczegółowej analizy językowej (semantyka, gramatyka, stylistyka) i literackiej (gatunek literacki, szerszy kontekst) wybranych do lektury tekstów, tak aby dokonać ich przekładu na język polski przy możliwym zachowaniu cech literackich oryginału.

Literatura:

POMOCE NAUKOWE:

Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski t. 1-4, Warszawa 1958-65.

O. Jurewicz, Słownik grecko-polski, t.1-2, Warszawa 2000.

M. Golias, M. Auerbach, Gramatyka grecka, Warszawa 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt FK2_W01 - student dobiera metody badawcze z zakresu analizy i przekładu tekstu greckiego

Efekt FK2_W08- student rozumie i określa system gramatyczny języka starogreckiego oraz jego słownictwo

Efekt FK2_W09 - definiuje kluczowe pojęcia z zakresu teorii przekładu tekstów antycznych na język nowożytny

FK1_U03 - student potrafi zastosować zdobytą wiedzę gramatyczną do zrozumienia tekstu i jego poprawnego przekładu na język polski

FK1_U07 - student potrafi umiejętnie zredagować przekład w języku polskim

Metody i kryteria oceniania:

Efekt FK2_W01

- na ocenę bardzo dobrą student samodzielnie dobiera wszystkie metody badawcze z zakresu analizy i przekładu tekstu greckiego

-na ocenę dobrą student dobiera większość metod badawczych z zakresu analizy i przekładu tekstu greckiego

- na ocenę dostateczną student dobiera wybrane metody badawcze z zakresu analizy i przekładu tekstu greckiego

Efekt FK2_W08

- na ocenę bardzo dobrą student rozumie i samodzielnie określa wszystkie elementy systemu gramatycznego języka starogreckiego oraz jego słownictwo

- na ocenę dobrą student rozumie i określa większość elementów systemu gramatycznego języka starogreckiego oraz jego słownictwo

- na ocenę dostateczną student rozumie i określa wybrane elementy systemu gramatycznego języka starogreckiego oraz jego słownictwo

Efekt FK2_W09

- student na ocenę bardzo dobrą samodzielnie definiuje wszystkie kluczowe pojęcia z zakresu teorii przekładu tekstów antycznych na język nowożytny

- na ocenę dobrą student definiuje większość kluczowych pojęć z zakresu teorii przekładu tekstów antycznych na język nowożytny

- na ocenę dostateczną student definiuje zaledwie kilka kluczowych pojęć z zakresu teorii przekładu tekstów antycznych na język nowożytny

FK1_U03

- na ocenę bardzo dobrą student potrafi zastosować całą zdobytą wiedzę gramatyczną do zrozumienia tekstu i jego poprawnego przekładu na język polski

- na ocenę dobrą student częściowo potrafi zastosować zdobytą wiedzę gramatyczną do zrozumienia tekstu i jego poprawnego przekładu na język polski

- na ocenę dostateczną student częściowo potrafi zastosować zaledwie kilka eklementów zdobytej wiedzy gramatycznej do zrozumienia tekstu i jego poprawnego przekładu na język polski

Efekt FK1_U07

- na ocenę bardzo dobrą student potrafi samodzielnie i umiejętnie zredagować cały wymagany przekład w języku polskim

- na bardzo dobrą student potrafi poprawnie zredagować większą część wymaganego przekładu w języku polskim

- na ocenę dostateczną student potrafi zredagować zaledwie wybrane elementy wymaganego przekładu w języku polskim

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Beata Gaj
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia z przekładu wybranych antycznych tekstów greckich na poziomie zaawansowanym.

Pełny opis:

Zajęcia ćwiczeniowe mają na celu nabywanie umiejętności translatorskich literackich tekstów starogreckich na język polski.

Translacja odbywa się w drodze szczegółowej analizy językowej (semantyka, gramatyka, stylistyka) i literackiej (gatunek literacki, szerszy kontekst) wybranych do lektury tekstów, tak aby dokonać ich przekładu na język polski przy możliwym zachowaniu cech literackich oryginału.

Literatura:

POMOCE NAUKOWE:

Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski t. 1-4, Warszawa 1958-65.

O. Jurewicz, Słownik grecko-polski, t.1-2, Warszawa 2000.

M. Golias, M. Auerbach, Gramatyka grecka, Warszawa 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Józef Naumowicz
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin - uczestnictwo w kowersatorium

20 godzin - przygotowanie do zajęć

20 godzin - samodzielne przygtowanie przekładu źródłowego

5 godzin - konsultacje

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)