Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej - Oświecenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-HLP.Oswi-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej - Oświecenie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W08

FP1_U03

FP1_K01


Wymagania wstępne:

Znajomość literatury oświeceniowej na poziomie szkoły średniej.

Pełny opis:

Podczas zajęć prezentowane będę wybitne utwory oświeceniowe wraz z dorobkiem badaczy tej epoki. Celem zajęć jest omówienie, analiza i interpretacja reprezentatywnych dzieł polskiego oświecenia oraz wybranych utworów europejskiego Wieku Świateł.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W08

student zna kryteria periodyzacji oświeceniowej literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie epoki oświecenia, zna główne kierunki analizy i interpretacji literatury oświeceniowej, rozumie ich konteksty kulturowe, zna dorobek krytyczny poświęcony literaturze oświecenia

U03

potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację oświeceniowego dzieła literackiego

K01

student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej z zakresu epoki oświecenia i konfrontowania jej z najnowszym stanem badań dotyczącym tej epoki oraz do zasięgania opinii badaczy oświecenia, a także do ciągłego podnoszenia poziomu swej wiedzy z zakresu oświecenia

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna kryteria periodyzacji oświeceniowej literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie epoki oświecenia, zna główne kierunki analizy i interpretacji literatury oświeceniowej, rozumie ich konteksty kulturowe, zna dorobek krytyczny poświęcony literaturze oświecenia; potrafi bardzo dobrze posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację oświeceniowego dzieła literackiego; student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej z zakresu epoki oświecenia.

Na ocenę dobrą: student dobrze zna kryteria periodyzacji oświeceniowej literatury polskiej i powszechnej, czytał kanoniczne dzieła literackie epoki oświecenia, zna główne kierunki analizy i interpretacji literatury oświeceniowej, rozumie ich konteksty kulturowe, zna dorobek krytyczny poświęcony literaturze oświecenia; potrafi dobrze posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz korzystając z dorobku badaczy przeprowadzić analizę i interpretację oświeceniowego dzieła literackiego; student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej z zakresu epoki oświecenia.

Na ocenę dostateczną: student na poziomie elementarnym zna kryteria periodyzacji oświeceniowej literatury polskiej i powszechnej, zna na poziomie podstawowym kanoniczne dzieła literackie epoki oświecenia oraz główne kierunki analizy i interpretacji literatury oświeceniowej, na poziomie podstawowym zna dorobek krytyczny poświęcony literaturze oświecenia; potrafi wymienić terminy i narzędzia badawcze z zakresu literaturoznawstwa oraz korzystając z dorobku badaczy przeprowadzić analizę oświeceniowego dzieła literackiego; student na poziomie podstawowym jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej z zakresu epoki oświecenia.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Bober-Jankowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae2c9784493d9403899635abf3c3973c7%40thread.tacv2/conversations?groupId=5af095fd-f238-42d5-b38a-94f134d9cd70&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia polegają na analizie i interpretacji wybitnych dzieł polskiego oświecenia oraz wybranych utworów europejskiego Wieku Świateł.

Pełny opis:

Zajęcia wprowadzające

Woltera diagnoza społeczna: Kandyd, czyli optymizm

Nie wszystko złoto, co się świeci z góry: Monachomachia i Antymonachomachia Ignacego Krasickiego

”Strach teraz prawdę mówić, poeto ubogi”: twórczość satyryczna Adama Naruszewicza

„Pod umówionym jaworem”: sielanki Franciszka Karpińskiego

Teatr oświeconych

Drama mieszczańska: Wojciech Bogusławski, Taczka occiarza

Adaptacja według Franciszka Zabłockiego: Sarmatyzm

Tragedia neoklasycystyczna: Alojzy Feliński, Barbara Radziwiłłówna

Kraina mlekiem i miodem płynąca: Stanisław Trembecki, Sofiówka

Doświadczenie i doświadczanie: Ignacy Krasicki, Historia na dwie księgi podzielona

Fantastyka i dydaktyka: Michał Dymitr Krajewski, Wojciech Zdarzyński życie i przypadki swoje opisujący

Więcej niż powieść: Jan Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie (dwie jednostki)

Czuły podróżnik: Cyprian Godebski, Grenadier-filozof. Powieść prawdziwa wyjęta z dziennika podróży roku 1799

Okiem racjonalisty: Stanisław Kostka Potocki, Podróż do Ciemnogrodu

Literatura:

Literatura (w kolejności omawiania):

Wolter, Kandyd czyli Optymizm, tłumaczenie T. Boy-Żeleński, Warszawa 2017 (lub inne wydanie). Lektura dostępna również na stronie: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/kandyd.pdf

Krasicki I., Monachomachia czyli wojna mnichów, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, oprac. Z. Goliński, t. 1, s. 85-117. Monachomachia dostępna również na stronie: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/monachomachia.pdf oraz Krasicki I., Antymonachomachia, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, oprac. Z. Goliński, t. 1, s. 121-146. Antymonachomachia dostępna również na stronie: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/antymonachomachia.pdf

A. S. Naruszewicz, Satyry, [w:] tegoż, Poezje zebrane, wyd. B. Wolska, Warszawa 2012, s. 113-153). Lektura dostępna również na stronie: https://ibl.waw.pl/11bppoocr.pdf

F. Karpiński, Sielanki, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, wyd. T. Chachulski, Warszawa 2005, s. 33-63. Lektura dostępna również na stronie: https://ibl.waw.pl/5bppoocr.pdf

W. Bogusławski, Taczka occiarza, oprac. i wstepem opatrzyła A. Kozyra, Łódź 2020. Lektura dostępna na: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18177

F. Zabłocki,

A. Feliński, Barbara Radziwiłłówna, [w:] Polska tragedia neoklasycystyczna, wyb. i oprac. D. Ratajczakowa, Wrocław 1989, s. 187-296. Lektura dostępna na: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18177

S. Trembecki, Sofijówka, wyd. J. Snopek, Warszawa 2000. [Obowiązuje przeczytanie wstępu]

I. Krasicki, Historia na dwie księgi podzielona, oprac. J. Ziomek, Warszawa 1951 lub inne wydanie. Lektura dostępna na: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18177

M. D. Krajewski, Wojciech Zdarzyński życie i przypadki swoje opisujący, wstęp i oprac. I. Łossowska, Warszawa 1998 lub inne wydanie. Lektura dostępna na:

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krajewski-woyciech-zdarzynski-zycie-i-przypadki-swoje-opisuiacy.html

J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie, oprac. F. Rosset, D. Triaire. nowe tłumaczenie ostatniej wersji autorskiej z 1810 roku A. Wasilewska, Kraków 2015. Lektura dostępna na: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18177

C. Godebski, Grenadier-filozof: powieść prawdziwa wyjęta z dziennika podróży roku 1799, oprac., wstępem i komentarzem opatrzył Z. Kubikowski, Wrocław 1953 lub inne wydanie. Lektura dostępna na: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18177

S. K. Potocki, Podróż do Ciemnogrodu, oprac. E. Kipa, Wrocław 2003. [Obowiązuje również przeczytanie wstępu.] Lektura dostępna na: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18177

Lektura (ze wstępem) dostępna również na stronie: https://ibl.waw.pl/1bppoocr.pdf / Lektura w wersji hipertekstowej dostępna również tu: http://edycjecyfrowe.ibl.waw.pl/Sofijowka.html#l0

Opracowania do ćwiczeń (w kolejności omawiania):

R. Dąbrowski, „In vino veritas”? Czyli jak czytać „Monachomachię” i „Antymonachomachię”, „Pamiętnik Literacki”, z. 1(2020), s. 69-87. Opracowanie dostępne również na stronie: https://rcin.org.pl/Content/135858/WA248_168835_P-I-30_dabrowski-in-vino_o.pdf

B. Wolska, Wstęp, [w:] Adam Stanisław Naruszewicz, Satyry, Kraków 2002, s. 15-83. Opracowanie dostępne na: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18177

T. Kostkiewiczowa, O nową normę intymności w sielance, [w:] tejże, Model liryki sentymentalnej w twórczości Franciszka Karpińskiego, Wrocław1964, s. 56-80. Opracowanie dostępne na: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18177

T. Witczak, Paradoksy „Sarmatyzmu”, [w:] Dramaty Franciszka Zabłockiego. Interpretacje, Wrocłw 2000, s. 115-126. Opracowanie dostępne na: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18177

R. Fieguth, Patos klasycystycznie przytłumiający, „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 2, s. 5-26. Opracowanie dostępne na: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18177

Z. Przychodniak, Alojzy Feliński „Barbara Radziwiłłówna”, [w:] Dramat polski. Interpretacje, red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, Gdańsk 2001, s. 119-135. Opracowanie dostępne na: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18177

K. Leszczyńska-Skowron, Narracja w „Historii” Ignacego Krasickiego, „Colloquia Litteraria” 2009, nr 1, s. 25-64. Opracowanie dostępne na: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18177

F. Rosset, D. Triaire, Rękopis znaleziony w Saragossie, [w:] tychże, Z Warszawy do Saragossy: Jan Potocki i jego dzieło, przeł. A. Wasilewska, Warszawa 2005, s. 159-256. Opracowanie dostępne na: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18177

Bąkowska P., Apoteoza „twarzy autentycznej” – o „Grenadierze-filozofie” Cypriana Godebskiego: uwagi wstępne, „Pamiętnik Literacki”, z. 1(2020), s. 171-183. Opracowanie dostępne na: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/168841/edition/135863/bakowska-patrycja-apoteoza-twarzy-autentycznej-o-grenadierze-filozofie-cypriana-godebskiego-uwagi-wstepne?language=pl

G. Zając, „Podróż do Ciemnogrodu”: komizm a tożsamość gatunkowa powieści, [w:] O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego: studia i szkice, pod red. D. Folgi-Januszewskiej i T. Chachulskiego, Warszawa 2018, s. 161-167. Opracowanie dostępne na: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18177

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

- udział w zajęciach – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 30 godzin

- przygotowanie do kolokwium – 15 godzin

60 godz./25-30 ≈ 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)