Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia polskiej literatury dawnej (średniowiecze-renesans-barok)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-HPLD-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia polskiej literatury dawnej (średniowiecze-renesans-barok)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W08

FP1_U03

FP1_K01


Wymagania wstępne:

Od uczestników wymaga się, by przeszli pozytywnie wszelkie procedury weryfikacyjne, które prowadzą do przyjęcia na filologię polską UKSW. Konieczna jest ponadto znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym nie tylko swobodną wypowiedź ustną, lecz także rozumiejącą lekturę dzieł literackich, prac naukowych oraz komunikatywną, zgodną z wymogami stylu naukowego wypowiedź pisemną.

Pełny opis:

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z umiejętnością lektury różnego rodzaju tekstów staropolskich, oparta na świadomości potrzeby wiedzy kontekstowej, teoretycznoliterackiej oraz filologicznej.

Zasadniczą treść zajęć stanowi wspólna lektura źródeł istotnych i charakterystycznych dla poszczególnych okresów historycznoliterackich (odpowiednio: średniowiecza, renesansu, baroku) połączona z rozważaniami wspartymi na zalecanych opracowaniach teoretycznych, obejmujących różne szkoły metodologiczne, oraz z elementy wykładu.

Szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych spotkań zawarty jest w spisie lektur.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza EU_1

1. charakteryzuje poszczególne epoki

2. rozpoznaje najważniejszych autorów epok dawnych oraz

3. zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych

umiejętności EU_2

1. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów

tradycyjnych i elektronicznych

2. posiada podstawowe umiejętności w zakresie formułowania

problemów badawczych, doboru metod i narzędzi

badawczych oraz prezentowania wyników

przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami

języka polskiego

3. analizuje teksty literackie

4. wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń (przyporządkowanie stylu i epoki)

5. referuje literaturę przedmiotu,

merytorycznie argumentuje i formułuje wnioski

6. umie przygotować typowe prace pisemne w języku

polskim, z zakresu literatury dawnej, z wykorzystaniem

podstawowych ujęć teoretycznych i informacji

pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych

kompetencje EU_3

ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student który:

-bardzo dobrze charakteryzuje poszczególne epoki,

rozpoznaje najważniejszych autorów epok dawnych oraz

zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

-Potrafi bardzo dobrze wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów

tradycyjnych i elektronicznych.

Bardzo dobrze analizuje teksty literackie, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń (przyporządkowanie stylu i epoki) oraz referuje literaturę przedmiotu, merytorycznie argumentuje i formułuje wnioski.

Umie przygotować bardzo dobrą pracę pisemną z zakresu literatury dawnej.

Ma bardzo dobrą świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

Ocenę dobrą otrzymuje Student, który:

dobrze charakteryzuje poszczególne epoki,

rozpoznaje najważniejszych autorów epok dawnych oraz

zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

-Potrafi dobrze wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów

tradycyjnych i elektronicznych.

Dobrze analizuje teksty literackie, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń (przyporządkowanie stylu i epoki) oraz referuje literaturę przedmiotu, merytorycznie argumentuje i formułuje wnioski.

Umie przygotować dobrą pracę pisemną z zakresu literatury dawnej.

Ma dobrą świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

Dostateczną ocenę otrzymuje Student, który:

W stopniu dostatecznym charakteryzuje poszczególne epoki,

rozpoznaje najważniejszych autorów epok dawnych oraz

zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

-Nie potrafi biegle i trafnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i przekazywać informacji pochodzących z mediów

tradycyjnych i elektronicznych.

Na poziomie dostatecznym analizuje teksty literackie, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń (przyporządkowanie stylu i epoki) oraz referuje literaturę przedmiotu, merytorycznie argumentuje i formułuje wnioski.

Umie przygotować bardzo dobrą pracę pisemną z zakresu literatury dawnej.

Ma dostateczną świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach, a w przypadku zajęć online wypełnianie quizów do poszczególnych tematów na platformie Moodle (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze), oraz zaliczenie kolokwium semestralnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Łukasz Cybulski, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Cybulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Łukasz Cybulski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Cybulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ETCS

60 godzin - uczestnictwo w zajęciach

25 godzin - przygotowanie się do zajęć

25 godzin - przygotowanie pracy rocznej/przygotowanie się do kolokwium

4 pkt ETCS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Cybulski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Cybulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ETCS

60 godzin - uczestnictwo w zajęciach

25 godzin - przygotowanie się do zajęć

25 godzin - przygotowanie pracy rocznej/przygotowanie się do kolokwium

4 pkt ETCS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)