Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-His.Pol-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Polski
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W05

FP1_U11

FP1_K04


Skrócony opis:

Wykład prowadzony przez dwa semestry obejmuje całość dziejów Polski począwszy od jej powstania aż po czasy współczesne.

Pełny opis:

Wykłady służą wyjaśnieniu zjawisk i procesów historycznych, zachodzących w Polsce od czasów wczesnego średniowiecza do współczesności. Dotyczą najważniejszych wydarzeń politycznych,społecznych, gospodarczych, religijnych i kulturowych. Ukazują m. in. okoliczności i proces budowy państwa polskiego w okresie piastowskim, kształtowanie się społeczeństwa stanowego, wyjątkowość demokracji szlacheckiej, przyczyny i skutki zaborów, próby odbudowy państwa w dwudziestoleciu międzywojennym, zmagania Polaków w czasie II wojny światowej, rządy komunistyczne w powojennej Polsce i drogi do ich obalenia. W czasie zajęć studenci nie tylko poznają najważniejsze wydarzenia z dziejów kraju, ale i ich wpływ na obecny kształt polskiej kultury i społeczeństwa.

Literatura:

H. Samsonowicz i in., Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

zna główne fakty z historii Polski, rozumie ich uwarunkowania i wpływ historii na rozwój kultury, zwłaszcza języka i literatury polskiej; potrafi wykorzystać wiedzę z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku; jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu literackim i kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej

Punktacja ECTS

Uczestnicząc w zajęciach w semestrze letnim student ma możliwość uzyskania 2 pkt ECTS, na który składa się:

0,5 pkt 30 godzin - udział w zajęciach.

0,5 pkt. - przygotowanie do kolokwiów

1 pkt. przygotowanie do egzaminu.

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje ocenę niedostateczną, jeżeli:

- nie zna głównych faktów z historii Polski, nie rozumie jej wpływu na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej

- nie potrafi wykorzystywać wiedzy z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku

- nie ma świadomości odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy (FP1_K05).

Student uzyskuje ocenę dostateczną, jeżeli:

- zna wybrane fakty z zakresu historii Polski oraz zna jej wpływ na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej

- po części potrafi wykorzystywać wiedzy z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku

- ma niepełną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy (FP1_K05).

Student uzyskuje ocenę dobrą, jeżeli:

-zna podstawowe fakty z historii Polski, rozumie ich uwarunkowania i wpływ historii na rozwój kultury, zwłaszcza języka i literatury polskiej;

- potrafi dobrze wykorzystać wiedzę z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i język

-ma dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy (FP1_K05).

Student uzyskuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli:

- zna wszystkie główne fakty z historii Polski, rozumie ich uwarunkowania i wpływ historii na rozwój kultury, zwłaszcza języka i literatury polskiej;

- potrafi bardzo dobrze wykorzystać wiedzę z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku

- ma pogłębioną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy

Ponadto:

Na ocenę końcową z kursu, obejmującego dwa semestry składają się

1. kolokwia po poszczególnych blokach tematycznych - 40 %

2. egzamin końcowy - 60%

ad. 1. w każdy semestrze odbędą się dwa kolokwia (I+II; III, IV, V+VI; VII): zaliczenie (to znaczy zdobycie powyżej 60% punktów z każdego z nich) wszystkich kolokwiów cząstkowych jest warunkiem przystąpienia do testu końcowego. W przypadku niezaliczenia któregokolwiek z owych kolokwiów w pierwszym terminie, możliwe jest jego poprawianie na dyżurze w semestrze, w którym owo kolokwium się odbyło. Kolokwia będą obejmowały materiał przedstawiony na wykładzie i będą miały charakter testu otwartego (chronologiczne szeregowanie wydarzeń i postaci, identyfikacja postaci historycznych na podstawie ich krótkiej charakterystyki, objaśnianie pojęć, rozwiązywanie skrótów, daty najważniejszych wydarzeń, wskazywanie wydarzeń związanych z podanymi miejscami etc.). Każde kolokwium daje 10% punktów. Łącznie za kolokwia można zdobyć 40% punktów. Pytania do wszystkich kolokwiów są układane wspólnie z prowadząca jako podsumowanie każdego z wykładów, a następnie - po opracowaniu i ewentualnym uzgodnionym ze studentami uzupełnieniu przez prowadzącą, udostępniane studentom

ad.2. egzamin końcowy po drugim semestrze: mogą do niego przystąpić wyłącznie osoby, które zaliczyły wszystkie kolokwia cząstkowe. Niedopełnienie tych warunków przed egzaminem końcowym skutkuje utratą pierwszego terminu. Egzamin końcowy, podobnie jak kolokwia, będzie miał charakter testu otwartego. Aby zaliczyć egzamin trzeba zdobyć przynajmniej 50% punktów. Podstawą egzaminu są pytania ułożone wspólnie przez studentów i prowadzącą do poszczególnych kolokwiów.

Zaliczenie i ocena: po pierwszym semestrze studenci otrzymują zaliczenie. Warunkiem jego uzyskania jest zaliczenie przynajmniej jednego kolokwium, które miało w nim miejsce. Podstawą oceny końcowej wystawianej na koniec drugiego semestru będą punkty zdobyte podczas wszystkich kolokwiów cząstkowych i podczas egzaminu końcowego. Dodatkowe punkty studenci dostają za obecność na zajęciach (po 0,5 pkt. za zajęcia, łącznie 15 możliwych w całym roku). Punkty z kolokwiów będą stanowiły 40% wszystkich możliwych do zdobycia punktów, 60% stanowiły będą punkty z egzaminu końcowego.

Ocena końcowa zostanie wystawiona według następujących zasad:

powyżej 90% - 100% - 5,0;

powyżej 80% - 90% - 4,5;

powyżej 70% - 80% - 4,0;

powyżej 60% - 70% - 3,5;

50-60% - 3,0;

poniżej 50% - ndst.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)