Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-Poetyka-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W03

FP1_W10

FP1_U03

FP1_K01


Skrócony opis:

Ćwiczenia z poetyki, rozumianej jako nauka o budowie dzieła literackiego, a w szczególności o jego językowym ukształtowaniu, to studium wiedzy o podstawowych elementach struktury dzieła literackiego. Kurs na I roku rozpoczynają zagadnienia wstępne, głównym zaś przedmiotem badawczo-dydaktycznego zainteresowania są dwie podstawowe dziedziny poetyki: wersologia i stylistyka.

Pełny opis:

Ćwiczenia z poetyki zmierzają do znaczącego poszerzenia i pogłębienia posiadanej przez studenta wiedzy polonistycznej, systematycznie uzupełnianej o nowe treści kształcenia. Cele przedmiotu, teoretyczny i praktyczny, rozumiane są komplementarnie. Studenci winni zaznajomić się z podanymi lekturami teoretycznymi z poetyki dotyczącymi zagadnień przewidzianych w planie, nabywać umiejętności wyprowadzania z tekstu teoretycznego tez stawianych przez autorów, referować (w formie ustnej lub pisemnej) podejmowane przez nich problemy i rozumieć sens proponowanych rozwiązań. Praktycznym celem kształcenia jest przyswojenie przez studentów zasadniczego zrębu terminologii z zakresu poetyki, a następnie rozpoznawanie i rozumienie funkcjonalności artystycznej poszczególnych elementów dzieła literackiego, co winno prowadzić do ugruntowania i pogłębienia umiejętności analityczno-interpretacyjnego postępowania z utworami literackimi. Cele owe zmierzają do wykształcenia w zakresie kompetentnej, fachowej lektury filologicznej tekstu.

Literatura:

LITERATURA:

LEKTURY OBOWIĄZKOWE:

A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1990 lub 1997 (wybrane zagadnienia).

D. Korwin-Piotrowska, Poetyka - przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011 (rozdziały: 9 - 11 i 15 - 16).

M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 2000 (wybrane hasła).

SEMESTR ZIMOWY

Artykuły:

R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, tłum. K. Pomorska, "Pamiętnik Literacki" 1960, z. 2, s. 431-473 lub w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia w trzech tomach, oprac. H. Markiewicz, t. II, Kraków 1972 i wyd. nast. Kraków 1976, s. 22-68 lub w: tenże, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, red. M. R. Mayenowa, Warszawa 1989, t. II.

S. Sawicki, Wokół opozycji wiersz - proza, w: Metryka słowiańska, red. Z. Kopczyńska, L. Pszczołowska, Wrocław 1971, s. 263-283 lub w: tenże, Poetyka, interpretacja, sacrum, Warszawa 1981, s. 7-34 lub w: Problemy teorii literatury, S. 2, red. H. Markiewicz, Wrocław 1987, s. 172-189.

SEMESTR LETNI

M. R. Mayenowa, Pojęcie języka poetyckiego i pojęcie stylu, w: Problemy teorii literatury, S.3, red. H. Markiewicz, Wrocław 1988, s. 7-11.

S. Knisplówna, Instrumentacja głoskowa w "Pomniku" Tuwima, w: Stylistyka polska. Wybór tekstów, wybór, opracowanie i wstęp E. Midońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973, s. 141-150.

A. Okopień-Sławińska, Tekstowe wskaźniki znaczenia wyrażeń (na przykładzie poezji K. K. Baczyńskiego), w: tejże, Semantyka wypowiedzi poetyckiej (Preliminaria), Kraków 1998, s. 162-176.

A. Okopień-Sławińska, Metafora bez granic, "Teksty" 1980, nr 6, s. 3-35, lub w: Studia o metaforze, red. M. Głowiński i A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1983, t. II lub w: Problemy teorii literatury, S. 3, red. H. Markiewicz, Wrocław 1988, s. 108-129, lub w: tejże, Semantyka wypowiedzi poetyckiej (Preliminaria), Wrocław 1975, s. 116-136 lub Kraków 1998, wyd.2, s. 137-161.

D. Sayers, O pisaniu i czytaniu utworów alegorycznych, tłum. P. Graff, "Pamiętnik Literacki" 1975, z. 3, s. 195-216 lub w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów "Pamiętnika Literackiego", red. K. Bartoszyński, M. Głowiński, H. Markiewicz, Wrocław 1988, t. II, s. 313-332.

M. Podraza-Kwiatkowska, Pojęcie symbolu, w: tejże, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 1994, s. 15-45.

M. Głowiński, Kunszt wieloznaczności, "Pamiętnik Literacki" 1970, z. 3, s. 129-141 lub w: tenże, Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, dz. cyt., s. 419-433.

OPRACOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE:

SEMESTR ZIMOWY

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2000, t. II, s. 37-40.

Wersyfikacja: Sylabizm, oprac. M. Dłuska, w: Sylabizm [z serii Poetyka. Zarys encyklopedyczny], red. Z. Kopczyńska, M. R. Mayenowa, Wrocław 1956, s. 7-72.

Sylabotonizm, oprac. M. Dłuska, w: Sylabotonizm [z serii Poetyka. Zarys encyklopedyczny], red. Z. Kopczyńska, M. R. Mayenowa, Wrocław 1957, s. 7-40.

M. Dłuska, Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej, Warszawa 1978.

M. Dłuska, Odmiany i dzieje wiersza polskiego. Prace wybrane, red. S. Balbus, Kraków 2001.

Ogólna charakterystyka wiersza tonicznego, w: T. Dobrzyńska, Z. Kopczyńska, Tonizm [z serii Poetyka. Zarys encyklopedyczny], Wrocław 1979, s. 10-35.

L. Pszczołowska, Wiersz nieregularny [z serii Poetyka. Zarys encyklopedyczny], Wrocław 1987.

L. Pszczołowska, Wiersz polski. Zarys historyczny, Wrocław 1997.

SEMESTR LETNI

Stylistyka: Studia o metaforze, red. E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław 1980, t. 1.

Studia o metaforze, red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1983, t. II.

P. Ricoeur, Metafora i symbol, tłum. K. Rosner, w: tenże, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, oprac. i wstęp K. Rosner, Warszawa 1989, s. 123-155.

H.-G. Gadamer, Symbol i alegoria, w: Symbole i symbolika, red. M. Głowiński, Warszawa 1990, s. 98-107.

M. Głowiński, O stylizacji, w: Stylistyka polska. Wybór tekstów, dz. cyt., s. 249-263 lub w: tenże, Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, Kraków 2000, s. 53-72.

S. Sawicki, Z zagadnień semantyki poetyckiej Norwida, w: tenże, Poetyka, interpretacja, sacrum, Warszawa 1981, s. 59-83.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

FP1_W03 - zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu poetyki;

FP1_W10 - zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego;

FP1_U03 - potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi oraz samodzielnie przeprowadzać analizę i interpretację dzieła literackiego;

FP1_K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy poetologicznej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

OPIS ECTS - 4 punkty:

Udział w ćwiczeniach: 60 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 30 godz.

Liczba godzin łącznie: 120

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA:

Podstawę studium poetyki stanowi lektura opracowań teoretycznych i praca analityczno-interpretacyjna nad wybranymi tekstami literackimi bądź ich fragmentami, podjęta w aspekcie podejmowanych zagadnień teoretycznych.

Ponadto:

Niedostateczną ocenę uzyskuje Student, który nie opanował efektów kształcenia.

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- wie, czym jest poetyka;

- zna wybrane terminy poetologiczne;

- potrafi zreferować wybrane artykuły poetologiczne.

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- wie, czym jest poetyka;

- potrafi zdefiniować podstawowe terminy poetologiczne;

- dobrze referuje artykuły poetologiczne;

- ma świadomość swojej wiedzy i chce uczyć się przez całe życie.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- wie, czym jest poetyka;

- bardzo dobrze definiuje terminy poetologiczne;

- bardzo dobrze i ze zrozumieniem referuje literaturę przedmiotu;

- ma świadomość swojej wiedzy i chcę pogłębiać ją przez całe życie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Garlej, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Garlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Wiedza dotycząca konstrukcji dzieła literackiego na poziomie licealnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Garlej, Łukasz Kucharczyk, Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Garlej, Łukasz Kucharczyk, Magdalena Woźniewska-Działak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Wiedza dotycząca konstrukcji dzieła literackiego na poziomie licealnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Garlej, Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Garlej, Wiesława Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Wiedza dotycząca konstrukcji dzieła literackiego na poziomie licealnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.