Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja biblijna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-TradycBibl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycja biblijna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W07

FP1_U01

FP1_K01


Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

1. Zapoznanie z Biblią i podłożem jej kształtowania ze szczególnym uwzględnieniem aspektu historyczno-literackiego.

2. Zdobycie umiejętności rozpoznawania podstawowych motywów, epizodów i idei biblijnych występujących w literaturze i kulturze w odróżnieniu od pozostałych recepcji religijnych oraz umiejętność charakterystyki biblijnych gatunków literackich i ich recepcji w literaturze polskiej.

3. Nabycie umiejetności, prezentowania podstawowych zagadnień związanych z Biblią i jej obecnością w kulturze, prowadzenia dyskusji i krytycznej oceny określonych zjawisk związanych z recepcją Biblii w literaturze.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

1. Zapoznanie z Biblią i podłożem jej kształtowania ze szczególnym uwzględnieniem aspektu historyczno-literackiego.

2. Zdobycie umiejętności rozpoznawania podstawowych motywów, epizodów i idei biblijnych występujących w literaturze i kulturze w odróżnieniu od pozostałych recepcji religijnych oraz umiejętność charakterystyki biblijnych gatunków literackich i ich recepcji w literaturze polskiej.

3. Nabycie umiejetności, prezentowania podstawowych zagadnień związanych z Biblią i jej obecnością w kulturze, prowadzenia dyskusji i krytycznej oceny okreslonych zjawisk związanych z recepcją Biblii w literaturze.

Część I. Definicja i podstawowa charakterystyka Biblii jako dzieła religijno-literackiego (historia powstawania i przekazywania tekstu; kontekst historyczno-literacki; charakterystyka poszczególnych nurtów literackich w Biblii, reprezentatywnych gatunków oraz utworów; problematyka przekładów biblijnych i ich roli w recepcjach literackich; główne nurty interpretacji Biblii i ich wpływ na sposoby recepcji Biblii w kulturze).

Zajęcia przygotowują studenta do zdobycia wymaganej podstawowej wiedzy o Biblii, jej funkcjonowaniu w kulturze i tradycji literackiej oraz o sposobach jej recepcji w literaturze i kulturze.

Zajęcia pozwalają studentowi zapoznać się i przyswoić właściwą terminologię związaną z literacką naturą Biblii, przygotowują do właściwego opisywania i charakteryzowania dzieła, w tym jego miejsca w literaturze i kulturze.

Część II. Biblia w literaturze

Zajęcia mają na celu przygotowanie do krytycznej oceny związków Biblii z jej recepcjami w literaturze, do umiejętności charakteryzowania natury tych relacji, wyszukiwania informacji w tym zakresie, publicznego prezentowania wyników pracy i dyskutowania na ten temat.

Praca zespołowa studentów - prezentacje i dyskusje na wybrane tematy dotyczące nawiązań do Biblii w literaturze.

Literatura:

Literatura zasadnicza to wyznaczony tekst źródłowy oraz materiały dydaktyczne przekazywane sukcesywnie na zajęciach.

1. Tekst Biblii (dowolne wydanie i tłumaczenie na język polski wraz z księgami deuterokanonicznymi ST).

Literatura poszerzająca i pomocnicza:

2. Quesnel M., Gruson Ph., red., Mickiewicz F., red. n. pol. wyd., Biblia i jej kultura. t. 1. Stary Testament, t. 2. Jezus i Nowy Testament, tłum. J. Domańska-Gruszka, A. Loba, P. Tomczak, Ząbki 2008.

3. Kramarek G., Tradycja biblijna w literaturze polskiej, Lublin 2004 (bibliografia XX w.).

4. Starowieyski M., Tradycje biblijne, Kraków 2011.

5. Bukowski K., Biblia a literatura polska, Pallottinum: Poznań 2003.

6. Jakiel E., Mosakowski J., Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm-Pozytywizm-Młoda Polska, Gdańsk 2013.

7. Komornicka A., Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, Łódź 1994.

8. Koziara S., Przyczyna W., Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością, Tarnów 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W07; FP1_U01; FP1_K01

Opis efektów kształcenia

1) W zakresie zdobytej wiedzy student:

a) podaje podstawowe informacje na temat literackich oraz historyczno-kulturowych kontekstów powstawania i interpretacji Biblii;

b) wyjaśnia sposoby oddziaływania Biblii na język i literaturę polską;

c) rozpoznaje pochodzenie i sens podstawowych wątków i motywów biblijnych oraz odróżnia je od motywów innych tradycji kultury.

2) W zakresie nabytych umiejętności student:

a) wyszukuje, ocenia i selekcjonuje informacje dotyczące funkcjonowania Biblii w kulturze europejskiej i referuje odnośne tematy na podstawie zdobytych źródeł, prezentując wyniki poszukiwań przy pomocy prezentacji multimedialnych.

b) analizuje tekst biblijny w przekładzie polskim przy pomocy podstawowych narzędzi badawczych stosowanych w literaturoznawstwie, uwzględniając kontekst analizowanego tekstu i związki zachodzące pomiędzy biblijnymi bohaterami i tematami a ideami funkcjonującymi w kulturze.

3) W zakresie nabywania kompetencji społecznych, aktywnie uczestnicząc w zajęciach, student:

- zdobywa świadomość Biblii jako części dziedzictwa starożytnej kultury bliskowschodniej i śródziemnomorskiej

- rozumie wagę odpowiedzialności za zachowanie tego dziedzictwa

- potrafi we właściwy sposób przekazywać podstawową wiedzę związaną z Biblią i dyskutować na temat jej rangi w tradycji literatury.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu studenta obowiązuje:

1. Kolokwium z materiału introdukcyjnego oraz ze znajomości treści wyznaczonych ksiąg biblijnych

2. Przygotowanie wyznaczonego tematu i zaprezentowanie go na zajęciach w określonym terminie (tematy podawane podczas zajęć) - praca w małym zespole.

3. Aktywne uczestnictwo w zajęciach, wspólna dyskusja nad omawianymi zagadnieniami, z uwzględnieniem uprzedniego przygotowania materiałów do dyskusji.

Efekty kształcenia z obszaru wiedzy są osiągane poprzez wykład informacyjny, dyskusję, referowanie, lekturę własną, a weryfikowane są podczas kolokwium końcowego oraz prezentacji na zajęciach.

Efekty kształcenia z obszaru nabytych umiejętności osiągane są przez metodę referowania, dyskusji, lekturę własną, wyszukiwanie niezbędnych informacji, a weryfikowane są przez ocenę prezentacji wyników pracy podczas zajęć.

Efekty kształcenia z obszaru kompetencji społecznych osiągane są przez pracę zespołową z wykorzystaniem metody problemowej i giełdy pomysłów, a weryfikowane są przez ocenę wyników pracy zespołowej wyrażonej w prezentacji i animowaniu dyskusji na wyznaczony temat podczas zajęć.

Integralną częścią weryfikacji efektów kształcenia jest:

1) ocena pracy indywidualnej studenta - kolokwium weryfikuje opanowanie przez studenta materiału introdukcyjnego z zajęć oraz przyswojenie treści tekstu źródłowego wyznaczonych ksiąg i fragmentów ksiąg biblijnych.

2) ocena pracy zespołowej studenta. Student jest zobowiązany przygotować w wyznaczonym zespole i zaprezentować we wskazanym terminie na zajęciach określone wcześniej zagadnienie. Prezentacje dotyczą zapożyczeń, inspiracji, odniesień i polemik z Biblią w wybranych utworach literackich. W tym zadaniu ocenie podlega przede wszystkim zdolność rozpoznania związków literatury z Biblią oraz umiejętność analizy i oceny natury tychże związków, a także wykazanie się kreatywnością i odpowiedzialnością za pracę zespołu - weryfikowane są zarówno umiejętności, jak i kompetencje społeczne.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Muszytowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dorota Muszytowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae9233fe7a8d64928810215e52fb0aebc%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=d157086b-7016-44a1-bd98-8705463e9ae5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są zdalnie, wymagane jest aktywne uczestnictwo, w tym realizacja (zdalnie) prezentacji na wyznaczony temat w określonym terminie podczas zajęć.

Przygotowaną prezentację należy przesłać prowadzącemu zajęcia najpóźniej na tydzień przed zajęciami, na których ma być wygłoszona przez studentów.

Literatura:

Do oceny końcowej wlicza się wynik testu końcowego - przeprowadzonego zdalnie w terminie ostatnich zajęć na platformie MS Forms oraz ocena uzyskana z prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Dorota Muszytowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dorota Muszytowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3c925d8a60e248ef8a46d971529ca876%40thread.tacv2/conversations?groupId=15857d26-9082-4116-ac64-b6d96ea0ff1b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Godzinowy nakład pracy studenta 2 ECTS związany jest z obowiązkowym uczestnictwem w 30 godzinach zajęć (0,75 ECTS) oraz z dodatkowym czasem, który student powinien poświęcić na zapoznanie się z tekstem źródłowym (20 godzin - 0, 75 ECTS), na opanowanie wymaganego materiału z zajęć (5 godzin - 0,25 ECTS) oraz na pracę zespołową (5 godzin - 0, 25 ECTS), polegającą na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na wyznaczony temat i przedstawieniu wyników pracy zespołu podczas zajęć.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Dorota Muszytowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dorota Muszytowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student do zaliczenia przedmiotu zobowiązany jest do:

1. aktywnego uczestnictwa w zajęciach - 0,75 ECTS

2. przygotowania prezentacji na zaliczenie - 10 godzin - 0,25 ECTS

3. przygotowania do kolokwium końcowego (opanowanie materiału dyskutowanego na zajęciach oraz zapoznanie się z wyznaczonym zakresem tekstu źródłowego) - 30 godzin - 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)