Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka polskiego (fleksja i składnia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-2-GOJPFlek-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka polskiego (fleksja i składnia)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W12

FP1_U04

FP1_K02

Pełny opis:

Zajęcia stanowią kontynuację wykładów z gramatyki opisowej języka polskiego cz. 1 (morfologia). Ich celem jest dostarczenie słuchaczom wiedzy o budowie i funkcjonowaniu podsystemu składniowego języka.

Kurs obejmuje systematyczną prezentację opisu składniowego Zenona Klemensiewicza, składni formalnej w ujęciu Zygmunta Saloniego i Marka Świdzińskiego, a także podstawowych zagadnień z zakresu organizacji wypowiedzenia.

Wykład ma stanowić punkt wyjścia do analiz przeprowadzanych w grupach ćwiczeniowych, a także samodzielnych lektur.

Literatura:

1. R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni, Warszawa 2002.

2. Z. Klemensiewicz, Zarys składni polskiej, Warszawa 1957.

3. Z. Saloni, M. Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2007.

4. S. Szpakowicz, M. Świdziński, Zarys klasyfikacji schematów zdaniowych we współczesnej polszczyźnie pisanej, "Polonica" VII, Warszawa 1980.

5. M. Świdziński, Schematy zdaniowe, w: tenże, Własności składniowe wypowiedników polskich, Warszawa 1996.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozumie złożoność i wielofunkcyjność podsystemu składniowego języka (zna typy wypowiedzeń i główne mechanizmy ich konstruowania, a także dwa główne sposoby analizy składniowej, potrafi wymienić i scharakteryzować płaszczyzny wypowiedzenia); zna metody jego analizy.

Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu składni oraz samodzielnie przeprowadzić analizę składniową, posługując się tradycyjną metodologią składniową Zenona Klemensiewicza,jsk również kategoriami zaproponowanymi przez Zygmunta Saloniego i Marka Świdzińskiego (konotacja, akomodacja, schematy zdaniowe).

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy składniowej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

student opanował efekty uczenia w ponad 90%

Na ocenę dobrą z plusem:

student opanował efekty uczenia w ponad 80%

Na ocenę dobrą:

student opanował efekty uczenia w ponad 70%

Na ocenę dostateczną z plusem:

student opanował efekty uczenia w ponad 60%

Na ocenę dostateczną:

student opanował efekty uczenia w ponad 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kozłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Kozłowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQzMjA3MmEtYWJkMC00ODIzLWE2NGYtZTkxNmQyZTEwYTZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%229897fb7c-06fd-4697-a189-1463cf0e8e7b%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Kompetencje absolwenta szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kozłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Kozłowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aI95OTwl0bpW3hoUrv_N9nRX5EiueZKMX-CwfoRib8WA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=166d7c19-771f-4a42-8be5-1853903ae18d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Kozłowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska, Piotr Zbróg
Prowadzący grup: Anna Kozłowska, Piotr Zbróg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uzasadnienie ECTS:


udział w wykładach 30 g = 1 ECTS


samodzielna lektura i ćwiczenia 20 g = 1 ECTS


przygotowanie do egzaminu i konsultacje 20 g = 1 ECTS


suma: 70 g = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)