Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka polskiego (fleksja i składnia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-2-GOJPFlek-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka polskiego (fleksja i składnia)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W12

FP1_U04

FP1_K02

Pełny opis:

Zajęcia stanowią kontynuację wykładów z gramatyki opisowej języka polskiego cz. 1 (morfologia). Ich celem jest dostarczenie słuchaczom wiedzy o budowie i funkcjonowaniu podsystemu składniowego języka.

Kurs obejmuje systematyczną prezentację opisu składniowego Zenona Klemensiewicza, składni formalnej w ujęciu Zygmunta Saloniego i Marka Świdzińskiego, a także podstawowych zagadnień z zakresu organizacji wypowiedzenia.

Wykład ma stanowić punkt wyjścia do analiz przeprowadzanych w grupach ćwiczeniowych, a także samodzielnych lektur.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozumie złożoność i wielofunkcyjność podsystemu składniowego języka (zna typy wypowiedzeń i główne mechanizmy ich konstruowania, a także dwa główne sposoby analizy składniowej, potrafi wymienić i scharakteryzować płaszczyzny wypowiedzenia); zna metody jego analizy.

Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu składni oraz samodzielnie przeprowadzić analizę składniową, posługując się tradycyjną metodologią składniową Zenona Klemensiewicza, jak również kategoriami zaproponowanymi przez Zygmunta Saloniego i Marka Świdzińskiego (konotacja, akomodacja, schematy zdaniowe).

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy składniowej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

Student zna wszystkie typy wypowiedzeń i główne mechanizmy ich konstruowania, a także dwa główne sposoby analizy składniowej, potrafi wymienić i scharakteryzować płaszczyzny wypowiedzenia.

Student potrafi posługiwać się wszystkimi wprowadzonymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu składni oraz samodzielnie przeprowadzić zaawansowaną analizę składniową, posługując się tradycyjną metodologią składniową Zenona Klemensiewicza, jak również kategoriami zaproponowanymi przez Zygmunta Saloniego i Marka Świdzińskiego (konotacja, akomodacja, schematy zdaniowe).

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy składniowej, uzupełniania jej i konfrontowania z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Na ocenę dobrą z plusem:

Student zna najważniejsze typy wypowiedzeń i główne mechanizmy ich konstruowania, a także potrafi ogólnie scharakteryzować dwa główne sposoby analizy składniowej oraz wymienić i scharakteryzować płaszczyzny wypowiedzenia.

Student potrafi posługiwać się niemal wszystkimi wprowadzonymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu składni oraz samodzielnie przeprowadzić analizę składniową, posługując się tradycyjną metodologią składniową Zenona Klemensiewicza, jak również kategoriami zaproponowanymi przez Zygmunta Saloniego i Marka Świdzińskiego (konotacja, akomodacja, schematy zdaniowe).

Student jest gotów do uzupełniania posiadanej wiedzy składniowej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Na ocenę dobrą:

Student zna najważniejsze typy wypowiedzeń i główne mechanizmy ich konstruowania, a także potrafi ogólnie scharakteryzować dwa główne sposoby analizy składniowej oraz wymienić płaszczyzny wypowiedzenia.

Student potrafi posługiwać się najważniejszymi wprowadzonymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu składni oraz samodzielnie przeprowadzić analizę składniową, posługując się tradycyjną metodologią składniową Zenona Klemensiewicza,jsk również kategoriami zaproponowanymi przez Zygmunta Saloniego i Marka Świdzińskiego (konotacja, akomodacja, schematy zdaniowe).

Student jest gotów do uzupełniania posiadanej wiedzy składniowej i podnoszenia jej poziomu.

Na ocenę dostateczną z plusem:

Student zna główne typy wypowiedzeń, a także potrafi ogólnie scharakteryzować dwa główne sposoby analizy składniowej.

Student potrafi posługiwać się głównymi wprowadzonymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu składni oraz przeprowadzić średdnio zaawansowaną analizę składniową, posługując się tradycyjną metodologią składniową Zenona Klemensiewicza,jsk również kategoriami zaproponowanymi przez Zygmunta Saloniego i Marka Świdzińskiego (konotacja, akomodacja, schematy zdaniowe).

Student jest gotów do uzupełniania posiadanej wiedzy składniowej.

Na ocenę dostateczną:

Student zna główne typy wypowiedzeń, potrafi ogólnie scharakteryzować dwa główne sposoby analizy składniowej.

Student potrafi posługiwać się najważniejszymi wprowadzonymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu składni oraz przeprowadzić (z ewentualnymi wskazówkami) podstawową analizę składniową, posługując się tradycyjną metodologią składniową Zenona Klemensiewicza, jak również kategoriami zaproponowanymi przez Zygmunta Saloniego i Marka Świdzińskiego (konotacja, akomodacja, schematy zdaniowe).

Student jest gotów do uzupełniania posiadanej wiedzy składniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kozłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Kozłowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aI95OTwl0bpW3hoUrv_N9nRX5EiueZKMX-CwfoRib8WA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=166d7c19-771f-4a42-8be5-1853903ae18d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Kozłowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska, Piotr Zbróg
Prowadzący grup: Anna Kozłowska, Piotr Zbróg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uzasadnienie ECTS:


udział w wykładach 30 g = 1 ECTS


samodzielna lektura i ćwiczenia 20 g = 1 ECTS


przygotowanie do egzaminu i konsultacje 20 g = 1 ECTS


suma: 70 g = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kozłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uzasadnienie ECTS:


udział w wykładach 30 g = 1 ECTS


samodzielna lektura i ćwiczenia 20 g = 1 ECTS


przygotowanie do egzaminu i konsultacje 20 g = 1 ECTS


suma: 70 g = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)