Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej - Literatura współczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-2-HLPLitWs-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej - Literatura współczesna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W14

FP1_U01

FP1 UO2

FP1 UO4

FP1 UO7

FP1 UO8

FP1_K06Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy o literaturze polskiej w latach 1945 - 1989 oraz kształcenie sprawności analizowania , interpretowania, syntetyzowania różnorodnych zjawisk literatury współczesnej.

Pełny opis:

Na podstawie zdobytej wcześniej wiedzy szkolnej i na pierwszym roku studiów doskonalimy sprawności analityczno-interpretacyjne studentów dotyczące różnorodnych zjawisk współczesnej literatury oraz zwiększamy wiedzę o okresie 1945 - 1989. Na zajęciach omawiamy wybitne utwory, twórczość czołowych pisarzy, funkcjonowanie instytucji literackich, a także strukturę i mechanizmy komunikacji literackiej w kraju i na emigracji.

Studenci powinni orientować się w przemianach procesu historycznoliterackiego, poznać najważniejsze grupy i nurty powojennej literatury. Szczególna uwagę studentów trzeba skupić na czołowych (względnie nowych) gatunkach literackich.

Literatura:

Literatura podmiotowa:

Czesław Miłosz, „Świat (Poema naiwne)”; Tadeusz Różewicz, wybrane wiersze z tomu „Niepokój”: „Lament”, „Maska”, „Róża”); Aleksander Wat: wiersz xxx „W czterech ścianach mego bólu…” i fragment „Dziennika bez samogłosek”; Zbigniew Herbert, „Kamień z katedry” (ze zbioru esejów „Barbarzyńca w ogrodzie”) oraz wiersze: „Studium przedmiotu” i „Kamyk”; Andrzej Bobkowski, „Szkice piórkiem” (fragmenty); Witold Gombrowicz, „Dziennik” (fragmenty); Stanisław Grochowiak, „Modlitwa”; Józef Mackiewicz, „Droga donikąd”; Ryszard Kapuściński, „Cesarz”; Teodor Parnicki, „Tylko Beatrycze”; Wisława Szymborska, „Rozmowa z kamieniem”; Jerzy Stempowski, „Esej dla pięknej Heleny”; Stanisław Barańczak, „Określona epoka” i „Garden party”; Julian Stryjkowski, „Austeria”.

Literatura przedmiotowa (opracowania):

K. Stala, „Święte słowo jest. Miłoszowskie paradoksy bycia”, „Znak” 1993, nr 2 [www.milosz.pl]; T. Drewnowski, „Walka o oddech. Bio-poetyka. O pisarstwie Tadeusza Różewicza”, Warszawa 2002 [rozdz. „Po katastrofie”]; W. Ligęza, „Homo patiens Aleksandra Wata”, „Znak” 1991, nr 2; J. Łukasiewicz, „Studium przedmiotu”, w: „Szmaciarze i bohaterowie”, Kraków 1963; J. Zieliński, „Wielki Spokój”, „Teksty Drugie” 1991, nr 1-2; A. Kijowski, „Strategia Gombrowicza”, w: „Gombrowicz i krytycy”, red. Z. Łapiński, Kraków 1984; A. Boharewicz-Richter, „Panicznie bał się cmentarzy” [O Stanisławie Grochowiaku], „Fraza” 1999, nr 4; K. Orłoś, „Niezwykły pisarz”, w: „Nad twórczością Józefa Mackiewicza”, red. M. Zybura, Warszawa 1990; J. Sikora, „Subiektywizacja świata przedstawionego w reportażu Ryszarda Kapuścińskiego”, w: „Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej”, red. T. Chachulski, D. Kielak i M. Ślusarska, Warszawa 2007; A. Juszczyk, „Tam, gdzie historyk nie może… Literatura jako metoda badań historycznych na przykładzie powieści Tylko Beatrycze Teodora Parnickiego”, w: „Ostrożnie z literaturą!”, red. S. Balbus i W. Bolecki, Warszawa 2000; S. Balbus, „Wisława Szymborska – szkic do portretu i jedno zbliżenie”, w” „Lektury polonistyczne – literatura współczesna”, t. 1, red. R. Nycz i J. Jarzębski, Kraków 1997; A.S. Kowalczyk, „W kręgu poetyki eseju, w: tenże, „Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977 (Vincenz – Stempowski – Miłosz)”, Warszawa 1990; „Określona epoka. Nowa Fala 1968-1993. Wiersze i komentarze”, wybrał, ułożył i skomentował T. Nyczek, Kraków 1994; Z. Bieńkowski, „Ostatni dzień świata. Metafizyka czasu teraźniejszego” [o „Austerii” Stryjkowskiego], w: „Modelunki”, Warszawa 1966.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

FP1_W14

Student ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o dziełach literackich kanonicznych dla lat 1945-1989 oraz zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

FP1_U01, FP1_UO2, FP1_UO4, FP1_UO7, FP1_UO8

Student posiada podstawowe umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami języka polskiego. Potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Student posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków. Umie przygotować typowe prace pisemne w języku polskim, z zakresu filologii polskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych.

FP1_K06

Student ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

OPIS ECTS - 3 punkty

30 godzin - udział w zajęciach;

60 godzin - przygotowywanie się do zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENIANIA:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywnego udziału w zajęciach albo zaliczeniowej rozmowy.

KRYTERIA OCENIANIA

Bardzo dobrą ocenę (5) uzyskuje Student, który:

- ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej. Ma bardzo dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o dziełach literackich kanonicznych dla lat 1945-1989 oraz zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

- posiada bardzo dobre umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami języka polskiego. Bardzo dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada bardzo dobrą umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków. W stopniu bardzo dobrym umie przygotować typowe prace pisemne w języku polskim, z zakresu filologii polskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych.

- student ma bardzo dobrą świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

Dobrą ocenę (4) uzyskuje Student, który:

- ma dobrze uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej. Ma dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o dziełach literackich kanonicznych dla lat 1945-1989 oraz zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

- posiada dobre umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami języka polskiego. Dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada dobrą umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków. W stopniu dobrym umie przygotować typowe prace pisemne w języku polskim, z zakresu filologii polskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych.

- student ma dobrą świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Dostateczną ocenę (3) uzyskuje Student, który:

- ma dostatecznie uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej. Ma dostatecznie uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o dziełach literackich kanonicznych dla lat 1945-1989 oraz zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

- posiada dostateczne umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami języka polskiego. Dostatecznie potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada dostateczną umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków. W stopniu dostatecznym umie przygotować typowe prace pisemne w języku polskim, z zakresu filologii polskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych.

- student ma dostateczną świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Niedostateczną ocenę (2) uzyskuje Student, który

- nie spełnia kryteriów ujętych w efektach kształcenia.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)