Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej - Literatura współczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-2-HLPLitWs-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej - Literatura współczesna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7169c1a7025c4c258eef67561b452677%40thread.tacv2/conversations?groupId=d860ccf9-80dc-4b34-867b-c274d76f0dca&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

FP1_W14


UMIEJĘTNOŚCI

FP1_U02

FP1_U04

FP1_U07


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FP1_K06


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z polską literaturą współczesną: od 1945 do 1989 roku.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z polską literaturą współczesną: od 1945 do 1989 roku - z najważniejszymi zjawiskami i dziełami w literaturze polskiej wspomnianego okresu, bez wyraźnego wyodrębniania literatury krajowej i emigracyjnej. Pojawiają się nurty tematyczne i cechy konstytuujące literaturę 1945 - 1989 na przykładzie reprezentatywnych pisarzy (różnych pokoleń) i ich utworów. Umiejscowienie konkretnej twórczości literackiej w szerszym kontekście historii literatury i historii idei.

Literatura:

Literatura podmiotowa:

Stanisław Barańczak, "Jednym tchem" lub "Sztuczne oddychanie" (tomy wierszy).

Miron Białoszewski, "Pamiętnik z powstania warszawskiego".

Andrzej Bobkowski, "Szkice piórkiem" (fragmenty).

Witold Gombrowicz, "Dziennik" (fragmenty).

Witold Gombrowicz, "Ślub" lub "Iwona, księżniczka Burgunda".

Stanisław Grochowiak, "Ballada rycerska" lub "Menuet z pogrzebaczem" (tomy wierszy).

Gustaw Herling-Grudziński, "Dziennik pisany nocą" (fragmenty).

Zbigniew Herbert, "Studium przedmiotu" lub "Pan Cogito" (tomy wierszy).

Zbigniew Herbert, "Barbarzyńca w ogrodzie" (zbiór esejów).

Anna Kamieńska, "Dwie ciemności" lub "Drugie szczęście Hioba" (tomy wierszy).

Ryszard Kapuściński, "Cesarz" lub "Jeszcze jeden dzień życia".

Stanisław Lem, "Dzienniki gwiazdowe".

Leo Lipski, "Piotruś" (opowiadanie).

Józef Mackiewicz, "Droga donikąd".

Hanna Malewska, "Kamienie wołać będą" lub "Przemija postać tego świata".

Czesław Miłosz, "Dolina Issy".

Czesław Miłosz, "Ocalenie" lub "Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada" (tomy wierszy).

Sławomir Mrożek, "Tango" lub "Emigranci".

Włodzimierz Odojewski, "Zasypie wszystko, zawieje...".

Teodor Parnicki, "Tylko Beatrycze" lub "Koniec Zgody Narodów".

Halina Poświatowska, "Hymn bałwochwalczy" lub "Oda do rąk" (tomy wierszy).

Tadeusz Różewicz, "Kartoteka" lub "Białe małżeństwo".

Tadeusz Różewicz, "Niepokój" lub "Nic w płaszczu Prospera" (tomy wierszy).

Jarosław Marek Rymkiewicz, "Animula" lub "Ulica Mandelsztama" (tomy wierszy).

Edward Stachura, "Wszystko jest poezja" lub "Pogodzić się ze światem".

Jerzy Stempowski, "Eseje dla Kassandry".

Julian Stryjkowski, "Austeria".

Jan Józef Szczepański, "Przed nieznanym trybunałem" (zbiór esejów).

Wisława Szymborska, "Wielka liczba" lub "Ludzie na moście" (tomy wierszy).

Jan Twardowski, "Znaki ufności" lub "Niebieskie okulary" (tomy wierszy).

Stanisław Vincenz, "Na wysokiej połoninie" (fragmenty).

Aleksander Wat, "Wiersze somatyczne" (cykl wierszy).

Rafał Wojaczek, "Sezon" lub "Inna bajka" (tomy wierszy").

Karol Wojtyła, "Pieśń o Bogu ukrytym".

Adam Zagajewski, "Komunikat" lub "Sklepy mięsne" (tomy wierszy).

Literatura przedmiotu (opracowania):

Opracowania ogólne:

J. Błoński, "Bezładne rozważania starego krytyka, który zastanawia sie, jak napisałby historię prozy polskiej w latach istnienia Polski Ludowej", "Teksty Drugie" 1990, nr 1.

M. Danilewicz-Zielińska, "Szkice o literaturze emigracyjnej", Wrocław 1992.

K. Dybciak, "Panorama literatury na obczyźnie", Kraków 1990.

K. Dybciak, "Trudne spotkanie. Literatura polska XX wieku wobec religii", Kraków 2005.

B. Hadaczek, "Kresy w literaturze polskiej XX wieku", Szczecin 1993.

J. Kelera, "Panorama dramatu. Studia i szkice", Warszawa 1989.

J. Kwiatkowski, "Magia poezji. O poetach polskich XX wieku", Kraków 1997.

"Określona epoka. Nowa Fala 1968-1993. Wiersze i komentarze", wybrał, ułożył i skomentował T. Nyczek, Kraków 1994.

J. Trznadel, "Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami" (dowolne wydanie).

K. Wyka, "Pogranicze powieści", Warszawa 1989.

A. Zawada, "Literackie półwiecze 1939-1989", Wrocław 2001.

Prace o poszczególnych autorach:

S. Barańczak, "Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta", Wrocław 1994.

Z. Bieńkowski, "Ostatni dzień świata. Metafizyka czasu teraźniejszego" (o "Austerii" Stryjkowskiego), w: "Modelunki", Warszawa 1966.

J. Błoński, "Inne lęki, inne bajki" (o Rafale Wojaczku), w: "Odmarsz", Kraków 1978.

J. Błoński, "Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka", Kraków 1995.

W. Bolecki (ps. Jan Malewski), "Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu", Kraków 1991.

G. Borkowska, "Nierozważna i nieromantyczna. O Halinie Poświatowskiej", Kraków 2001.

M. Czermińska, "Teodor Parnicki", Warszawa 1974.

S. Dłuski, "Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej", Rzeszów 2002.

"Etos i artyzm. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim", red. S. Wysłouch i R.K. Przybylski, Poznań 1991.

K. Dybciak, "Karol Wojtyła a literatura", Tarnów 1991.

S. Gębala, "Teatr Różewicza", Wrocław 1978.

"Gombrowicz i krytycy", wybór i oprac. Z. Łapiński, Kraków 1984.

B. Gontarz, "Pisarz i historia. O twórczości Jana Józefa Szczepańskiego", Katowice 2001.

A.S. Kowalczyk, Nieśpieszny przechodzień. Rzecz o Jerzym Stępowskim", Wrocław 1997.

W. Ligęza, "Homo patiens Aleksandra Wata", "Znak" 1991, nr 2.

J. Łukasiewicz, Wstęp do: S. Grochowiak, "Wybór poezji", Wrocław 2000.

Z. Majchrowski, "Poezja jak otwarta rana. (Czytając Różewicza)", Warszawa 1993.

"Pisanie Białoszewskiego. Szkice", red. M. Głowiński i Z. Łapiński, Warszawa 1993.

"Poznawanie Herberta", red. A. Franaszek, Kraków 1998.

"Poznawanie Miłosza", red. J. Kwiatkowski, Kraków 1985.

"Radość czytania Szymborskiej", oprac. S. Balbus i D. Wojda, Kraków 1996.

J. Sikora, "Czy Edward Stachura był rzeczywiście św. Franciszkiem w dżinsach?", w; "Dzieło świętego Franciszka z Asyżu. Projekcja w kulturze i duchowości polskiej XIX i XX wieku", red. D. Kielak, J. Odziemkowski i J. Zbudniewek, Warszawa 2004.

J. Sikora, "Testowanie możliwości literatury jako artystycznej kreacji cierpienia na przykładzie utworu Piotruś Leo Lipskiego", w: "Hiob biblijny. Hiob obecny w kulturze", red. P. Mitzner i A.M. Szczepan-Wojnarska, Warszawa 2010.

R. Przybylski, "To jest klasycyzm", Warszawa 1978.

"Studia o Stanisławie Vincenzie", red. P. Nowaczyński, Lublin 1994.

A. Sulikowski, "Pozwolić mówić prawdzie. O twórczości Hanny Malewskiej", Lublin 1993.

A. Sulikowski, "Serce czyste. Świat poetycki ks. Jana Twardowskiego", Lublin 2001.

W. Tomasik, "Odojewski: literatura bliska wyczerpania", "Teksty Drugie" 1991, nr 1-2.

J. Zieliński, "Wielki Spokój", "Teksty Drugie" 1991, nr 1-2.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

FP1_W14

Student ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej, kanonicznych dziełach literackich z lat 1945-1989 oraz zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych

FP1_U02, FP1_U04, FP1_U07

Student posiada podstawowe umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami języka polskiego. Potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków.

FP1_K06

Student ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

OPIS ECTS:

Udział w zajęciach - 30 godzin

Przygotowanie do zajęć - 70 godzin

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENIANIA

Egzamin ustny na ocenę. Losowanie zestawów egzaminacyjnych składających się z trzech pytań. Pełna odpowiedź na wszystkie daje ocenę bardzo dobrą.

KRYTERIA OCENIANIA

Bardzo dobrą ocenę (5) uzyskuje Student, który:

- ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej. Ma bardzo dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o dziełach literackich kanonicznych dla lat 1945-1989 oraz zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

- posiada bardzo dobre umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami języka polskiego. Bardzo dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, bardzo dobrze potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada bardzo dobrą umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków.

- student ma bardzo dobrą świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

Dobrą ocenę (4) uzyskuje Student, który:

- ma dobrze uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej. Ma dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o dziełach literackich kanonicznych dla lat 1945-1989 oraz zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

- posiada dobre umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami języka polskiego. Dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, dobrze potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada dobrą umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków.

- ma dobrą świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

Dostateczną ocenę (3) uzyskuje Student, który:

- ma dostatecznie uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej. Ma dostatecznie uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o dziełach literackich kanonicznych dla lat 1945-1989 oraz zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

- posiada dostateczne umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami języka polskiego. Dostatecznie potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, dostatecznie potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada dostateczną umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków.

- ma dostateczną świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

Niedostateczną ocenę (2) uzyskuje Student, który

- nie spełnia kryteriów ujętych w efektach kształcenia.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)