Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej - Romantyzm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-2-HLPRom-C-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej - Romantyzm
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W08

FP1_U03

FP1_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość literatury romantycznej na poziomie szkoły średniej.


Znajomość elementów tradycji literackiej (antycznej i biblijnej) oraz literatury staropolskiej i oświecenia. Ogólna orientacja w najważniejszych wydarzeniach historycznych końca wieku XVIII i wieku XIX.

Skrócony opis:

Ćwiczenia HLP Romantyzm służą poznaniu jednego z najważniejszych okresów w historii literatury, sztuki i życia umysłowego, który przypada na lata 1822-1864. Na powstanie i rozwój prądu romantycznego decydujący wpływ miały wydarzenia historyczne. Specyfika prądu jakim jest polski romantyzm (w tym dominująca problematyka utworów) wiąże się z faktem utraconej pod koniec wieku XVIII niepodległości. Zajęcia służą zapoznaniu się przede wszystkim z tą częścią literacką dziedzictwa epoki romantycznej, która najlepiej oddaje charakter i ducha epoki, zarówno jej fazy przedpowstaniowej (1822-1830), jak i popowstaniowej.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy, polegają na lekturze dzieła literackiego i pracy z tekstem. Służą pogłębieniu wiedzy z zakresu historii literatury polskiego romantyzmu. Koncentrują się na omówieniu problematyki najważniejszych dzieł literackich tego okresu, tj. "Ballady i romanse", "Sonety krymskie", "Maria", "Przedświt", "Irydion" i in. W oparciu o wybrane utwory Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida, Aleksandra Fredry prezentowana jest specyfika (rozmaitość dominant estetycznych) i złożoność prądu romantycznego (bajronizm, orientalizm, sarmatyzm, profetyzm etc.).

Literatura:

W. Borowy, O poezji Mickiewicza. Lublin 1999.

J. Kleiner, Mickiewicz, t. 1-2, Lublin 1995-1998.

S. Pigoń, Zawsze o Nim. Kraków 1960.

Cz. Zgorzelski, Liryka w pełni romantyczna, Warszawa 1981.

M. Janion, Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość, Warszawa 1962.

W. Borowy, O Norwidzie. Rozprawy i notatki, Warszawa 1960.

Z. Stefanowska, Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993.

Cz. Zgorzelski, Romantyzm w Polsce, Lublin 1957.

Cz. Zgorzelski, Zarysy i szkice literackie, Warszawa 1988.

A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, [dowolne wydanie].

Romantyzm. Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, tom V, cz. I-II, Bochnia-Kraków-Warszawa, [bdw].

Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1991 i nast. wydania.

B. Dopart, Poemat profetyczny. O „Dziadach” drezdeńskich Adama Mickiewicza, Kraków 2002.

B. Dopart, Polski romantyzm i wiek XIX. Zarysy, rekonesanse, Kraków 2013.

B. Dopart, Kultura polska lat 1796-1918, w: Historie Polski w XIX wieku. Kominy, ludzie i obłoki: modernizacja i kultura, tom 1, pod red. A. Nowaka, Warszawa 2013.

B. Dopart, Mickiewicz. Poeta alternatyw, Kraków 2021.

B. Dopart, "Maria" Antoniego Malczewskiego - synkretyzm dzieła i przełom literacki, w: tegoż, Romantyzm polski: pluralizm prądów i synkretyzm dzieła, Kraków 1999.

A. Ziołowicz, Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria), Kraków 2011.

M. Stanisz, Wczesnoromantyczne spory o poezję, Kraków 1998.

M. Woźniewska-Działak, Poematy narracyjne Cypriana Norwida. Konteksty literacko-kulturalne, estetyka, myśl, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.

Literatura pomocnicza:

M. Straszewska, Romantyzm, Warszawa 1977.

M. Tatara, Romantyzm, w: Historia literatury polskiej w zarysie, pod red. M.

Stępnia i A. Wilkonia, Warszawa 1980.

Lektury polonistyczne. Oświecenie, Romantyzm, pod. A. Borowskiego i J.S. Gruchały, t. 1, Kraków 1996.

Obraz literatury Polskiej XIX i XX wieku, seria 3, Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863, Kraków 1975-Warszawa 1992 (3 tomy).

Polska krytyka literacka 1800-1918, t. 1-2, Warszawa 1959.

Z dziejów polskiej krytyki i teorii sztuki, t. 1-2, Warszawa 1961.

700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, oprac. W. Walicki i in.,Warszawa 1977

Witkowska, wielcy romantycy polscy. Sylwetki, Warszawa 1980.

Przydatne monografie:

M. Dernałowicz, Adam Mickiewicz, Warszawa 1985.

J. Kleiner, Zygmunt Krasiński. Studia, Warszawa 1998.

A. Kowalczykowa, Słowacki, Warszawa 1994.

J. Maciejewski, Cyprian Norwid, Warszawa 1992.

K. Poklewska, Aleksander Fredro, Warszawa 1977.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W08

zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie epoki romantyzmu polskiego; zna główne kierunki ich analizy i interpretacji, rozumie ich konteksty kulturowe, zna dorobek krytyczny im poświęcony.

FP1_U03

Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację romantycznego dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

FP1_K01

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

- student zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok, główne kierunki ich analizy i interpretacji. Zna ramy czasowe epoki romantyzmu, potrafi wskazać i omówić najwybitniejsze dzieła literatury romantycznej.

-potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego.

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami.

Na ocenę dobrą student:

-zna kryteria periodyzacji literatury polskiej,zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok.

- potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa.

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej.

Na ocenę dostateczną student:

- ma podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji literatury polskiej, potrafi wymienić kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok.

- potrafi podjąć próbę opisu dzieła literackiego z wykorzystaniem podstawowych terminów i narzędzi badawczych.

- potrafi podjąć próbę krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Burta, Evangelina Skalińska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta, Evangelina Skalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone zostaną literaturze okresu romantyzmu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Evangelina Skalińska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Evangelina Skalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone zostaną literaturze okresu romantyzmu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Woźniewska-Działak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS 4pkt = 120h (Dwa semestry).

1,5 pkt ECTS - lektura i przygotowanie do zajęć w trybie ciągłym.

1pkt ECTS - przygotowanie do kolokwium semestralnego

1,5 pkt ECTS - wybór tematu i przygotowanie pisemnej pracy rocznej.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia HLP Romantyzm służą poznaniu jednego z najważniejszych okresów w historii literatury, sztuki i życia umysłowego, który przypada na lata 1822-1864. Na powstanie i rozwój prądu romantycznego decydujący wpływ miały wydarzenia historyczne. Specyfika prądu jakim jest polski romantyzm (w tym dominująca problematyka utworów) wiąże się z faktem utraconej pod koniec wieku XVIII niepodległości. Zajęcia służą zapoznaniu się przede wszystkim z tą częścią literacką dziedzictwa epoki romantycznej, która najlepiej oddaje charakter i ducha epoki, zarówno jej fazy przedpowstaniowej (1822-1830), jak i popowstaniowej.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy, polegają na lekturze dzieła literackiego i pracy z tekstem. Służą pogłębieniu wiedzy z zakresu historii literatury polskiego romantyzmu. Koncentrują się na omówieniu problematyki najważniejszych dzieł literackich tego okresu, tj. "Ballady i romanse", "Sonety krymskie", "Maria", "Przedświt", "Irydion" i in. W oparciu o wybrane utwory Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida, Aleksandra Fredry prezentowana jest specyfika (rozmaitość dominant estetycznych) i złożoność prądu romantycznego (bajronizm, orientalizm, sarmatyzm, profetyzm etc.).

Literatura:

W. Borowy, O poezji Mickiewicza. Lublin 1999.

J. Kleiner, Mickiewicz, t. 1-2, Lublin 1995-1998.

S. Pigoń, Zawsze o Nim. Kraków 1960.

Cz. Zgorzelski, Liryka w pełni romantyczna, Warszawa 1981.

M. Janion, Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość, Warszawa 1962.

W. Borowy, O Norwidzie. Rozprawy i notatki, Warszawa 1960.

Z. Stefanowska, Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993.

Cz. Zgorzelski, Romantyzm w Polsce, Lublin 1957.

Cz. Zgorzelski, Zarysy i szkice literackie, Warszawa 1988.

A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, [dowolne wydanie].

Romantyzm. Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, tom V, cz. I-II, Bochnia-Kraków-Warszawa, [bdw].

B. Dopart, Poemat profetyczny. O „Dziadach” drezdeńskich Adama Mickiewicza, Kraków 2002.

B. Dopart, Polski romantyzm i wiek XIX. Zarysy, rekonesanse, Kraków 2013.

B. Dopart, Kultura polska lat 1796-1918, w: Historie Polski w XIX wieku. Kominy, ludzie i obłoki: modernizacja i kultura, tom 1, pod red. A. Nowaka, Warszawa 2013.

B. Dopart, Mickiewicz. Poeta alternatyw, Kraków 2021.

B. Dopart, "Maria" Antoniego Malczewskiego - synkretyzm dzieła i przełom literacki, w: tegoż, Romantyzm polski: pluralizm prądów i synkretyzm dzieła, Kraków 1999.

A. Ziołowicz, Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria), Kraków 2011.

M. Stanisz, Wczesnoromantyczne spory o poezję, Kraków 1998.

M. Woźniewska-Działak, Poematy narracyjne Cypriana Norwida. Konteksty literacko-kulturalne, estetyka, myśl, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)