Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-3-TeorLit-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria literatury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W03; FP1_U03; FP1_K01.

Wymagania wstępne:

Kurs poetyki na I i II roku studiów filologii polskiej.

Pełny opis:

Podstawowe kręgi tematyczne:

1. Teoria literatury jako dyscyplina naukowa, dyscyplina literaturoznawcza.

2. Wokół (wieloaspektowych) teorii dzieła literackiego.

3. Teorie interpretacji. Modele interpretacji.

4. Ku nowej humanistyce

5. Genologie. Genologia multimedialna (przybliżenia).

6. Kategorie tekstowe/ estetyczne w dziele literackim.

Zadaniem przedmiotu jest:

(1.) poszerzenie i pogłębienie problematyki zagadnień wiążących się z przedmiotem ‘teoria literatury’, mieszczących się w kręgu podanych wyżej zagadnień:

(2.) synteza wiedzy teoretycznoliterackiej podawanej podczas ćwiczeń, a przede wszystkim zarysowanie szerszego tła prowadzonych we współczesnym literaturoznawstwie badań teoretycznoliterackich;

(3.) poszerzenie pola badawczego w praktyce interpretacyjnej;

(4.) przygotowanie do egzaminu z przedmiotu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W03; FP1_U03; FP1_K01.

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane metodami:

prezentacje multimedialne z elementami wykładu dot. problemów teorii literatury, ew. dyskusja z tezami autorów; w ciągu semestru studenci zapoznają się z artykułami podanymi jako lektura obowiązkowa, przyswajają sobie wiedzę podaną podczas wykładu.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane metodami:

indywidualna i wspólna (podczas ćwiczeń) lektura tekstów teoretycznych; przy pomocy testów sprawdzających i zadań pisemnych, odwołujących się do literatury teoretycznej i tekstów kultury.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane metodami: sprawdzanie frekwencji na wykładzie, konsultacje (umiejętność dialogu, przekonywania do swojego punktu widzenia przy pomocy argumentów).

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

 Na ocenę 5 (bardzo dobry): biegła i pogłębiona znajomość treści lektur obowiązkowych i treści podawanych podczas wykładu i ćwiczeń; umiejętność porównania teoretycznych stanowisk badaczy; samodzielna (krytyczna) interpretacja tez teoretycznych.

 Na ocenę 4,5/ 4 (dobry plus/ dobry): dobra znajomość lektury obowiązkowej wraz z poprawnością rozumienia głównych pojęć teoretycznych i tez przy ew. próbach dyskusji; dobra znajomość nazwisk badaczy, historyków i teoretyków literatury, a także ich szczególnych osiągnięć; poprawne zrozumienie treści przekazanych podczas ćwiczeń, sprawne posługiwanie się językiem polskim;

 Na ocenę 3,5/ 3 (dostateczny plus/ dostateczny): hasłowa znajomość wykładanych treści; ogólnikowa znajomość tekstów podanych jako lektura obowiązkowa, bez umiejętności poprawnego merytorycznie ich zreferowania; nieznajomość nazwisk badaczy-literaturoznawców ani tytułów ich prac. Błędy ortograficzne, stylistyczne i interpunkcyjne.

Umiejętności:

 Na ocenę 5 (bardzo dobry): umiejętność uargumentowania własnego stanowiska; samodzielność (oryginalność) w ujęciu tematów prac zaliczeniowych; dyskusja (czy polemika) z problemami; umiejętność formowania w pełni poprawnej wypowiedzi pisemnej i ustnej.

 Na ocenę 4,5/ 4 (dobry plus/ dobry): umiejętność poprawnego omówienia lektur obowiązkowych i interpretacji utworów literackich; nieliczne uchybienia językowe.

 Na ocenę 3,5/ 3 (dostateczny plus/ dostateczny): słabsza niż dobra, słaba znajomość literatury obowiązkowej; referowanie tekstów i interpretacje w miarę poprawne, ale bez zrozumienia sensu stawianych tez i ich rozwiązań; względna poprawność w redagowaniu pisemnych prac zaliczeniowych; ograniczona znajomość języka polskiego: błędy w pisowni i wymowie nazwisk polskich i obcych, liczne błędy ortograficzne, stylistyczne i interpunkcyjne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wiesława Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wiesława Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS [3 pkt.]:

- udział w wykładzie - 30 godzin,

- aktywność na platformach edukacyjnych i w bibliotekach - 20 godzin,

- przygotowanie do zajęć i sprawdzianów - 20 godzin,

- przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wiesława Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS [3 pkt.]:


- udział w wykładzie - 30 godzin,


- aktywność na platformach edukacyjnych i w bibliotekach - 20 godzin,


- przygotowanie do zajęć i sprawdzianów - 20 godzin,


- przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Frekwencję PT. Studenci zaznaczają samodzielnie na platformie Moodle w dniu zajęć w godz. 9.45-18.00.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)