Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki studenckie - moduł edytorski (filologia polska, studia I stopnia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-M-EDYT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki studenckie - moduł edytorski (filologia polska, studia I stopnia)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W13

FP1_U08

FP1_K05


Wymagania wstępne:

Realizowanie przez studentów modułu edytorskiego.

Skrócony opis:

Studenci studiów I stopnia w ramach modułu edytorskiego muszą zrealizować 120 godzin praktyk.

Praktyki weryfikują umiejętność wykorzystania w środowisku pracy wiedzy zdobytej w trakcie studiów.

Pełny opis:

1. Zapoznanie się z zasadami i specyfiką funkcjonowania instytucji, w której Student podejmuje praktyki (np. wydawnictwo, redakcja).

2. Zapoznanie się z podstawowymi problemami pracy w wydawnictwach książkowych, prasowych, internetowych, itp.

3. Zapoznanie się z kolejnymi etapami pracy nad tekstem: od pierwszej redakcji, poprzez skład/łamanie i korektę, po wydruk finalny.

4. Weryfikacja w praktyce wiedzy oraz umiejętności z zakresu poprawności językowej.

5. Weryfikacja w praktyce wiedzy oraz umiejętności z zakresu redagowania tekstu.

6. Weryfikacja w praktyce wiedzy oraz umiejętności z zakresu korekty tekstu.

4. Weryfikacja w praktyce wiedzy oraz umiejętności z zakresu składu i łamania.

5. Praca na rzecz pracodawcy w ramach działań i projektów wchodzących tematycznie w obszar praktyk.

6. Branie udziału (jeśli to możliwe) w rozmowach, negocjacjach, spotkaniach z autorami tekstów, kontrahentami lub klientami instytucji.

7. Wykorzystanie wiedzy literaturoznawczej i językoznawczej w pracy redakcyjnej.

Literatura:

NIe dotyczy.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ME _U01 – Praktykant potrafi inicjować, planować i organizować proces wydawniczy. obcego na różnych poziomach biegłości językowej (zgodnie z ESOKJ);

ME _U02 – Praktykant potrafi współpracować z innymi w ramach prac zespołowych;

ME _K01 – Praktykant jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie odpowiednio wypełnionej dokumentacji praktyk, którą stanowią: karta praktykanta zawierająca opisową ocenę pracy praktykanta sporządzoną przez szkolnego opiekuna praktykanta oraz sprawozdanie z przebiegu praktyk opracowane przez praktykanta.

Weryfikacji i zaliczenia praktyk dokonuje Pełnomocnik na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz rozmowy ze Studentem.

Praktyki zawodowe:

Studenci specjalizacji edytorskiej odbywają praktyki zawodowe po II roku studiów w wydawnictwach lub redakcjach pod kierunkiem redaktora naczelnego lub redaktorów wydań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Partyka
Prowadzący grup: Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

4 pkt = 120 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci studiów I stopnia w ramach modułu edytorskiego muszą zrealizować 120 godzin praktyk.

Praktyki weryfikują umiejętność wykorzystania w środowisku pracy wiedzy zdobytej w trakcie studiów.

Pełny opis:

1. Zapoznanie się z zasadami i specyfiką funkcjonowania instytucji, w której Student podejmuje praktyki (np. wydawnictwo, redakcja).

2. Zapoznanie się z podstawowymi problemami pracy w wydawnictwach książkowych, prasowych, internetowych, itp.

3. Zapoznanie się z kolejnymi etapami pracy nad tekstem: od pierwszej redakcji, poprzez skład/łamanie i korektę, po wydruk finalny.

4. Weryfikacja w praktyce wiedzy oraz umiejętności z zakresu poprawności językowej.

5. Weryfikacja w praktyce wiedzy oraz umiejętności z zakresu redagowania tekstu.

6. Weryfikacja w praktyce wiedzy oraz umiejętności z zakresu korekty tekstu.

4. Weryfikacja w praktyce wiedzy oraz umiejętności z zakresu składu i łamania.

5. Praca na rzecz pracodawcy w ramach działań i projektów wchodzących tematycznie w obszar praktyk.

6. Branie udziału (jeśli to możliwe) w rozmowach, negocjacjach, spotkaniach z autorami tekstów, kontrahentami lub klientami instytucji.

7. Wykorzystanie wiedzy literaturoznawczej i językoznawczej w pracy redakcyjnej.

Literatura:

Nie dotyczy.

Wymagania wstępne:

Studenci specjalizacji edytorskiej odbywają praktyki zawodowe po II roku studiów w wydawnictwach lub redakcjach pod kierunkiem redaktora naczelnego lub redaktorów wydań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)