Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki studenckie - specjalizacja nauczycielska, szkoła podstawowa (filologia polska, studia I stopnia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-PR-NAU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki studenckie - specjalizacja nauczycielska, szkoła podstawowa (filologia polska, studia I stopnia)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EU zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25 lipca 2019 r., poz. 1450 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Wymagania wstępne:

Uczestniczenie studenta w zajęciach specjalizacyjnych realizowanych na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Studium Pedagogizacji UKSW.

.

Kontakt z pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk przed rozpoczęciem praktyki.


Zapoznanie się z regulaminem i dokumentacją dotyczącą praktyk (regulamin do pobrania na stronie WNH UKSW).

Pełny opis:

1. Praktyki służą przede wszystkim zastosowaniu wiedzy nabytej w trakcie studiów, rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych. Stanowią również okazję do bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracodawcą – zapoznania się z wewnętrzną pragmatyką funkcjonowania miejsca odbywania praktyk we wszystkich jej wymiarach.

2. Praktyki mają przygotować studenta do uczestnictwa w życiu publicznym, do wykonywania zawodu nauczyciela, organizowania pracy w sposób umożliwiający realizację zleconych zadań, wykonywania obowiązków w sposób profesjonalny i etyczny.

3. W toku odbywania praktyk student powinien zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności uzyskane w procesie kształcenia przez uczestnictwo w realizacji zadań jednostki przyjmującej praktykanta.

4. Student powinien zapoznać się z zadaniami, specyfiką i celami przyjmującej go jednostki lub organizacji. Integralną częścią praktyk powinien być udział studenta w realizacji powierzonych mu zadań w danej jednostce, brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

5. Celem praktyk jest także:

• zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania szkół i placówek oświatowych;

• zapoznanie się z organizacją procesu dydaktycznego w szkole;

• aktywne uczestnictwo w działaniach dydaktycznych podejmowanych w placówkach oświatowych (przygotowanie zajęć lekcyjnych, prowadzenie lekcji, ocenianie uczniów, dostosowanie wymagań do możliwości uczniów),

• ocena własna przebiegu praktyk oraz swoich predyspozycji i stopnia przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego,

• podjęcie odpowiedzialnej współpracy ze szkolnym opiekunem praktyk.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Praktyki zawodowe (psychologiczno-pedagogiczne)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

B.3.W1. zadania charakterystyczne dla szkoły lub placówki systemu oświaty oraz środowisko, w jakim one działają;

B.3.W2. organizację, statut i plan pracy szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny oraz program realizacji doradztwa zawodowego;

B.3.W3. zasady zapewniania bezpieczeństwa uczniom w szkole i poza nią.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

B.3.U1. wyciągać wnioski z obserwacji pracy wychowawcy klasy, jego interakcji z uczniami oraz sposobu, w jaki planuje i przeprowadza zajęciach wychowawcze;

B.3.U2. wyciągać wnioski z obserwacji sposobu integracji działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych przez nauczycieli przedmiotów;

B.3.U3. wyciągać wnioski, w miarę możliwości, z bezpośredniej obserwacji pracy rady pedagogicznej i zespołu wychowawców klas;

B.3.U4. wyciągać wnioski z bezpośredniej obserwacji pozalekcyjnych działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, w tym podczas dyżurów na przerwach międzylekcyjnych i zorganizowanych wyjść grup uczniowskich;

B.3.U5. zaplanować i przeprowadzić zajęcia wychowawcze pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych;

B.3.U6. analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

B.3.K1. skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i z nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy.

Praktyki zawodowe (dydaktyczne)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

D.2/E.2.W1. zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę lub placówkę systemu oświaty;

D.2/E.2.W2. sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły lub placówki systemu oświaty;

D.2/E.2.W3. rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole lub placówce systemu oświaty.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

D.2/E.2.U1. wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy dydaktycznej nauczyciela, jego interakcji z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych; aktywnie obserwować stosowane przez nauczyciela metody i formy pracy oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne, a także sposoby oceniania uczniów oraz zadawania i sprawdzania pracy domowej;

D.2/E.2.U2. zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serię lekcji lub zajęć;

D.2/E.2.U3. analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

D.2/E.2.K1. skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej oraz rozwijania umiejętności wychowawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania zgodnie z kartą praktykanta.

Karta praktykanta do pobrania ze strony WNH UKSW.

Praktyki zawodowe:

Konieczność zrealizowania 30 godz. praktyk pedagogiczno-psychologicznych i 120 godz. praktyk dydaktycznych w szkole podstawowej. Praktyki można realizować po 5 semestrze.

Praktyki są realizowane w: szkołach podstawowych: klasy IV-VIII oraz częściowo odbywane pod opieką pedagoga szkolnego, w zakresie jego działań opiekuńczych i wychowawczych, wspomaganie przez studenta procesu edukacyjnego poprzez asystowanie nauczycielowi w zajęciach dydaktycznych, obserwacja zajęć dydaktycznych – przede wszystkim lekcji języka polskiego, samodzielne prowadzenie programowych zajęć dydaktycznych (lekcji języka polskiego oraz zajęć dodatkowych organizowanych przez szkołę), obserwowanie działań wychowawczych wychowawcy klasy, zapoznanie się z funkcjonowaniem szkoły jako instytucji oświatowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Furgała
Prowadzący grup: Małgorzata Furgała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krasowska, Magdalena Partyka
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punktacja ECTS:

praktyki psychologiczno-pedagogiczne - 30 godz. = 1 ECTS

praktyki dydaktyczne - 120 godz. szkoła podstawowa = 6 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

7 pkt. ECTS = 150 godzin, w tym: 1 pkt ECTS (30 godzin) - praktyki psychologiczno-pedagogiczne oraz 6 pkt. ECTS (120 godzin) - praktyki dydaktyczne (nauczycielskie). Realizacja obowiązków ujętych w ramowym programie praktyk.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)