Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki studenckie - specjalizacja nauczycielska (filologia polska, studia I stopnia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-PR-NAU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki studenckie - specjalizacja nauczycielska (filologia polska, studia I stopnia)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EU zgodne z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Pełny opis:

Celem praktyk zawodowych jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE (PP)

W zakresie wiedzy

PP_W01 – praktykant zna i rozumie zadania charakterystyczne dla szkoły oraz środowisko, w jakim ona działa

PP_W02 – praktykant zna i rozumie organizację, statut, plan pracy szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny oraz program realizacji doradztwa zawodowego

PP_W03 – praktykant zna i rozumie zasady zapewniania bezpieczeństwa uczniom w szkole i poza nią

W zakresie umiejętności

PP_U01 – praktykant potrafi wyciągać wnioski z obserwacji pracy wychowawcy klasy, jego interakcji z uczniami oraz sposobu, w jaki planuje i przeprowadza zajęcia wychowawcze

PP_U02 – praktykant potrafi wyciągać wnioski z obserwacji sposobu integracji działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych przez nauczycieli języka polskiego

PP_U03 – praktykant potrafi, w miarę możliwości, wyciągać wnioski z bezpośredniej obserwacji pracy rady pedagogicznej i zespołu wychowawców klas;

PP_U04 – praktykant potrafi wyciągać wnioski z bezpośredniej obserwacji pozalekcyjnych działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, w tym podczas dyżurów na przerwach międzylekcyjnych i zorganizowanych wyjść grup uczniowskich

PP_U05 – praktykant potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia wychowawcze pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych

PP_U06 – praktykant potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli akademickich

prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk.

W zakresie kompetencji społecznych:

PP_K01 – praktykant jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i z nauczycielami w celu

poszerzania swojej wiedzy

2. PRAKTYKI DYDAKTYCZNE (PD)

W zakresie wiedzy:

PD1_W01 – praktykant zna i rozumie zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę podstawową;

PD1_W02 – praktykant zna i rozumie sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły podstawowej;

PD1_W03 – praktykant zna rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole podstawowej

W zakresie umiejętności:

PD1_U01 – praktykant potrafi wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy dydaktycznej nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej, jego interakcji z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych; aktywnie obserwować stosowane przez nauczyciela języka polskiego metody i formy pracy oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne, a także sposoby oceniania uczniów oraz zadawania i sprawdzania pracy domowej;

PD1_U02 – praktykant potrafi zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serię lekcji języka polskiego w szkole podstawowej;

PD1_U03 – praktykant potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk.

W zakresie kompetencji społecznych:

PD1_K01 – praktykant jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i innymi nauczycielami języka polskiego w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania zgodnie z kartą praktykanta.

Karta praktykanta do pobrania ze strony WNH UKSW.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Furgała
Prowadzący grup: Małgorzata Furgała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Furgała
Prowadzący grup: Małgorzata Furgała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krasowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punktacja ECTS:

praktyki psychologiczno-pedagogiczne - 30 godz. = 1 ECTS

praktyki dydaktyczne - 120 godz. szkoła podstawowa = 6 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.