Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dialektologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-Dial
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dialektologia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W06

FP2_U04

FP2_K02

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Pełny opis:

Cele przedmiotu: Poznanie dialektów wchodzących w skład języka narodowego, ich charakterystyki językowej na tle kultury ludowej. Umiejętność rozpoznawania dialektów na podstawie charakterystycznych dla danego regionu cech fonetycznych, rozpoznawanie innowacji i cech archaicznych. Bezpośrednia obserwacja procesów rozwojowych, jakim podlega język, ekspansji lub cofania się poszczególnych zjawisk językowych. Podstawowym celem zajęć z dialektologii jest kształtowanie świadomości, iż język jest organem żywym, stale rozwijającym się, zróżnicowanym terytorialnie, mimo unifikacyjnego wpływu normy i mediów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU1 - student rozpoznaje i opisuje zróżnicowanie dialektalne polszczyzny współczesnej,

EU2 - potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami z zakresu dialektologii opisowej,

EU3 - potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę językową tekstu gwarowego,

EU4 - jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy dialektologicznej, konfrontowania jej z najnowszymi opracowaniami naukowymi, zasięgania opinii ekspertów na ten temat.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną:

objaśnia podstawowe terminy z zakresu dialektologii, wymienia metody badań dialektologicznych, wymienia główne dialekty, zna status językowy kaszubszczyzny, opisuje cechy językowe poszczególnych dialektów i podaje przykłady, zna zasady zapisu tekstów gwarowych, czyta teksty zapisane fonetycznie, umie wymienić cechy dialektu jako terytorialnej odmiany polszczyzny, ma świadomość przemian zachodzących na obszarach wiejskich; konfrontuje swoją wiedzę na temat dialektów z opracowaniami naukowymi i opiniami ekspertów

Na ocenę dobrą:

objaśnia podstawowe terminy z zakresu dialektologii i podaje przykłady, wymienia i opisuje metody badań dialektologicznych, wymienia główne dialekty, opisuje cechy językowe poszczególnych dialektów, rozpoznaje te cechy w wybranych tekstach, zna zasady zapisu tekstów gwarowych, czyta teksty zapisane fonetycznie, zapisuje tekst gwarowy (dopuszczalne niewielkie błędy), zna status językowy kaszubszczyzny, wymienia cechy dialektu w kontekście literackiej odmiany języka, ma świadomość przemian zachodzących na obszarach wiejskich i potrafi je opisać, ma świadomość roli gwar w tworzeniu lokalnych wspólnot; konfrontuje swoją wiedzę na temat dialektów z opracowaniami naukowymi i opiniami ekspertów

Na ocenę bardzo dobrą:

objaśnia podstawowe terminy z zakresu dialektologii, podaje przykłady, umie zastosować terminologię w opisie językoznawczym; wymienia, opisuje i rozpoznaje zastosowane metody badań dialektologicznych, prezentuje twórcę dialektologii; wymienia główne dialekty, opisuje cechy językowe poszczególnych dialektów, na podstawie cech językowych rozpoznaje, do jakiego dialektu należy zakwalifikować tekst; zna zasady zapisu tekstów gwarowych, czyta teksty zapisane fonetycznie, zapisuje tekst gwarowy, zna status językowy kaszubszczyzny; porównuje cechy dialektu i języka ogólnego; ma świadomość przemian zachodzących na obszarach wiejskich i potrafi je opisać, wie, jaki mają wpływ na mowę ludności wsi, ma świadomość, że gwary są czynnikiem kulturotwórczym i socjotwórczym; konfrontuje swoją wiedzę na temat dialektów z opracowaniami naukowymi i opiniami ekspertów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Krasowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:


udział w zajęciach - 30


przygotowanie do zajęć - 15


konsultacje - 5


kolokwium - 10


----------------


60: 30 godz. = 2 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Krasowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 pkt. ECTS:

1 ECTS = 30 godz. - uczestnictwo w zajęciach

2 ECTS = 50 godz. - samodzielna praca studenta (przygotowanie się do zajęć, lektura tekstów naukowych, wykonywanie ćwiczeń i zadań na platformie Moodle, przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krasowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt. ECTS:

0,5 ECTS = 17 godz. - uczestnictwo w zajęciach + zaliczenie

1,5 ECTS = 43 godz. - samodzielna praca studenta (projekt: nagranie i analiza językowa tekstu gwarowego)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)