Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do współczesności (Historia literatury polskiej XX wieku)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-HLP-XXw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do współczesności (Historia literatury polskiej XX wieku)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W03


FP2_U03

FP2_U05


FP2_K01


Skrócony opis:

Cele poznawcze jako główne, osiągane poprzez analizę i kontekstową interpretację oraz syntezę utworów i zjawisk, częściowo już wcześniej poznawanych (szkoła średnia, studia licencjackie, własne zainteresowania) z literatury polskiej z okresu 1945-1989.

Pełny opis:

Zapoznanie się z ważnymi dziełami i zjawiskami we współczesnej literaturze polskiej z okresu 1945-1989, bez wyraźnego wyodrębniania literatury krajowej i emigracyjnej. Zdobywanie wiedzy oraz rozwój wyobraźni i swobody myślenia. Wypracowywanie u studentów myślenia równoległego o literaturze, historii, filozofii, sztuce, kulturze epoki, w której tkwi dzieło jako twór określonego czasu.

Literatura:

Literatura podmiotowa:

Zygmunt Haupt, "Deszcz", "Pierścień z papieru".

Witold Gombrowicz, "Przeciw poetom".

Rafał Wojaczek, "Piosenka z najwyższej wieży" i "Prośba"

Leopold Tyrmand, "Zły".

Edward Stachura, "Kropka nad ypsylonem".

Czesław Straszewicz, "Turyści z bocianich gniazd".

Czesław Miłosz, "Dar" (wiersz z tomu "Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada").

Marek Hłasko, "Drugie zabicie psa".

Sławomir Mrożek, "Letni dzień".

Paweł Huelle, "Weiser Dawidek".

Wisława Szymborska, "Ludzie na moście".

Władysław Broniewski, "Anka" (cykl wierszy).

Literatura przedmiotowa (opracowania):

K. Rutkowski, "W stronę Haupta", "Teksty Drugie" 1991, nr 1-2.

A. Falkiewicz, "Dziesięć esejów przy Gombrowiczu", Kraków 1981.

K. Nowosielski, "Ja mięso modlitwy. O poezji Rafała Wojaczka", w: tenże, "Troska i czas. O poezji i przemijaniu", Gdańsk 2001.

A. Kijowski, "Wielki pisarz. Dla kogo?", "Twórczość" 1962, nr 4.

S. Kisielewski, "Leopold Tyrmand - pisarz zapomniany", "Twórczość" 1962, nr 4.

G. Borkowska, "Nie wszystko jest poezją", w: "Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Następne pokolenie", red. A. Brodzka i L. Burska, Warszawa 1995.

V. Wejs-Milewska, "Wykorzenieni i wygnani. O twórczości Czesława Straszewicza", Kraków 2003.

K. Dybciak, "Poezja pełni istnienia", w: tenże, "Trudne spotkanie. Literatura polska XX wieku wobec religii", Kraków 2005.

W. Wyskiel, "Marka Hłąski portret bez tła", w: "Lektury polonistyczne. Literatura współczesna", t. 1, red. R. Nycz i J. Jarzębski, Kraków 1997.

M. Sugiera, "Dramaturgia Sławomira Mrożka", Kraków 1997.

"Nie wierzę w sztuczne raje". Z Pawłem Huellem rozmawia Anna Zbierska, w: Rozmowy ":Tytułu", Gdańsk 1966.

S. Balbus, "Szkic do portretu i jedno zbliżenie", w: "Lektury polonistyczne. Literatura współczesna", t. 1, red. R. Nycz i J. Jarzębski, Kraków 1997.

R. Matuszewski, "Elementy tragizmu w poezji Broniewskiego", w: "Władysław Broniewski w poezji polskiej", Warszawa 1976.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

Ad. FP2_W03

Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze oraz w pogłębiony sposób rozumie jej związki z literaturą i kulturą polską.

Ad. FP2_U03

Student potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację złożonego dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

Ad. FP2_U05

Student potrafi opracować wyniki własnych badań zgodnie ze standardami naukowymi i zaprezentować je w postaci właściwej tekstom naukowym.

Ad. FP2_K01

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Opis ECTS:

Udział w zajęciach - 30 godzin

Przygotowanie do zajęć - 40 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywnego udziału w zajęciach i pisemnej pracy zaliczeniowej.

Duża aktywność na zajęciach i bardzo dobrze napisana praca pisemna na jeden wybrany z pięciu tematów gwarantuje ocenę końcową bardzo dobrą.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)