Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-HistJez-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia języka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W06

FP2_U04

FP2_K02


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Cele przedmiotu jest zapoznanie z przyczynami i przebiegiem zmian w języku polskim od jego początków po czasy współczesne.

Pełny opis:

W toku realizacji zajęć Student pozna podstawowe zagadnienia związane z historii języka polskiego:

a) miejsce języka polskiego wśród języków świata;

b) powstanie i periodyzację języka polskiego,;

c) czynniki kształtujące w poszczególnych okresach;

d) zabytki języka polskiego;

e) funkcjonalno-stylistyczne i regionalne zróżnicowanie polszczyzny w poszczególnych okresach;

f) historię polskiej grafii i kultury języka;

g) kontakty językowe polszczyzny;

h) wybrane zagadnienia z leksykologii i onomastyki;

i) ważnymi instytucjami ii osobowościami wpływające na rozwój języka polskiego.

Literatura:

Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, Warszawa 1976 lub następne wydania.

T. Lehr-Spławiński, Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój, Warszawa 1947.

B. Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, Poznań 1995 lub następne.

I. Bajerowa, Zarys historii języka polskiego 1939-2000, Warszawa 2003.

S. Dubisz, Z zagadnień historii języka, [w:] D. Bartol-Jarosińska, S. Dubisz, J. Podracki, J. Porayski-Pomsta, E. Sękowska, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa 1997, s. 333-457.

S. Borawski, A. Furdal, Wybór tekstów do historii języka polskiego, Warszawa 1980.

W. Taszycki, Najdawniejsze zabytki języka polskiego, Wrocław 1967 i następne.

Rozprawy o historii języka polskiego, pod red. S. Borawskiego, Zielona Góra 2005

Polskie nazwy własne. Encyklopedia, pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa-Kraków 1998

Efekty kształcenia i opis ECTS:

P6S_WG, P6S_UK, P6S_KO

EK1 - Student zna terminologię nauk humanistycznych z zakresu historii języka

EK2 - Student ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji historii języka polskiego i jego kontekstach kulturowych; zna badania i dorobek krytyczny z zakresu historii języka.

EK3 - Student potrafi integrować w swym warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin językoznawstwa, potrafi przeprowadzić krytyczną analizę zjawisk historycznojęzykowych.

EK4 - Student posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu z zakresu historii języka, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania.

EK5 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby.

Punktacja ECTS - 2 pkt., w tym:

30 godzin - udział w zajęciach;

15 godzin - przygotowywanie się do zajęć;

15 godzin - przygotowanie się do egzaminu.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę dostateczną:

student zna podstawowe terminy z zakresu historii języka; zna podstawowe kryteria periodyzacji dziejów polszczyzny, omawia periodyzację Z. Klemensiewicza lub S. Dubisza; zna podstawowe badania i publikacje z zakresu historii języka polskiego; wymienia zmiany wewnatrz- i zewnątrzjęzykowe w wybranym okresie rozwoju polszczyzny; potrafi krytycznie ocenić poziom swojej wiedzy, rozumie potrzebę samokształcenia w tym zakresie

na ocenę dobrą:

student zna podstawowe terminy z zakresu historii języka i podaje przykłady; zna podstawowe kryteria periodyzacji dziejów polszczyzny, omawia periodyzację Z. Klemensiewicza i S. Dubisza; zna badania i publikacje z zakresu historii języka polskiego; wymienia i omawia zmiany wewnątrz- i zewnątrzjęzykowe w wybranym okresie rozwoju polszczyzny, posługuje się merytoryczną argumentacją;potrafi krytycznie ocenić poziom swojej wiedzy, rozumie potrzebę samokształcenia w tym zakresie

na ocenę bardzo dobrą:

student zna podstawowe terminy z zakresu historii języka, podaje przykłady i potrafi posługiwać się tymi terminami w analizie materiału językowego; zna podstawowe kryteria periodyzacji dziejów polszczyzny, omawia dorobek polskich językoznawców w tym zakresie; zna badania i publikacje z zakresu historii języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie; wymienia i omawia zmiany wewnątrz- i zewnątrzjęzykowe w wybranym okresie rozwoju polszczyzny, swój wywód ilustruje przykładami, posługuje się merytoryczną argumentacją, formułuje wnioski; potrafi krytycznie ocenić poziom swojej wiedzy, rozumie potrzebę samokształcenia w tym zakresie, potrafi inspirować do tego inne osoby

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Majewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Historia języka polskiego jest przedmiotem

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Majewska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punktacja ECTS - 4 pkt., w tym:


30 godzin - udział w zajęciach;

15 godzin - przygotowywanie się do zajęć;

15 godzin - lektura tekstów

15 godzin - przygotowanie prezentacji

15 godzin - przygotowanie się do egzaminu

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Majewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punktacja ECTS - 4 pkt., w tym:


30 godzin - udział w zajęciach;

15 godzin - przygotowywanie się do zajęć;

15 godzin - lektura tekstów

15 godzin - przygotowanie prezentacji

15 godzin - przygotowanie się do egzaminu

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)