Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura współczesna wobec tradycji literackiej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-LWTrLiter
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura współczesna wobec tradycji literackiej I
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W03 FP2_W06FP2_U03

FP2_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość literatury przełomu XIX i XX wieku, jej kontekstów społecznych, kulturowych oraz kontekstów związanych ze sztukami plastycznymi.

Skrócony opis:

Student zna problematykę ciągłości myśli, idei, świadomości artystycznej i kulturowej między przełomem XIX i XX wieku oraz XX i XXI

wieku. Student nabywa umiejętności czytania literatury końca XIX w. (interpretowanej w szerokim kontekście świadomości kulturowej) jako

obecnej we współczesności oraz tworzącej istotny punkt odniesienia dla współczesnej kulturowej tożsamości, umiejętności

sfunkcjonalizowania wiedzy o historii literatury ubiegłego wieku, zwrócenia uwagi na znaczenie dokonań tejże literatury w kształtowaniu

aktualnego oblicza świata. Student nabywa kompetencji do uczestniczenia w społecznym dialogu kulturowym.

Pełny opis:

Student zna problematykę ciągłości myśli, idei, świadomości artystycznej i kulturowej między przełomem XIX i XX wieku oraz XX i XXI

wieku dzięki analizie utworów najbardziej reprezentatywnych dla problemu relacji między współczesnością a tradycją literacką Młodej

Polski. Ich interpretacja pozwala na opisanie sposobu obecności młodopolskiej biografii kulturowej w świadomości modernizmu i

postmodernizmu.

Student nabywa umiejętności wskazywania różnych nawiązań literatury współczesnej do twórczości młodopolskiego pokolenia - sposobów

autonomizowania się idei i postaw młodopolskich w dorobku współczesnych pisarzy (Młoda Polska jako obszar rewizji), sposobów

utwierdzania się współczesnych twórców w kulturowej tożsamości oraz sposobów tworzenia szeroko pojętych odniesień w refleksji o

najważniejszych doświadczeniach dwudziestowiecznej kultury (np. o problemach wzorców i stereotypów kulturowych oraz ich roli w

modelowaniu obrazu świata; zagadnieniach kryzysu słowa i miejsca języka w kulturze; kwestiach związanych z psychologicznymi

konsekwencjami udziału człowieka w historii).

Student nabywa kompetencji do uczestniczenia w kulturowym dialogu współczesności z tradycją, jest przygotowany do aksjologicznej

weryfikacji tradycji kulturowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

w zakresie efektu FP2_W05 (zna na poziomie rozszerzonym kanon literacki i dramaturgiczny poszczególnych epok, główne kierunki analizy i interpretacji dzieł, w pogłębiony sposób rozumie ich konteksty kulturowe i powiązania między nimi, zna dorobek krytyczny im poświęcony) student zna

kanon literacki drugiej połowy XX w., potrafi go analizować oraz interpretować rozumiejąc jego powiązania z kulturą wczesnego

modernizmu;

w zakresie efektu FP2_W06 (w pogłębiony sposób zna metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego) student zna metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego i filmowego drugiej połowy XX w. i XXI w. w perspektywie komparatystycznej, w odniesieniu do dzieł literatury, sztuki oraz stylów sztuki z przełomu XIX i XX w.;

w zakresie efektu FP2_U03 (potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz

samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację złożonego dzieła literackiego, teatralnego, filmowego) potrafi - wykorzystując właściwe

terminy i narzędzia badawcze - samodzielnie dokonać analizy oraz interpretacji dzieł literackich, filmowych i teatralnych w kontekście

kształtującego je dialogu z kulturą wczesnego modernizmu;

w zakresie efektu FP2_K01 (jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi

ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu) - student jest przygotowany do weryfikowania

wiedzy o współczesnej literaturze z wykorzystaniem najnowszej wiedzy sposobach recepcji dziedzictwa literackiego.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Ocena dostateczna w odniesieniu do wszystkich efektów przedmiotowych: Student potrafi rozpoznać zagadnienie relacji między literaturą

współczesną a tradycją literacką Młodej Polski - w dużej mierze jako problematyką dialogu wewnątrzepokowego, tzn. potrafi zdefiniować

pojęcie modernizmu i postmodernizmu w relacji do pojęcia Młodej Polski, określić chronologię literatury, do której odnosi się każde z tych

pojęć. Student potrafi wymienić podstawowe wątki literackiego dialogu współczesności z tradycją z przełomu XIX i XX wieku.,

przebiegającego zgodnie z ideowymi i estetycznymi nurtami modernizmu oraz postmodernizmu, ilustrując je twórczością wybranych

pisarzy (omówioną ogólnie, ale z przytoczeniem konkretnych dzieł literackich).

Ocena dobra w odniesieniu do wszystkich efektów przedmiotowych: Student potrafi rozpoznać zagadnienie relacji między literaturą

współczesną a tradycją literacką Młodej Polski - w dużej mierze jako problematyką dialogu wewnątrzepokowego, definiując pojęcie

modernizmu i postmodernizmu w relacji do pojęcia Młodej Polski z omówieniem podstaw ich wyodrębnienia i tradycji badawczej w tym

zakresie. Potrafi określić chronologię literatury, do której odnosi się każde z tych pojęć, a także kryteria opisu literatury i kultury modernistycznej i postmodernistycznej. Student potrafi wymienić podstawowe wątki literackiego dialogu współczesności z tradycją z

przełomu XIX i XX wieku., przebiegającego zgodnie z ideowymi i estetycznymi nurtami modernizmu oraz postmodernizmu, omawiając je

na przykładzie wskazanych dzieł literackich (z zaznaczeniem ich chronologii) interpretacji tychże utworów pod kątem relacji, zależności i

dialogu współczesności z Młodą Polską.

Ocena bardzo dobra w odniesieniu do wszystkich efektów przedmiotowych: Student potrafi rozpoznać zagadnienie relacji między literaturą

współczesną a tradycją literacką Młodej Polski - w dużej mierze jako problematyką dialogu wewnątrzepokowego, definiując pojęcie

modernizmu i postmodernizmu w relacji do pojęcia Młodej Polski z omówieniem podstaw ich wyodrębnienia i tradycji badawczej w tym

zakresie. Potrafi omówić te zagadnienia powołując się na określony dorobek nadawczy. Potrafi określić chronologię literatury, do której

odnosi się każde z tych pojęć, a także kryteria opisu literatury i kultury modernistycznej i postmodernistycznej, różnicując je zgodnie z

różnymi koncepcjami modernizmu (koncepcja R. Nycza, W. Boleckiego). Potrafi znaleźć uzasadnienie dla tych kategorii w konkretnym

materiale literackim.

Student potrafi wymienić podstawowe wątki literackiego dialogu współczesności z tradycją z przełomu XIX i XX wieku., przebiegającego

zgodnie z ideowymi i estetycznymi nurtami modernizmu oraz postmodernizmu, omawiając je na przykładzie wskazanych dzieł literackich

(z zaznaczeniem ich chronologii) pogłębionej interpretacji tychże utworów pod kątem relacji, zależności i dialogu współczesności z Młodą

Polską. Potrafi zróżnicować te relacje ze względu na kontekst powstania utworów, przynależność ich autorów do określonych grup

pokoleniowych, światopoglądowych i politycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kielak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dorota Kielak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

- 1 ECTS: udział w zajęciach - 30 godzin

- 1 ECTS: przygotowanie do zajęć - 30 godzin

- 1 ECTS: napisanie pracy zaliczeniowej - 30 godzin

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)