Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura powszechna: Literatura anglojęzyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-LitPowAng
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura powszechna: Literatura anglojęzyczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W10, FP2_W13, FP2_W15, FP2_W21,


FP2_U01, FP2_U07, FP2_U11,


FP2_K05, FP2_K07
Skrócony opis:

Literatura powszechna stanowi integralny element kształcenia filologicznego. Przedmiot stawia sobie za cel prezentowanie osiągnięć literatury powszechnej, których wpływ na sposób postrzegania dzieła literackiego oraz procesu twórczego jest trwały i znaczący, oddziałujący na literaturę polską oraz inne literatury narodowe .

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu:

Prezentacja wybranych dzieł literatury światowej w ich kontekście narodowym oraz w ujęciu diachronicznym, intertekstualnym. Omówienie zagadnień recepcji tych dzieł, ewolucji ich rozumienia oraz przesunięć interpretacyjnych w stosunku do tekstu oryginału, ze szczególnym uwzględnieniem roli tłumaczenia.

Pełny opis:

Wykłady poświęcone poszczególnym dziełom mają za zadanie:

- zarysowanie tła historycznego i kontekstu literackiego,

genologicznego i ideowego dzieła

- przygotowanie słuchaczy do samodzielnej ich interpretacji

- ukazywanie znaczenia historii recepcji dzieła dla popularnej jego

interpretacji

- ukazywanie sposobu inkorporowania dzieła w funkcjonujący paradygmat kulturowy

- wydobycie kolorytu lokalnego, narodowego właściwego dla dzieła,

usytuowanie go w kanonie literatury narodowej

- analizę poetyki i sposobów obrazowania oraz przemian estetycznych

zachodzących w literaturze różnych epok.

Nie bez znaczenia pozostanie też kwestia wzajemnych wpływów oraz inspiracji, motywów, obrazów, słów-kluczy, polemik i dyskusji toczonych w wymiarze uniwersalnym.

Recepcja dzieła w znacznej mierze zależna jest od jego tłumaczenia,dlatego zaprezentowane będą także "kanoniczne" tłumaczenia arcydzieł.

Literatura:

Przemysław Mroczkowski, Historia literatury angielskiej, Wrocław 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W10, FP2_W13, FP2_W15, FP2_W21,

- student ma pogłębioną wiedzę o związkach współczesnej literatury i kultury polskiej z kulturą śródziemnomorską

- student ma pogłębioną wiedzę o kulturowych kontekstach języka i literatury polskiej oraz o powiązaniu filologii polskiej z innymi dyscyplinami nauki

- student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową o związkach współczesnej literatury i kultury polskiej z arcydziełami literatury światowej; ma szczegółową wiedzę o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach

- student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o kanonicznych dziełach literatury powszechnej i ich kontekstach kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej literatury europejskiej; ma szczegółową wiedzę o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach

FP2_U01, FP2_U07, FP2_U11,

- student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne

- student posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania

- student posiada dobrze ukształtowaną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prezentacji multimedialnych w języku polskim, dotyczących zagadnień języka, literatury H2A_U09 6 i kultury, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych

FP2_K05, FP2_K07

- student aktywnie uczestniczy w działaniu na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- student systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, odpowiedzialnie korzystając z mediów tradycyjnych i elektronicznych ze świadomością wartości tradycji literackiej i językowej jako dobra wspólnego i nieustannej ewolucji całego obszaru kulturowego

Uzasadnienie ECTS:

udział w zajęciach 30 godz. = 1 ECTS

samodzielna lektura 30 godz. = 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu 30 godz. = 1 ECTS

suma: 60 g = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody:

1. wykład informacyjny, konwersatoryjny

2. analiza tekstów (metoda ćwiczeniowa)

3. prezentacja multimedialna (pokaz)

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak: wykład informacyjny, konwersatoryjny, prezentacja.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak: analiza tekstów specjalistycznych, analiza materiału literackiego z użyciem aparatu krytycznego.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane na podstawie pracy na zajęciach: wchodzenie w interakcje, organizowanie pracy w grupie.

Wykład, wykład konwersatoryjny

Egzamin ustny obejmujący odpowiedź na trzy pytania:

dotyczące treści lektur

dotyczące problematyki w kontekście historii literatury angielskiej

dotyczące terminologii.

Ocenę niedostateczną uzyskuje student, który nie zna treści lektur, nie uczestniczył aktywnie w zajęciach, nie potrafi wskazać i omówić wybranego problemu analitycznego, nie posługuje się terminologią literaturoznawczą.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który zna treść omawianych lektur, potrafi w sposób odtwórczy zrekonstruować ich problematykę, uczestniczył w zajęciach, zna podstawowe terminy literaturoznawcze, potrafi wskazać podstawową bibliografię dotyczącą wybranego problemu.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który przeczytał lektury dokładnie, potrafi udzielić odpowiedzi na pytania o wysokim stopniu szczegółowości dotyczące treści. Wskazuje istotne problemy badawcze i ich konteksty w odniesieniu do wybranego utworu. Potrafi odtwórczo dokonać analizy wybranego zagadnienia. Zna w stopniu teoretycznym i potrafi podać przykłady literackie dla terminów literaturoznawczych.

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje student, który aktywnie brał udział w zajęciach, zna wszystkie lektury w stopniu wysokiej szczegółowości, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę wskazanego problemu z odniesieniami do literatury przedmiotu, posługuje się świadomie i płynnie terminologią literaturoznawczą, umie sformułować dobrze uzasadnione opinie krytyczne.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Szczepan-Wojnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Literatura powszechna stanowi integralny element kształcenia filologicznego. Przedmiot stawia sobie za cel prezentowanie osiągnięć literatury angielskiej, których wpływ na sposób postrzegania dzieła literackiego oraz procesu twórczego jest trwały i znaczący, oddziałujący na literaturę polską oraz inne literatury narodowe .

Periodyzacja literatury angielskiej

Pielgrzymki, wędrówki, po prostu życie - Opowieści Kantenberyskie

Niebezpieczny Szekspir

Twórczość poetycka a zagadnienia religijne (poeci metafizyczni)

Sentymentalizm a protohipertekstualność

Fenomen Wiliama Blake'a

Nieśmiertelna Jane - proza kobieca a przemiany społeczno-polityczne Imperium

"ten pan co angielsku pisuje" - Joseph Conrad w polskiej recepcji i Joseph Conrad w recepcji brytyjskiej

Modernistyczne kobiety w modernistycznym mieście

Poszukiwanie korelatu obiektywnego T.S. Eliot

Projekt - przyszłość: wizje, przepowiednie, utopie - Huxley i inni

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu:

Prezentacja wybranych dzieł literatury angielskiej w ich kontekście narodowym oraz w ujęciu diachronicznym, intertekstualnym.

Pełny opis:

Wykłady poświęcone poszczególnym dziełom mają za zadanie:

- zarysowanie tła historycznego i kontekstu literackiego,

genologicznego i ideowego dzieła

- przygotowanie słuchaczy do samodzielnej ich interpretacji

- ukazywanie znaczenia historii recepcji dzieła dla popularnej jego

interpretacji

- ukazywanie sposobu inkorporowania dzieła w funkcjonujący paradygmat kulturowy

- wydobycie kolorytu lokalnego, narodowego właściwego dla dzieła,

usytuowanie go w kanonie literatury narodowej

- analizę poetyki i sposobów obrazowania oraz przemian estetycznych

zachodzących w literaturze różnych epok.

Nie bez znaczenia pozostanie też kwestia wzajemnych wpływów oraz inspiracji, motywów, obrazów, słów-kluczy, polemik i dyskusji toczonych w wymiarze uniwersalnym.

Recepcja dzieła w znacznej mierze zależna jest od jego tłumaczenia,dlatego zaprezentowane będą także "kanoniczne" tłumaczenia arcydzieł.

Literatura:

Przemysław Mroczkowski, Historia literatury angielskiej, Wrocław 2004

Wojciech Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa (dowolne wydanie)

Opowieści Kantenberyjskie, dowolne wydanie

Z Tobą więc ze wszystkim, przeł. i oprac. S. Barańczak. Warszawa 1992 (wybór)

Laurence Sterne: Życie i myśli JW Tristrama Shandy przeł. K. Tarnowska, Warszawa 1995 lub inne wydania

W. Blake, Wiersze i poematy, dowolne wydanie

Byron, Kain, dowolne wydanie

Szekspir, Hamlet (lub wybrany dramat)

Herbert G. Wells, Wehikuł czasu, przeł. F. Wermiński, dowolne wydanie

Joseph Conrad, Smuga cienia, dowolne wydanie.

Jane Austen, Duma i uprzedzenie, dowolne wydanie.

Wirginia Woolf, Własny pokój. tłum. E. Krasińska, Warszawa 2002.

Wirginia Woolf, Pani Dalloway, przeł. Krystyna Tarnowska, Kraków 2008.

Thomas Sterns Eliot, Ziemia jałowa, przeł. Cz. Miłosz, Kraków 2004.

James Joyce, Dublińczycy, przeł. Z. Batko, Kraków 2005.

Doris Lessing, Przed zstąpieniem do piekieł, przeł. A. Przedpełska-Trzeciakowa, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Szczepan-Wojnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Analiza i interpretaja wybranych dzieł literatury angielskiej, które weszły do kanonu literatury powszechnej.

Pełny opis:

Wykłady poświęcone poszczególnym dziełom mają za zadanie:

- zarysowanie tła historycznego i kontekstu literackiego,

genologicznego i ideowego dzieła

- przygotowanie słuchaczy do samodzielnej ich interpretacji

- ukazywanie znaczenia historii recepcji dzieła dla popularnej jego

interpretacji

- ukazywanie sposobu inkorporowania dzieła w funkcjonujący paradygmat kulturowy

- wydobycie kolorytu lokalnego, narodowego właściwego dla dzieła,

usytuowanie go w kanonie literatury narodowej

- analizę poetyki i sposobów obrazowania oraz przemian estetycznych

zachodzących w literaturze różnych epok.

Literatura:

Przemysław Mroczkowski, Historia literatury angielskiej, Wrocław 2004

Wojciech Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa (dowolne wydanie)

12 X 2022 Opowieści Kantenberyjskie, dowolne wydanie

19 X 2022 Z Tobą więc ze wszystkim, przeł. i oprac. S. Barańczak. Warszawa 1992 (wybór)

24 X 2022 Laurence Sterne: Życie i myśli JW Tristrama Shandy przeł. K. Tarnowska, Warszawa 1995 lub inne wydania

3 XI 2022 W. Blake, Wiersze i poematy, dowolne wydanie

10 XI 2022 Szekspir, Kupiec Wenecki; Sen nocy letniej (lub wybrany dramat)

17 XI 2022 G. Byron, Korsarz, dowolne wydanie

Herbert G. Wells, Wehikuł czasu, przeł. F. Wermiński, dowolne wydanie

Joseph Conrad, Smuga cienia, dowolne wydanie.

Jane Austen, Perswazje, dowolne wydanie.

Wirginia Woolf, Własny pokój. tłum. E. Krasińska, Warszawa 2002.

Wirginia Woolf, Pani Dalloway, przeł. Krystyna Tarnowska, Kraków 2008.

Thomas Sterns Eliot, Ziemia jałowa, przeł. Cz. Miłosz, Kraków 2004.

James Joyce, Dublińczycy, przeł. Z. Batko, Kraków 2005.

Doris Lessing, Przed zstąpieniem do piekieł, przeł. A. Przedpełska-Trzeciakowa, Warszawa 2008.

Wymagania wstępne:

Literatura czytana w tłumaczeniach. Dla chętnych - rekomendowane czytanie w oryginale.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)