Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura powszechna: Literatura francuskojęzyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-LitPowFra
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura powszechna: Literatura francuskojęzyczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afda6691a90704243ac4f59cc500e262c%40thread.tacv2/conversations?groupId=cb5cf375-4d91-441f-8322-9e50ebe67f42&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efekt

WIEDZA:

FP2_W03

FP2_W19

UMIEJĘTNOŚCI

FP2_U01

FP2_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FP2_K01

FP2_K05


Skrócony opis:

Seminarium poświęcone będzie wprowadzeniu do najważniejszych prądów literatury francuskiej XX wieku. Teksty literackie omawiane będą w kontekście sztuk plastycznych i teatru. Zaznaczone zostaną powiązania między literaturą francuską i polską.

Literatura:

Alfred Jarry, Król Ubu

Alain-Fournier, Mój przyjaciel Meaulnes

Guillaume Apollinaire, Poeta zamordowany

André Gide, Lochy Watykanu

Romain Rolland, Colas Breugnon

André Maurois, Klimaty

André Malraux, Nadzieja

Albert Camus, Człowiek zbuntowany

Samuel Beckett, Czekając na Godota

Eugène Ionesco, Krzesła

Jean Genet, Balkon

Jean Giraudoux, Elektra

Henri de Montherlant, Port-Royal

Alain Robbe-Grillet, Gumy

Jean-Paul Sartre, Słowa

Georges Simenon, Fajka komisarza Maigret

Paul Valéry, Estetyka słowa (wybrane eseje)

Marguerite Yourcenar, Czarny mózg Piranesiego. Konstandinos Kawafis

Zalecany podręcznik:

Literatura francuska. Pod redakcją A. Adam, G. Lerminier, E. Morot-Sir. t. II. Warszawa 1980.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa.

Student zna współczesne metody analizy i interpretacji przedmiotowego dzieła, zgodnie ze studiowanymi specjalnościami.

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne.

Student potrafi integrować w swym warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin humanistyki zgodnie ze studiowanymi specjalnościami, by przeprowadzić analizę i interpretację przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wchodząc w dyskurs, także polemiczny, z jego autorem.

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby.

Student aktywnie uczestniczy w działaniu na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

Metody i kryteria oceniania:

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje student, który w pełni opanował przewidziany przez prowadzącego zakres wiedzy wiedzę o francuskich dziełach literackich XX w. oraz ich kontekstach kulturowych.

Potrafi biegle wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i przekazywać informacje (dotyczące obszaru historii, kultury, literatury francuskiej, pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych) a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne.

Posiada pogłębione umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami stylistyki polskiej .

Ma głęboką świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby.

Dobrą ocenę uzyskuje student, który w zadowalającym stopniu opanował przewidziany przez prowadzącego zakres wiedzy wiedzę o francuskich dziełach literackich oraz ich kontekstach kulturowych (ma niewielkie luki w wiedzy).

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i przekazywać informacje (dotyczące obszaru historii, kultury, literatury francuskiej XX w., pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych) a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne.

Posiada pogłębione umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami stylistyki polskiej .

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby.

Dostateczną ocenę uzyskuje student, który w nie w pełni opanował przewidziany przez prowadzącego zakres wiedzy wiedzę o francuskich dziełach literackich oraz ich kontekstach kulturowych .

Z trudem potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i przekazywać informacje (dotyczące obszaru historii, kultury, literatury francuskiej XX w., pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych) a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne.

Posiada niewielkie umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami stylistyki polskiej .

Nie w pełni ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby.

Niedostateczną uzyskuje student, który nie opanował przewidzianego przez prowadzącego zakresu wiedzy o francuskich dziełach literackich oraz ich kontekstach kulturowych.

Nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i przekazywać informacje (dotyczące obszaru historii, kultury, literatury francuskiej XX w., pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych) a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne.

Nie posiada umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami stylistyki polskiej .

Nie ma świadomości poziomu swojej wiedzy, nie rozumie potrzeby uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, nie potrafi inspirować do tego innych osób.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)